Gerard Dekker

Voorwoord


Vrijdag en dus weer tijd voor Op (de) Hoogte. De sport is veel in de media en daar besteden we in deze ODH aandacht aan. Daarnaast ruimte voor liefhebbers om hun beelden van de sport en wat nodig is voor een toekomstbestendige sport te delen met de lezers en uiteraard aandacht voor de sport in relatie tot corona. Voor mij persoonlijk een bijzondere editie, want de laatste editie in mijn rol als voorzitter. Dinsdag 2 juni draag ik tijdens de Ledenraad het stokje aan de nieuwe voorzitter van de NPO. Aan hem de mooie taak om met een voltallig 9-koppig bestuur onze duivensport naar een volgende fase te gaan brengen.

Ik had graag mijn periode tot maart 2021 volbracht als oprichter en vader van het strategisch plan GPS2021. Veel uit het plan hebben wij kunnen realiseren. Helaas echter nog niet zover dat wij de stappen op het gebied van de ICT technologie hebben gemaakt die nodig zijn om nieuwe doelgroepen te enthousiasmeren. Dat zal zoals het er nu naar uitziet nog een paar jaar langer duren, waardoor wij dan ondertussen op een aantal leden van hoog in de 13.000 terecht zullen komen en het aantal spelende hokken op zo'n 10.000 over het gehele land. De gemiddelde leeftijd is nog niet afgenomen, dus we weten precies waar wij op af koersen. Ik hoop dat u als liefhebber hier ook van doordrongen bent! Het idee dat alles wel goed zal komen moeten we allang voorbij zijn..... en het elkaar moeilijk maken omdat iets niet 'in het straatje past' zou nu uiteindelijk eens tot de verleden tijd moeten gaan behoren.

De nieuwe ploeg wens ik veel succes met de te nemen stappen en het omgaan met de continue veranderde maatschappelijke omstandigheden. Mijn thuisfront en ook mijn duiven gaan nu meer tijd en aandacht krijgen, dat is wat zij de afgelopen 5 jaar natuurlijk gemist hebben.

Ik zie ernaar uit om weer lekker wekelijks met duiven te gaan spelen. Daar zag het weliswaar een aantal maanden geleden helemaal niet naar uit. Gelukkig hebben we dat ondertussen met de NPO Covid-19 werkgroep, waar ik zelf ook onderdeel van ben, kunnen bewerkstelligen.

De duivensport is en blijft een fijne hobby. Ik wens iedereen nog vele mooie jaren in de duivensport toe!

Have fun!

Maurice van der Kruk
voorzitter

 
 
 

NPO BUREAU
Wat kan en mag er wel in België en Frankrijk?

Afgelopen week zijn alle afdelingssecretarissen door het NPO Bureau geïnformeerd over de actuele situatie met betrekking tot lossingen in Frankrijk en België. Graag delen we deze informatie ook met alle leden.
 
We hebben de checks gedaan op de mogelijkheden en risico’s om te mogen lossen in Frankrijk en België. In België staat het sein nog op rood. Transport door België is wel mogelijk. In Frankrijk staan de seinen qua transport en lossingsvergunningen beide op groen.  
 
Voorstel is om de (zuidelijke) afdelingen de mogelijkheid te bieden de stap te maken om in Noord-Frankrijk te lossen. Dit kan, mits voldaan wordt aan de transporteisen gedurende deze Covid-19 periode.
 
De transporteisen waaraan moet worden voldaan zijn de volgende:
 • In Belgie, Duitsland en Frankrijk is het verplicht voor de chauffeurs en begeleiders om mondkapjes te dragen. (niet in de auto tijdens het transport);
 • In Duitsland en Frankrijk moeten de chauffeurs en begeleiders een werkgeversverklaring bij zich hebben met een salarisstrook van de vorige loonperiode;
 • Verder moeten alle ondertekende entbewijzen van de verenigingen in de auto’s aanwezig zijn;
 • Als men lege manden in de containers heeft moet men hiervoor een CMR maken waar duidelijk op staat hoeveel manden dit betreft en waar men deze gaat lossen;
 • Er mogen naast de in gebruik zijnde manden, geen vuile manden in de auto staan;
 • Verder is het advies een schoonmaakprotocol en een verzorgingsprotocol bij zich te hebben.
Ondertussen kunnen andere afdelingen naar het zuiden van Nederland bewegen om eventueel daarna de stap naar Frankrijk te maken. 

