Evelien’s Journaal


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 12 november 2021 | week 45

Voorwoord

Kampioenenhuldiging en Corona
Toen wij als bestuur enkele maanden geleden de data voor het huldigen van de kampioenen van 2020 en 2021 hebben vastgelegd, waren wij er met de kennis van dat moment redelijk zeker van dat Corona wel zover onder controle zou zijn dat de huldiging verantwoord zou kunnen plaatsvinden. Inmiddels is dat enkele dagen voor de kampioenenhuldiging van 2020 niet meer zo zeker. Tijdens het tikken van dit voorwoord komt het bericht binnen dat het OMT een korte beperkte lockdown adviseert en dat er sprake is van een record aantal besmettingen. Het kabinet moet uiteraard nog beslissen maar de situatie is zorgelijk. Als bestuur zullen wij na de persconferentie van het kabinet een beslissing nemen over het al dan niet doorgaan van de huldiging en die direct daarna communiceren op onze website. In het begin van deze week hebben wij iedereen die zich heeft opgegeven voor de kampioenenhuldiging al een mail gestuurd; de mail is ook op onze site terug te vinden.

Hoe graag wij onze kampioenen op een waardige wijze persoonlijk willen huldigen, het moet uiteraard wel verantwoord zijn. Gezondheid voor alles. 

Overleg met Afdelingen over Nationaal Vliegprogramma
Afgelopen woensdagavond heeft er een digitaal informeel overleg plaatsgevonden van het NPO Bestuur met de Afdelingen. Zoals iedereen heeft kunnen lezen in de stukken van de Ledenraad zijn er door de afdelingen diverse amendementen en voorstellen ingediend na publicatie van het concept Nationaal vliegprogramma 2022. Het NPO Bestuur heeft een nieuw concept vliegprogramma opgesteld rekening houdend met zoveel mogelijk van de ingediende voorstellen en dat besproken tijdens het genoemde overleg op 10 november. Het resultaat van dat overleg en het definitieve concept van het Nationale Vliegprogramma staat direct na dit voorwoord in deze nieuwsbrief. Het is fijn om vast te stellen dat het een constructief overleg is geweest en dat het heeft geleid tot een definitief concept Nationaal Vliegprogramma 2022. Naast het overleg over het Nationale Vliegprogramma stond het discussiestuk “Vitaal houden van de duivensport in financieel perspectief” van onze penningmeester Hans van Dijk op de agenda. Dit discussiestuk is hoog over aan de orde geweest en zal op korte termijn in een vervolgmeeting met de Afdelingen besproken worden. Het discussiestuk staat samen met het NPO beleidsplan 2021 in deze nieuwsbrief. Ik kan iedereen aanraden de stukken door te nemen, het gaat over ons zelf, en de toekomst! Graag meedenken!

Ledenraad 27 november
Gezien de actuele covid-ontwikkelingen is het op dit moment onzeker of de Ledenraad van 27 november in de gewenste fysieke vorm door kan gaan. Als bestuur zien wij daar wel naar uit, plenair de verschillende ideeën met elkaar uitwisselen en daarna besluiten nemen. Mocht dit niet mogen of onverantwoord zijn, dan zullen wij overgaan op een digitale vergadering zoals we het inmiddels al enkele keren hebben gedaan. De covid-noodwet maakt het nog steeds mogelijk. We wachten af hoe de covid situatie zich de komende dagen en weken ontwikkeld voordat we een besluit nemen over de vergader vorm. Eén ding is zeker, de Ledenraad gaat door op de 27e november a.s. zo mogelijk met fysieke aanwezigheid en als dat niet kan dan wordt het digitaal.

NPO – ZLU
Blijkbaar is er nog te veel onduidelijkheid over het samen organiseren van wedvluchten van NPO met de ZLU. Dit is niet aan de orde, er worden geen gezamenlijke vluchten georganiseerd. Dat hebben wij gecommuniceerd in het verslag van de bijeenkomst van 9 oktober 2021. Voor de duidelijkheid staat dit verslag nogmaals in deze Op (de) Hoogte.

Fijn weekend en blijf gezond!


