NU OF NOOIT: Publicatie 9 januari 2020

 Beste leden, Op 7 januari hebben jullie allemaal een emailbericht ontvangen van een “groep verontruste liefhebbers”.

 Onze eerste vraag als actiegroep NU OF NOOIT is:

 wie zijn deze mensen die de leden via de reguliere NPO-kanalen benaderen?

 Waarom zouden de liefhebbers hen geloven als zij hun naam er niet onder zetten en zo verantwoordelijkheid nemen?

 Of is dit een vervolg op een eerder door het NPO-bestuur gepubliceerde brief aan alle liefhebbers?

 De actiegroep NU OF NOOIT is maanden geleden opgericht uit oprechte ongerustheid.

We hebben toen al aangegeven dat het crisis is en hoe de samenwerking tussen NPO-bestuur en afdelingen en leden kan en moet verbeteren.

 Helaas schijnt de “groep verontruste liefhebbers” dit toen niet door te hebben gehad.

 Wanneer wij als actiegroep vragen ons manifest te plaatsten, zijn de reguliere kanalen zoals Duivenmarktplaats en Het spoor der kampioenen hiertoe niet bereid.

Van de NPO krijg je normaal gesproken ook geen mailadressen.

 De reden hiervoor is dat dit in overtreding zou zijn met de Wet persoonsgegevens (AVG). Hoe kan het dan dat de “groep verontruste liefhebbers” wél beschikt over de mailadressen?

 Dat kan alleen als het huidige NPO-bestuur instemt met hun brief.

Of wordt deze actie zelfs volledig door hen gestuurd?

 De “groep verontruste liefhebbers” vraagt om hulp.

Ik, Marieke Reijnen, praat uit eigen ervaring als ik aangeef diverse malen het NPO-bestuur een helpende hand te hebben gereikt.

Dit hebben diverse andere mensen uit verschillende afdelingen uit het land ook gedaan, maar onze hulp is niet aangenomen. “Als 11 afdelingen dit kunnen opbrengen dan kunnen we een nieuw NPO-bestuur een beleidsplan voor de komende 3 jaar laten opstellen waarin o.a. uw punten zijn verwerkt.

” Volgens mij is dit citaat uit de brief van de “groep verontruste liefhebbers” waar het allemaal om draait.

 Jarenlang heeft het bestuur niet geluisterd naar de afdelingsbesturen en de leden.

Nu staat er een groep op die zelfstandig bepaalt dat zij wél in staat zijn om een nieuw bestuur te vormen.

Het lijkt erop dat ook zij niet snappen dat bestuursleden gekozen worden door de afgevaardigden van de NPO (afdelingen, secties en platformen).

Wat de rol is van deze groep is totaal niet relevant.

De betekenis is niets!

Wij kunnen net zo gemakkelijk schrijven dat wij van Nu of Nooit in staat zijn om een nieuw bestuur te vormen.

Dit zal dan wel een bestuur worden dat los staat van iedereen die nu heel dicht bij het huidige NPO-bestuur staat.

 Reden?

De meeste leden zijn het vertrouwen in het huidige bestuur totaal kwijt.

 Dit kun je alleen maar oplossen door een volledig ander bestuur te vormen, dat werkelijk gaat samenwerken met de afdelingen en luistert naar de leden.

Blijkbaar mocht de “groep verontruste liefhebbers” voor haar brief het algemene mailadres van het NPO-bureau gebruiken.

 Dit bureau wordt geleid door Maurice van de Kruk en valt onder volledige verantwoordelijkheid van het huidige NPO-bestuur.

Dan rijst de vraag hoe onafhankelijk deze groep nog is? “Nul”!

Waarom zou je hierin dan vertrouwen hebben?

Ook schrijft de “groep verontruste liefhebbers” dat het NPO een dienstverlenende functie moet hebben.

Maar dit had alle jaren al het geval moeten zijn.

 Juist om deze reden is de onvrede gestart, de leden voelen zich niet meer gehoord!

Namens Actiegroep NU OF NOOIT!,

 Marieke Reijnen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicatie 7 januari 2020

Beste leden,
Een aantal afdelingen hebben een brief gestuurd aan het NPO-bestuur op 27 december jl. om aan te geven dat ze geen vertrouwen meer hebben in de samenwerking.
Het NPO-bestuur heeft hierop op 3 januari 2020 een antwoord gestuurd. In de bijlage kunt u de beide brieven lezen.


De conclusie van deze brieven is dat het huidige NPO-bestuur de afdelingsbestuurders totaal niet serieus nemen en geen enkele reactie geven op de zaken die de afdelingsbestuurders in hun brief aan de orde stellen.