Wij realiseren ons dat er veel veranderingen zijn op deze korte termijn, maar dat deze veranderingen weer mooie mogelijkheden bieden. Graag horen wij wat uw plannen zijn voor aanstaande zaterdag en de zaterdag erop, waarbij dan nu alleen lossen in Nederland, Duitsland en Frankrijk mogelijk is. Dit om alvast de voorbereidingen te kunnen treffen. Ondertussen hopen wij dat wij dan in de komende weken met de KBDB tot een oplossing met betrekking tot het lossen in Belgie kunnen komen.
Actuele informatie vanuit de FCI
 

NPO-WERKGROEP COVID-19

Verslag van de NPO-werkgroep Covid-19

Na de introductie van het protocol bij de afdelingen en de verenigingen is de werkgroep druk bezig geweest met de organisatie daarom heen. We moeten immers bewijzen dat we als organisatie in staat zijn de regels duidelijk te maken, maar die ook te handhaven. Het zijn de regels waaraan we ons moeten houden binnen de bestaande regelgeving die vastgelegd is in de van kracht zijnde noodverordening. En dat is wel even wennen. Wat bijvoorbeeld voor de horeca mag, is niet van toepassing voor onze verenigingsgebouwen. En daar moeten we het mee doen. Precies zoals dat in beeld gebracht wordt door het filmpje dat Falco Ebben samen met de leden van de werkgroep heeft gemaakt. Dat is goed ontvangen en voor iedereen duidelijk.

De afgelopen week hebben alle afdelingen hun eerste trainingsvluchten kunnen organiseren. De afdelingen hebben controles gehouden en verslagen daarvan met hun bevindingen opgestuurd naar de werkgroep. Daaruit bleek dat het protocol prima werkbaar is.

We zien wel dat veel mensen het lastig vinden om na het inkorven van de duiven of het afgeven van de klok meteen weer naar huis te gaan. Maak het de toezichthouders niet onnodig zwaar en blijf niet hangen bij de vereniging. We hebben een uitzonderlijke toestemming en die willen we graag behouden. Mocht u tijdens het inkorven of afslaan een controle krijgen van een BOA of de politie zou u dit dan willen melden bij de contactpersoon voor uw vereniging vanuit het afdelingsbestuur.

Ook worden er voor het afslaan van de klokken combinaties gemaakt door leden. Een van de leden neemt dan de klokken van buurgenoten mee naar het verenigingsgebouw. Een slimme manier om veel verplaatsingen en risico’s op onnodige samenkomsten voor het verenigingsgebouw te voorkomen.

Inmiddels is de werkgroep bezig aan  een update van het protocol nu er per 26 mei weer een nieuwe noodverordening van kracht is. Dit vernieuwde protocol wordt 3 juni besproken met de Corona-contactpersonen van de afdelingen en zal daarna z.s.m. vastgesteld en gepubliceerd worden.

Inmiddels heeft de werkgroep ook bericht ontvangen van het ministerie van LNV. Een werkgroep bestaande uit leden van verschillende ministeries heeft ons protocol goed bevonden en adviseert om een aantal aandachtspunten in acht te nemen op het vlak van communicatie en evaluatie van de maatregelen.

We houden u op de hoogte!

Theo Boelens
Namens werkgroep Covid-19 NPO

 

NPO BESTUUR

Definitieve agenda Ledenraad 2 juni 2020

 

1. Opening
2. Appèl der afgevaardigden
3. Financieel verslag 2019
4. Verslag FBCC en decharge verklaring
5. Bestuursverkiezing
    5.1 Eindrapport selectiecommissie
    5.2 Bestuursverkiezing
6. Sluiting 

De vergadering begint om 20.00 uur bij Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100 in Wijchen. In verband met de maatregelen van het RIVM kunnen er maar maximaal 30 personen bij de vergadering aanwezig zijn. De vergadering is daarom enkel toegankelijk voor de genodigden die zich hebben aangemeld. Voor degenen die de vergadering toch graag willen volgen, is er een livestream beschikbaar. De link naar de livestream wordt dinsdag via de website en Facebook verspreid. 
Vergaderstukken Ledenraad 2 juni 2020
 

Is er toekomst voor bestuurders die verantwoordelijkheid durven nemen?


door J. v.d. Berg

Zou er nu echt een einde komen aan het “neersabelen” van mensen die nog wel bestuurlijke verantwoordelijkheid durven nemen? 
 