Ben Geerink
Voorzitter NPO

 
5. Concept vliegprogramma 2022 - vernieuwde versie
 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

Vitaal houden van de duivensport vanuit financieel perspectief 


De Nederlandse duivensport wordt geconfronteerd met een sterk vergrijzend en dalend ledenaantal. Een fenomeen waar meer sporten mee van doen hebben, dus daarin is de duivensport niet uniek. In het vorig jaar uitgebrachte beleidsplan is de bewuste keuze gemaakt om te kiezen voor het adagium van een toekomstbestendige duivensport, gebaseerd op zoveel mogelijk liefhebbers (breedtesport). Daarnaast zijn de maatschappelijke opvattingen voor het beoefenen van sport met dieren behoorlijk
aan verandering onderhevig onder meer tot uitdrukking komende in toenemende beperkende weten regelgeving. Deze  ontwikkelingen waaien niet over, zoals heel veel duivenmelkers nog steeds denken. Dat vraagt om een betere communicatie met onze achterban, waarbij wordt herhaald onder andere gebaseerd op nader wetenschappelijk onderzoek, waarom het zo belangrijk is het welzijn en welbevinden van onze duiven bovenaan te plaatsen. Ook over pakweg 10 jaar willen we de duivensport nog beoefenen! Dit alles vraagt om de nodige investeringen om de sport toekomstbestendig te maken. Kiezen voor uitstel of het niet vrijmaken van middelen hiervoor is een defaitistische benadering: het zal onze tijd wel duren. Dat kan dus niet!

We hebben een notitie opgesteld waarin de noodzakelijke investeringen voor het vitaal houden van de duivensport worden afgezet tegen de financiële kaders en mogelijkheden. Deze notitie is via onderstaande button te lezen.

Het is duidelijk dat het knelt! Een gezamenlijke inspanning van NPO en Afdelingen is de enige weg voorwaarts. Hoe dit vorm te geven zal onderwerp van gesprek zijn met de Afdelingen op 10 november. Het is de eerste stap in een proces wat ongetwijfeld enige tijd in beslag gaat nemen. 
Notitie "Vitaal houden van de duivensport vanuit financieel perspectief"
 

NPO BESTUUR

NPO Beleids- en uitvoeringsplan 2021


Het NPO Bestuur heeft sinds haar aantreden op 2 juni 2020 in hoog tempo een aantal beleidsonderwerpen uitgewerkt. Veel van deze beleidsonderwerpen zijn voorgelegd aan de Ledenraad in het najaar van 2020. Het NPO Bestuur heeft op deze wijze een stevige basis gecreëerd voor het toekomstbestendig uitoefenen van de duivensport. Zoals in het voorwoord vermeld, delen we dit plan graag nogmaals met iedereen.
 

Terug naar inhoudsopgave

NPO Beleids- en uitvoeringsplan 2021
 

NPO BESTUUR

Van de bestuurstafel: vaste voetringen 2022


Om de leverzekerheid te vergroten van de vaste voetringen heeft het NPO Bestuur eerder dit jaar besloten de bestelling van de ringen een maand naar voren te halen. De bestelling bij onze leverancier is ook eerder geplaatst en volgens de meest recente informatie zullen de vaste voetringen 2022 tijdig geleverd worden. Verzending naar de verenigingen zal zoals ieder jaar
geschieden net voor de Kerst.

Om het gebruik van illegale vaste voetringen tegen te gaan heeft het NPO Bestuur een aantal maatregelen genomen. Zo zullen de ringenseries per liefhebber pas per 1 januari worden gepubliceerd, ook krijgen de vaste voetringen een wisselend begincijfer en worden de eigendomsbewijzen voorzien van wisselend beeldmerk. Alles valt na te maken, echter bovenstaande maatregelen maken het lastiger en daarmee onaantrekkelijk vaste voetringen na te maken, maar sluiten het niet uit.

Illegale vaste voetringen ondermijnen de duivensport o.a. door hun competitie vervalsend karakter. Daarom overweegt het NPO Bestuur stevige sancties te verbinden aan het gebruik van illegale vaste voetringen. Voorstellen daarvoor zullen worden geagendeerd voor de voorjaar Ledenraad 2022. 
 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR

Agenda Ledenraad

  
 