Ze geven aan dat ze nooit eerder aanbevelingen vanuit de ledenraad ontvangen hebben, dit is een leugen. Diverse malen in ledenraden en informele overleggen is door verschillende bestuurders aangegeven dat het NPO-bestuur onvoldoende informeert over ontwikkelingen, de stand van zaken, de werkelijke inhoud van GPS 2021, de pilot, de verwachtingen, enz., enz.


Ook hebben ze het wederom over de selectiecommissie.

Deze commissie mag voor en door het NPObestuur ingesteld worden, maar is alleen een adviesorgaan voor het NPO-bestuur. Dus niet voor de ledenraad. Iedereen mag advies geven, maar de afgevaardigden van de NPO-ledenraad (afdelingen, secties en platformen) kunnen zelfstandig stemmen.


Het meest opmerkelijke punt is punt 2. Het huidige NPO-bestuur doet nu net of zij zich altijd netjes aan reglementen houden.

Als één ding duidelijk is, dan is dat dit NPO-bestuur zichzelf niet aan reglementen houden. Het NPO is een vereniging! Het bestuur van een vereniging handelt zoals de leden dit wensen.

Een belangrijk punt waaraan al langer niet aan voldaan wordt. Er wordt niet geluisterd naar de leden, anders zou er niet zoveel onvrede en onrust zijn binnen de duivensport.

En als je dan een goed bestuur bent, informeer je, je leden en vraag je toestemming om een gewijzigde koers te varen.

De actiegroep NU OF NOOIT

----------------------------------------------------------------

Open brief aan het NPO bestuur 27 december 2019


Namens de Afdelingen 2,4,5,6,7,9

Geacht NPO bestuur,

Onderwerp: Functioneren bestuur en organisatie NPO

Zoals wij u reeds eerder hebben laten weten is er grote ongerustheid in den lande over het niet ordentelijk functioneren van uw bestuur. De verhoudingen in onze organisatie zijn op dit moment dusdanig verstoord dat er naar onze mening een onwerkbare situatie is ontstaan.

Binnen het NPO-bestuur blijkt er weinig cohesie te zijn. Na het recent opstappen van de penningmeester en de secretaris zijn er nog maar 4 bestuursleden over. Hierdoor kan het bestuur NPO nu slechts lopende zaken afhandelen.

Met de Secties en Platformen wil het ook niet vlotten. Er zijn veel bestuurswisselingen, mede uit onvrede over het te beperkte instrumentarium dat zij hebben om voeling te houden met de achterban. De onderlinge afstemming tussen de secties en de regie rol van het NPO bestuur laat te wensen over. Het Nationaal vliegprogramma 2020 heeft veel te lang op zich laten wachten. Dat is teleurstellend mede gezien de uitvoerige terugkoppeling vanuit de leden over dit belangrijke aspect van de duivensport. Van de Platformen Jong en Transport is nauwelijks iets vernomen in de afgelopen jaren.

Wat betreft de automatisering is alle aandacht uitgegaan naar de pilot in Zeeland. De communicatie hierover was zo gebrekkig dat veel liefhebbers zijn opgezadeld met spookbeelden over dwang en kosten en is er tevens een vertrouwenscrises ontstaan met de leveranciers die niet deelnemen aan deze pilot. Zelf ziet u dat klaarblijkelijk nu ook zo gelet uw recente koerswijziging op dit onderwerp. Het is jammer en geheel onnodig dat zaken zo zijn gelopen en een uiting van slecht bestuur.

De financiële stand van zaken van de NPO baart ook zorgen. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door gebrek aan tijdige informatie en de onduidelijke gang van zaken omtrent de door de NPO te organiseren Olympiade. Dat een dergelijk evenement (veel) geld kost is wel duidelijk. Hoe dat betaald moet gaan worden volstrekt nog niet.

Daarnaast wordt over het algemeen gevonden dat de toekomstplannen zoveel aandacht krijgen dat het dagelijks functioneren van de organisatie daaronder ernstig lijdt. Er zijn een aantal basis taken van de NPO zoals het beschikbaar stellen van losplaatsen, verstrekken van lossingsvergunningen, het verstrekken van convoyeurpassen e.d. die flink te wensen over laten. Een efficiënt en goed
functionerende NPO organisatie en bureau is een eerste vereiste!

De afdelingen zijn teleurgesteld over de gebrekkige en soms opzettelijk verdraaide communicatie vanuit het NPO-bestuur en het niet nakomen van afspraken. De druppel die de emmer deed overlopen was het opnieuw te laat verstrekken van de stukken voor de Ledenraad die op 21 december gehouden zou worden en het te laat verstrekken van financiële stukken aan de F.B.C.C. welke nog steeds niet compleet zijn. Dit ondanks duidelijke afspraken gemaakt in het voorjaar 2019. De Ledenraad is nu uitgesteld naar januari.