We hebben met elkaar als Duivensportbond in de laatste 20 jaar, in veel verenigingen, samenspelen, afdelingen en NPO veel te veel bestuurswijzigingen veroorzaakt. Meestal werden deze nieuwe besturen of individuele bestuurders met applaus onthaald en gingen zij voortvarend en met nieuwe energie aan de slag. Na verloop van tijd verschenen er dan vaak, voorzichtig uitgedrukt, negatief kritische geluiden. Meestal zonder onderbouwing, soms door liefhebbers die genomen besluiten niet konden billijken, meestal zonder kennis van zaken.

Dat men niet alles leest, of selectief leest, is niet goed te praten maar dan stellingen of pertinente onwaarheden rondslingeren is ongepast. Wie de laatste zes maanden de Sociale Media heeft gevolgd wat een aantal regelmatige schrijvers heeft geschreven moet toch het schaamrood op de kaken hebben gekregen.

Wat een vreselijk eenzijdig en bekrompen manier van stellingen poneren met als enig effect het beschadigen van mensen, allemaal vrijwilligers! Wat bereikt men? Schade aan de mensen die op termijn hun mandaat teruggeven en dit binnen onze behoorlijk krimpende liefhebberij. Waar de groep met enige bestuurlijke affiniteit en capaciteit behoorlijk schaars is geworden.
 
De plaatsen moeten toch worden “gevuld”, met als gevolg dat deze gevuld worden door liefhebbers die dit zeker doen met de beste intenties, maar die helaas dus onvoldoende bestuurlijke capaciteiten bezitten. Dit leidt tot een steeds zwakker wordende organisatie en daar zijn we anno 2020 in aangeland.

Als we kijken naar de Ledenraad, ons hoogste bestuursorgaan dan kunnen we vaststellen dat de afgelopen twee jaar de sfeer behoorlijk te wensen overlaat. Vanwege de aanhoudende kritiek door enkelen, gesteund door de meelopers, maar zonder frisse en baanbrekende nieuwe ideeën of suggesties. Naar het zich laat aanzien heeft de selectiecommissie meer gedaan dan van haar verwacht mocht worden. De paar mensen die zich zo vreselijk druk hebben gemaakt met het vervangen van het zittende bestuur konden uiteindelijk slechts één kandidaat naar voren schuiven! Maar de selectiecommissie heeft met enige hulp kans gezien een bestuur voor de Duivensportbond te presenteren wat weer voltallig is en waarin mensen zitten met ruime bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
     
Maar wat gaat er nu veranderen?
Moeten we het dan gelijk maar met alles eens zijn? Zeker niet, maar de wijze van discussiëren dient met respect te gebeuren, ter zake kundig en onderbouwd, met respect voor de algemene omgangsvormen. Niet door het uiten van verwensingen en zeker niet door het schofferen van onze eigen bestuurders op allerlei forums en sociale media zoals tegenwoordig helaas heel gebruikelijk is geworden.

Wij zijn er in geslaagd om van o.a. Facebook “Het riool van de duivensport” te maken in plaats van het te benutten om onze mooie sport te promoten. Zodra we het nieuwe bestuur hebben gekozen, zouden we er eens ernstig over na moeten denken of Afdelingen geen betere inbreng voor een Ledenraad kunnen hebben met behoorlijke gesprekspartners voor een nieuw bestuur. Elke afdeling zou toch haar beste vertegenwoordiger(s) moeten willen inzetten.