NPO BESTUUR

Vergaderstukken Ledenraad 


Via onderstaande buttons kunt u de stukken voor de Ledenraad van 27 november 2021 raadplegen. We wijzen u er op dat het concept Vliegprogramma is gewijzigd en dat er een Leeswijzer voor agendapunt 7 is toegevoegd en dat de documenten 7a, 7b, 7c en 7d gewijzigd zijn. Via onderstaande oranje buttons kunt u de actuele documenten raadplegen.
3a. concept notulen 13 maart 2021
3b. concept notulen 31 maart 2021
4c. Evaluatie dopingbeleid definitief
5. Concept vliegprogramma 2022 - vernieuwde versie
5a. Afdeling 5 begeleidend schrijven
5a. Afdeling 5 concept vliegprogramma 2022
5b. Afdeling 9 Oost-Nederland concept vliegprogramma 2022
5c. Afdeling 6 voorstel nationaal vliegprogramma 2022
5c. Afdeling 6 begeleidend schrijven
5d. Afdeling 10 amendement op nationaal vliegprogramma
5e. Afdelingen 10 en 11 amendement op nationaal vliegprogramma
5f. Afdeling 4 amendement nationaal vliegprogramma
5h. Afdeling 3 amendement nationaal vliegprogramma
5g. Afdeling 2 amendement nationaal vliegprogramma
6a. Voorstellen Afdeling Zeeland
6b. Voorstellen Afdeling Oost-Brabant
6c. Voorstellen Afdeling 5 Zuid-Holland
6d. Voorstellen Afdeling 9 Oost-Nederland
6e. Voorstellen Afdeling 8 GOU
7. Leeswijzer wijziging Statuten HHR WVR. en Regl V en L 2021
7a. Voorstel huishoudelijk reglement november 2021
7b. Voorstel wedvluchtreglement november 2021
7c. Voorstel reglement Vervoer en lossingen november 2021
7d. Voorstel statuten november 2021
8. Kandidaten sectie sportbeleving
9a. Toelichting voorlopig resultaat 2021 definitief
9b. Afwikkeling pensioendossier definitief
10a. Toelichting meerjarenbegroting 2022-2026 definitief
10b. Meerjarenbegroting 2022-2026 definitief
11. Voorstel Bestuur verkorten wachttijd
 

NPO BESTUUR

Mijmeringen: handhaving in de duivensport


Door Gerard van de Aast

Geen enkele organisatie kan functioneren zonder duidelijke regels en afspraken. In de duivensport hebben we de regels en afspraken vastgelegd in statuten,  reglementen en besluiten van de Ledenraad. Regels en afspraken staan of vallen bij handhaving en sancties bij het overtreden ervan. 

Een goed voorbeeld van handhaving en sancties zien we in het voetbal. Een derde gele kaart betekent een schorsing. Heel duidelijk. In de duivensport is het wat  handhaving en sancties betreft magertjes gesteld. Onze reglementen en statuten bevatten heel wat regels en afspraken maar vrijwel geen sancties voor het overtreden ervan. Simpel gezegd in onze reglementen en statuten staat wat we moeten doen of laten maar er staat meestal niet wat de sanctie is als we er ons niet aan houden.

Deze situatie is historisch zo gegroeid maar het past niet meer bij de huidige tijd. Het nodigt uit het niet zo nauw te nemen met de regels en afspraken en of de grenzen op te zoeken van wat nog toelaatbaar is. Er staan immers toch geen sancties op. Als het bestuur dan toch optreedt dan zal de eerste vraag zijn; waar baseren we de sanctie op, er is immers niet vastgelegd. Ook in de duivensport worden financiële belangen steeds groter wat zich vaak vertaalt in een toenemende bereidheid juridische procedures aan te spannen bij een conflict. Dit alles betekent dat de organisatie kwetsbaar is zonder een duidelijk vastgelegd sanctiebeleid. 

Laten we eens wat voorbeelden langslopen. In onze reglementen staat dat een liefhebber vaste voetringen dient te gebruiken verstrekt door de NPO. Ringen bestellen in China en die vervolgens gebruiken mag niet. Maar nergens staat wat de sanctie is als een liefhebber het toch doet. Sluiten we dan de duif die geringd is met zo’n illegale ring uit van de vluchten of leggen we ook een boete of een schorsing van 1 jaar op? Deze onduidelijkheid helpt niet bij handhaving van deze regel en maakt de
organisatie ook kwetsbaar als een liefhebber een opgelegde sanctie aanvecht. Er zijn ook wel voorbeelden hoe het beter kan. In het door de Ledenraad aangenomen Losplaatsenbeleid is een boete van € 1.000 opgenomen voor elke overtreding van dat Losplaatsenbeleid. Dat is duidelijk en iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Hoe dichten we dit gat in onze reglementen en statuten? Allereerst bij alle nieuwe afspraken en regels die we maken nemen we vanaf nu ook een sanctie op voor overtreding van die afspraak of regel. Dan wordt het probleem in ieder geval niet groter. Ook kunnen we voor alle bestaande regels de bijhorende sanctie vaststellen. Dat geeft duidelijkheid maar een mogelijk nadeel is dat we achter de feiten blijven aanlopen en dat overtreders van het eerste uur de dans ontspringen. Wellicht zijn er ook andere meer algemene oplossingen mogelijk. 