Ook zit bij die stukken een voorstel voor een gewijzigd huishoudelijk regelement. In dat nieuwe regelement worden een aantal voor de duivensport belangrijke thema’s vastgesteld zoals minimum ledenaantal, minimum aantal inkorvende leden, structuur van de duivensport, eisen aan de verenigingen en vlieggebieden. Allemaal zaken die mede bepalend zijn voor de toekomst van de duivensport en daarom vragen om een zorgvuldige besluitvorming. Wij vinden dat er eerst een discussie met de leden over deze onderwerpen moet plaatsvinden, dan met elkaar een besluit nemen en vervolgens de regelementen aanpassen. Niet in omgekeerde volgorde! Wij zijn voorstander van vernieuwingen in de duivensport. Door de jaren heen zijn er al teveel leden verloren gegaan. Niet vernieuwen is daarom geen optie. Wij zien de noodzaak van vernieuwingen en daar staan wij achter. Echter op dit moment dreigen we in rap tempo leden te verliezen door slecht bestuur van de NPO.

We zijn van mening dat de vernieuwingen in overleg en samenwerking met de afgevaardigden van de afdelingen en secties tot stand moeten komen en dat in dit proces open en eerlijk gecommuniceerd moet worden. De leden moeten het tempo kunnen bijbenen of misschien iets anders geformuleerd: de leden moeten worden meegenomen in het proces van de vernieuwingen. Daarnaast zijn wij van mening dat de huidige leden niet de dupe mogen worden van de vernieuwingen door met nieuwe klokken, dure abonnementen etc. geconfronteerd te worden. Over de fasering en de kosten is nog steeds niets duidelijk wat dat betreft.

Het door u eenzijdig instellen van een Selectie commissie bij de komende bestuursverkiezing is wederom een gemiste kans. In plaats van in overleg te gaan met de afdelingen en secties over het instellen en bemensen van deze commissie vaart u daarin ook weer geheel uw eigen koers.

Dit alles maakt dat er geen vertrouwen en draagvlak meer is voor uw bestuur. Er is zoveel gebeurt dat u het vertrouwen en steun van een groot deel van de duivensport kwijt bent. Als duivensport kunnen we ons geen gespleten organisatie veroorloven. Zelfs met vereende krachten zal het moeilijk genoeg worden om zaken ten goede te keren. Dat maakt dat het ook uw verantwoordelijkheid is om daarvan de consequenties te nemen door af te treden
in het belang van de duivensport en de eenheid binnen de duivensport. Aanblijven onder deze omstandigheden dient niet het algemeen belang van de duivensport maar zou slechts uw eigen belang dienen.

Om te zorgen voor een ordentelijke overdracht en continuïteit willen de Afdelingen een interim NPO bestuur benoemen. Dat interim NPO bestuur zal bestaan uit 3 afdeling voorzitters aangevuld met 2 onafhankelijke ervaren bestuurders.

De taak van het interim NPO bestuur zal zijn; 1. De lopende zaken van de NPO behartigen en het NPO bureau aansturen 2. Op zo kort mogelijke termijn bestuursverkiezingen uitschrijven 3. Kandidaten te werven voor het nieuwe bestuur; ook kunnen kandidaten zich aanmelden bij het interim NPO bestuur. 4. Samen met de secties en afdelingen bestuurlijke prioriteiten vaststellen waarmee het nieuwe NPO bestuur aan de slag kan.

Wij verwachten van u dat u meewerkt aan een ordentelijke overdracht van uw verantwoordelijkheden aan het interim bestuur.

Het is jammer dat zaken zo zijn gelopen. Er komt vast nog een moment om erop terug te blikken en u te bedanken voor uw inzet voor de NPO. Nu moet er echter gehandeld worden in ons aller belang en het belang van de duivensport.

In afwachting van uw antwoord, wat wij verwachten te ontvangen voor 6 januari, verblijven wij hoogachtend,

Namens de afdelingen

2,4,5,6,7 en 9

NB

De meeste afdelingen die nog niet ondertekend hebben, hebben het functioneren van het NPO bestuur op de agenda van hun komende ALV gezet. Daarmee geven ook zij een signaal af dat ook zij vraagtekens zetten bij de gang van zaken rondom het reilen en zeilen van het NPO bestuur.

Nieuwsbrief Peter Boskamp

31 mei 20
  Nog even over vaccins Als ik zie hoeveel vragen ik binnen krijg over vaccins, dan lijkt het me nuttig hier opnieuw even aandacht aan dit onderwerp te besteden. Er is veel te doen in vaccinland. Niet in...

Columnist in Spotlight

21 juni 20
    Het is een tijdje geleden dat ik mijn rondje...
24 april 20
  10 Minuten geleden sprak onze Minister Premier...
27 maart 20
  Nederland stoeit met de verschrikkelijke gevolgen van...
16 maart 20
Het Coronavirus slaat wereldwijd fors om zich...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new  BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new 

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40