We zitten met onze sport in een neergaande flow, daar komt bij dat de gemiddelde leeftijd zorgwekkend hoog is, waardoor elke vorm van jeugdig elan ontbreekt. Zouden we niet moeten besluiten om een verfrissende herstart proberen te maken met elkaar. Moeten we niet alles in het werk stellen om onze sport als interessant af te schilderen. Is het dan niet een eerste vereiste om elke vorm van negativiteit achterwege te laten. Kritiek mag en moet intern blijven en promotie van onze sport dient op elke moment en waar maar enigszins mogelijk is benut te worden. Het vergt van ons allemaal veel geduld en aandacht om deze slag met elkaar te maken.
 • De Sociale Media gaan we uitsluitend benutten voor promotie;
 • Wie openbaar collega liefhebbers beschadigt krijgt straf;
 • Leuke en mooie prestaties worden in beeld gebracht, van grote en kleine liefhebbers;
 • Simpele en leerzame stukjes over de duivensport plaatsen in streekbladen;
 • Promotie van het combinatiespel. Niet leden enthousiast proberen te maken;
 • Verenigingsactiviteiten stimuleren; BBQ voor supporters, Verloting van ...;
 • Samenwerking zoeken met omliggende verenigingen om samen meer leuke (buurt)activiteiten op te zetten en zichtbaar te worden voor een breed publiek.
Zo zijn er nog volop ideeën en mogelijkheden om onze sport te promoten en er voor te gaan zorgen dat de duivensport niet als een volkomen onbekende sport dreigt te verdwijnen. 

Het vereist een volkomen andere manier van denken. Daar is een creatieve geest voor nodig. En de absolute wil en instelling om onze prachtige duivensport te promoten.
 
 
 
 

IN DE MEDIA
Bricon in Onderweg naar de Regio (RTL4) 


Zondag 7 juni is Ivan Baetens van Bricon te zien in een aflevering van Onderweg naar de Regio bij RTL 4. In de aflevering gaat het over duivensportbeleving en constateren.
 
De aflevering staat gepland voor 15.30 en wordt herhaald op zaterdag 13 juni 2020 om 13.30 uur.

Mis het niet!
Kijken dus op zondag 7 juni om 15.30 uur.
Bricon
 

IN DE MEDIA
Twentse duivenmelkers blij: de duiven mogen weer vliegen


Vreugde in duivenland, de duiven mogen weer. En dat wordt ook opgemerkt door diverse media. Zo besteedde Tubantia op hun website op zondag 24 mei aandacht aan het begin van het seizoen.

 

IN DE MEDIA
Monument (Lille) ter nagedachtenis aan postduiven Eerste Wereldoorlog vernield


In Le Parisien stond deze week een artikel over het monument dat vernield is in Lille. 

Vertaling

Uniek in Frankrijk, het monument ter nagedachtenis aan postduiven, opgericht in Lille (Nord) in 1936, werd vorige week vernield. Een schok in de eerste duivensportregio waar 55% van de 15.000 Franse duivenliefhebbers “Coulonneux”, zoals ze in het noorden worden genoemd, wonen in de departementen Noord en Pas-de-Calais.

"Ik ben geschokt", zegt Jean-Jacques Dupuis die sinds 2010 de voorzitter is van de Franse Duivenbond. Dit symbool is het eerbetoon aan de 20.000 duiven die tijdens de Eerste Wereldoorlog voor ons vaderland stierven? Vooral ook omdat het de duiven eert die door de vijand zijn neergeschoten. Zij hebben enorme diensten verleend door essentiële communicatie tijdens de gevechten te verzorgen! "

De stukken zijn niet gevonden
Het monument, dat staat voor Peace personified standing in a cloud of pigeons, was al vernield door anti-soort activisten in augustus 2018, maar dit keer is er geen claim. De schade is groot omdat er een deel van de basis is gebroken. De ontbrekende stukjes zijn niet teruggevonden. "Weinig mensen kennen de rol van postduiven in onze geschiedenis, dit unieke monument stelt ons in staat om te getuigen voor toekomstige generaties", zegt Jean-Jacques Dupuis. Het is walgelijk; dit vandalisme."

De stad Lille heeft een klacht ingediend wegens de beschadiging van een kunstwerk. En is van plan de ontbrekende stukken te reconstrueren door te modelleren uit foto's en archiefdocumenten.
Publicatie Le Parisien
 

200 jaar Postduivensport, maar hoe lang nog?
En hoe gaan we er mee om?