Welke oplossing we ook kiezen het is belangrijk dat de gekozen oplossing voldoet aan de Nederlandse wet en dat een opgelegde sanctie overeind blijft in een juridische procedure. Daarom zal de gekozen oplossing juridisch goed onderbouwd dienen te zijn. De NPO heeft juridisch advies gevraagd wat de beste oplossing is voor dit vraagstuk. Als dat juridisch advies er is zal het NPO Bestuur dit onderwerp agenderen voor de voorjaars Ledenraad van 2022. 

Terug naar inhoudsopgave

 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

DUIVENSPORT ALGEMEEN

Overzicht Bonnenverkopen  

 

Op de website en in Op (de) Hoogte plaatsen we wekelijks een overzicht van lopende en aanstaande verkopen. 

Verkopen via Duivennet:
 • PV De Snelle Vogel, Asperen, loopt af op 13 november 22.30 uur
 • Nacht van de Postduiven tbv KWF, afd. 6 N.H., loopt af op 14 november 22.00 uur
 • PV De Vechtvliegers, Gramsbergen, loopt af op 18 november 22.00 uur
 • PV De Vredesbode, Didam, loopt af op 19 november 22.00 uur
 • PV De Snelvlucht, Ameide, loopt af op 19 november 23.00 uur
 • CC Uden, loopt af op 19 november 21.00 uur
 • PV De Ordonnans, Opheusden, loopt af op 19 november 21.30 uur
 • PV De Snelle Thuiskomst, Roden, loopt af op 19 november 22.30 uur
 • PV De Snip, Ureterp, loopt af op 20 november 21.30 uur
 • PV De Voordevliegers, Voorthuizen, loopt af op 20 november 17.00 uur
 • PV De Waalvliegers, Tiel, loopt af op 21 november 22.00 uur
 • PV De Postduif, Ede, loopt af op 25 november 21.00 uur
 • PV 't Gooi- Colomba, Naarden-Bussum, loopt af op 25 november 22.00 uur
 • PV Ons Genoegen, Gendringen, loopt af op 25 november 22.30 uur
 • PV Stormvogels, Zandpol, loopt af op 26 november 21.30 uur
 • PV De Snelpost, Enkhuizen, loopt af op 26 november 22.00 uur
 • PV De Witpen, Weurt, verkoop start 13 november 20.00 uur en loopt af op 27 november 18.00 uur
 • PV De Postduif, Harlingen, verkoop start 13 november 20.00 uur en loopt af op 27 november 20.00 uur
 • Regio 1 Hilversum & omstreken, verkoop start 13 november 20.00 uur en loopt af op 27 november 21.30 uur
 • PV Nieuwleusen, verkoop start op 13 november 20.00 uur en loopt af op 27 november 22.00 uur
 • PV De Luchtreizigers, Glanerbrug, verkoop start op 13 november 20.00 uur en loopt af op 27 november 11.00 uur
   
Verkopen via GPS Auctions Verkopen via Toppigeons Verkopen via Doevepeet
 • PV De Witpen, Hapert, loopt af op 13 november
 • PV De Luchtklievers, loopt af op 19 november
 • PV De Luchtreizigers, loopt af op 19 november
 • PV De Vredesduif, Lepelstraat, start op 4 december en loopt af op 19 december 20.00 uur
   
Verkopen via EPW-eu.com

Overig

 • Bonnenverkoop 'Belevingstuin voor Petralien', initiatief van John Nitrauw. Verkoop in vijf delen, via duivenveilingen.com; verkoop laatste deel loopt af op 3 december om 22.00 uur

 • 21 november 2021 een Super verkoop bij SVEL in Edam
  Locatie: Clubgebouw SVEL, Keetzijde 19, 1135 VX Edam. Clubgebouw is 21 november open vanaf 13.00 uur. Voorbiedingen kunnen tot 20 november 12.00 uur gedaan worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vragen of meer informatie? Bel 06-11095063.


Ook op www.duivensportbond.nl vindt u een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn.

Organiseert uw vereniging/afdeling/samenspel een bonnenverkoop?
Stuur informatie over de verkoop naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen we de verkoop mee in het overzicht op de website en in ODH. Vergeet niet om de juiste link naar de veiling en/of contactinformatie mee te sturen.
 