Door H.K. Boon

Deze sport zou ergens tussen 1815 en 1825 in België zijn ontstaan. Van oudsher een sport die werd bedreven door “de gewone man”. Het clubgevoel, de wedstrijden, de tentoonstellingen, het contact, het drankje en het gokje, later uitgegroeid tot het zg. poulesysteem waren de belangrijkste bindmiddelen.
 
Na de 2e Wereldoorlog is deze sport tot grote bloei gekomen met als top meer dan 100.000 leden in 1947. De jaren ’50 en ’60 waren hoogtijdagen voor de duivensport met enige tegenslag in 1953 vanwege de watersnood. Maar deze intensieve sport kampt al jaren met een gebrek aan belangstelling vanuit de jeugd. De jeugd die er nog is bestaat voor 70% uit opvolging via de vader op de zoon. Maar ook die categorie neemt af.
 
In 1997 waren er nog 60.000 leden, dat wil zeggen dat er in 50 jaar zo’n 40.000 liefhebbers afgehaakt zijn, dat zijn er 800 per jaar. Kijken we naar de 20 jaar daaropvolgend dan zien we dat er weer ruim 40.000 liefhebbers minder zijn, dat zijn er 2.000 per jaar. Anno 2020 zijn er nog ruim 10.000 liefhebbers over die daadwerkelijk actief aan deze sport meedoen. Het is ook al ruim 20 jaar een steeds terugkerend onderwerp van discussie binnen het landelijke NPO bestuur. Dit bestuur vierde in 2005 haar 75-jarig bestaan. Talloze initiatieven binnen evenveel besturen hebben getracht het tij te doen keren. Tot op heden zonder succes. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld een document van twee jaar geleden. "Lid worden van de NPO", mooi stuk, echter nog nooit behandeld in de Ledenraad. De duivensport bevindt zich in een neerwaartse curve en met een gemiddelde leeftijd van 66 jaar - en met 10 keer zoveel leden boven de 70 jaar dan onder de 20 jaar - moet er helaas worden vastgesteld dat elk zicht op een voortbestaan op de lange termijn ontbreekt.

Merkwaardige vaststelling
Het slinkende aantal beoefenaars is binnen het landelijke NPO bestuur al langere tijd een grote zorg en met talloze ideeën en activiteiten slaagt men er niet in om de basisverenigingen te bewegen tot de zo groot mogelijke inspanningen om hierin verandering te brengen.

Nog merkwaardiger vaststelling
De basisverenigingen zijn over het algemeen niet bezig om met creatieve ideeën of acties te komen om het tij te doen keren. En dat terwijl juist die verenigingen in hun voortbestaan worden bedreigd.
 
Aller merkwaardigste vaststelling !
Het heeft nergens hoogte prioriteit.
 
Dit heeft tot gevolg:
 • Liefhebbers kunnen geen tijdelijke vervangers meer vinden als ze eens een dag of wat niet kunnen.
 • Verenigingen zullen geleidelijk hun deuren gaan sluiten wegens gebrek aan animo en belangstelling.
 • De sport wordt eerder duurder dan goedkoper, de kosten blijven gelijk alleen zijn er minder mensen die meebetalen.
 • We zullen naar grotere inkorfgelegenheden moeten om nog deel te kunnen nemen.
 • Al die factoren bij elkaar opgeteld zullen de terugloop alleen maar stimuleren.
Wat moeten we hieraan doen?
 • Elke vereniging moet met al haar leden bij elke bijeenkomst en bij elke vergadering eerst het ledenwerven aan de orde stellen.
 • Elk idee, waar een kans van slagen in zit moet via de NPO landelijk bij alle verenigingen onder de aandacht gebracht worden.
 • Prijzen moeten beschikbaar komen voor die ideeën.
 • Aandacht moet worden verzorgd op de Sociale Media, de lokale pers er bij betrekken.
 • De NPO moet veel meer rechtstreeks met verenigingen communiceren over het zoeken naar leden. Afdelingen faciliteren alleen maar het spel op zich. Het zijn geografisch ingedeelde gebieden waarin leden spelen en afdelingen beheren en verzorgen het spel middels vervoer en lossingen en niet meer dan dat.
Naar een volwaardige landelijke organisatie voor de duivensport
De NPO moet de contacten herstellen met de basis. Het tweemaal per jaar vergaderen schept geen relatie, dat geldt voor zowel de afdelingen als ook voor de NPO. Het is aan te bevelen om als landelijk bestuur vier keer per jaar met de basis aan tafel te zitten. Daarbij moeten we oog hebben voor regionale aspecten en misschien moeten we Nederland wel indelen in bijv. vier rayons. Dan zouden er 16 vergaderingen kunnen komen met de basis.
 