Overzicht actuele bonnenverkopen
 

IN MEMORIAM

Adri Swagemakers 


Afgelopen week bereikte ons het verdrietige bericht dat Adri Swagemakers van Brabant 2000 is overleden. De afscheidsdienst heeft op donderdag 11 november plaatsgevonden. 

Terug naar inhoudsopgave

 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 10 november 2021

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden.
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

NPO BESTUUR

Notulen bijeenkomst ZLU | NPO 9 oktober 2021


Er bestaat nog onduidelijkheid over het al dan niet samen organiseren van wedvluchten van NPO en ZLU. Dit is niet aan de orde, er worden geen gezamenlijke vluchten georganiseerd. Dat is eerder gecommuniceerd via het verslag van de bijeenkomst van 9 oktober 2021. Om duidelijkheid weg te nemen, plaatsen we het verslag van de bijeenkomst nogmaal in deze editie van Op (de) Hoogte.
Notulen bijeenkomst ZLU | NPO 9 oktober 2021
 

Geen Op (de) Hoogte ontvangen. Wat nu?


Bent u geabonneerd op Op (de) Hoogte en ontvangt u deze ineens niet meer? Controleert u dan alstublieft eerst of ODH wellicht in de spam-box staat.

Vindt u ODH niet in de spambox (map ongewenste mail)? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan op welk mailadres u ODH normaal gesproken ontvangt en sinds wanneer dit niet meer het geval is. We controleren dan of alles juist in het systeem staat. 

Het gebeurt soms dat abonnees zich per ongeluk afmelden of dat er een technisch probleem ontstaat waardoor ODH niet meer verstuurd wordt. Na uw melding controleren we de instellingen en passen deze waar nodig aan, zodat u ODH weer wekelijks ontvangt. 

Terug naar inhoudsopgave

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Hierbij willen we iedereen de kans geven zijn/haar bericht onder de aandacht te brengen. 

Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten 
 • Jaarlijkse prijsuitreiking en kampioenen huldiging Fondunie 2000 op zaterdag 13 november 2021 van 16.00-21.30 uur. Locatie: Golden Tulip Ampt van Nijkerk te Nijkerk. 
 • Forumavond PV Deuteren & PV De Zwaluw. Deze activiteit vindt plaats op vrijdag 26 november 2021. Locatie: Clublokaal PV De Zwaluw Rosmalen, Laaghemaal 32 5245NE Rosmalen. Klik hier voor meer informatie. 
 • ZLU Sterrenshow, locatie: Hanenhof, Herenhof 2, 6162 EB Geleen:
  • zaterdag 15 januari 2022: prijsuitreiking 2021, zaal open 18.00 uur, start prijsuitreiking 19.00 uur
  • zondag 16 januari 2022: prijsuitreiking 2020, zaal open 10.30 uur, start prijsuitreiking 11.00 uur.
    
Geplande activiteiten en vergaderingen
 

Data om niet te vergeten


November

 • 13 en 20 november 2021 - huldiging kampioenen 2020 en 2021
 • 27 november 2021 - NPO Ledenraad
 • 12 maart 2022 - NPO Ledenraad
 • 26 november 2022 - NPO Ledenraad

Nieuwsbrief Peter Boskamp

13 oktober 21
Zie je geen afbeeldingen? Klik hier Nieuwsbrief Oktober 2021    Beste, Wist U dat…..?De ruiperiode is bij uitstek de periode om de duiven extra goed te verzorgen. De meeste melkers weten dat de...

Columnist in Spotlight

RC9 1 1
09 januari 22
DERDE KEER , GOEDE KEER ? Ik heb in mijn leven...
RC5 1 1
05 januari 22
Mijn naam is Roger Casier .Altijd duivenmelker...
RC16 12
18 december 21
Het is echt gebeurd . De Kerstnacht in 1914 aan...
RC16 11
21 november 21
DE MAN MET DE MONDHARMONICA . Dit verhaal...
RC8 11 1
12 november 21
Ik beschouw mezelf als een ambassadeur voor de...
RC3 11
03 november 21
Hoe een dubbeltje rollen kan .Het geluk dat mij...
24 oktober 21
Ik ben niet echt tevreden over mijn vorig...
RC11 10 1
15 oktober 21
Hierboven Tiest van Turnhout en ernaast Ikke met...
RC29 9
01 oktober 21
Ik ga een eigenaardig verhaal vertellen . Beetje terug...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40