Nu vergaderen afdelingen ook slechts twee keer per jaar met de verenigingen en in sommige gevallen zelfs dat niet eens meer en zijn het samenspelen die met een afdeling praten. In geen enkel geval staat de zorg voor ledenaanwas altijd op de agenda als nummer 1. Onze kleiner wordende organisatie met al haar regionale culturen moet nadenken over haar toekomst en zorgen dat bestuur en leden niet van elkaar vervreemden waardoor de meest essentiële zaken onvoldoende aandacht krijgen, zoals ledenaanwas.
 
Realiseren we ons wel wat 2 NPO vergaderingen per jaar opleveren en kosten ?
De grote klacht is dat de basis niet of nauwelijks iets merkt van wat er landelijk gebeurt m.u.v. een vliegprogramma. Het is meer dan zorgwekkend als we kritisch kijken naar de inbreng vanuit afdelingen in een Ledenraad! Maar is dat zo verwonderlijk als je de gemiddelde agenda van een afdeling bekijkt, die 2 keer per jaar vergadert ?  Nee toch…
 
De NPO
 • Zorgt voor een ringenadministratie;
 • Zorgt voor een ledenadministratie;
 • Buigt zich over een Nationaal vliegschema;
 • Huldigt de Nationale Kampioenen;
 • Zorgt voor Reglementen op elk gebied.
In grote lijnen is dat wat er centraal gebeurt inclusief alle administratie daar omheen. De NPO vergadert twee keer per jaar en namens 15.000 leden zijn er 26 stemmen uit te brengen en we weten allemaal dat 75% van de leden totaal geen interesse heeft in wat er zich daar afspeelt. De pogingen om leden rechtstreeks te laten stemmen zijn nog steeds niet geslaagd.
Dat zou een 2e prioriteit moeten zijn; leden direct te laten stemmen! Daarmee bereik je betrokkenheid!
 
Enig idee van de kostprijs van een NPO vergadering?
Vast niet, maar die vergaderingen kosten minimaal € 5.500, = per bijeenkomst. En dat minimaal twee keer per jaar! Dat vindt 75% van onze leden weggegooid geld. Tel daar bij op het minimale resultaat, dan rijst de vraag of we dat geld niet beter kunnen besteden. En ja, dat kan best beter besteed worden als we er in slagen de liefhebbers dichter bij het bestuur te brengen. Ooit hebben we de slogan gehad: “De NPO komt naar u toe”. Dat is niet gebeurd maar deze gemiste kans kan alsnog hersteld worden. Hoe verder een bestuur van haar leden afstaat hoe minder betrokkenheid er overblijft!
 
Pleidooi voor een nieuwe opzet en nieuw elan!
 • Laten we stoppen met alle kritiek te spuien via de Sociale Media.
 • Laten we die energie steken in het omzetten van kritiek in bruikbare voorstellen.
 • Laat een nieuw NPO bestuur weer rechtstreeks met de leden communiceren zodat beide partijen elkaar weer gaan begrijpen en hetzelfde doel nastreven, nl. continuïteit in de sport.
 • Laten we alle aandacht eens gaan richten op ledenaanwas en ledenbehoud en afspreken dat het prioriteit nummer één wordt op elk niveau.
 • Laten we het spel en het vervoer overlaten aan regionale samenspelvormen als afdelingen, districten, regio’s of samenspelen enz.
 • Laten we nadenken over hoe we onze sport weer aantrekkelijk en betaalbaar kunnen maken voor iedereen.
Maar het allerbelangrijkste is:
 • Laten we voor één keer proberen schoon schip te maken;
 • Laten we het nieuwe NPO bestuur de kans geven echt nieuwe paden in te slaan;
 • Laat het NPO bestuur praten met de verenigingen, want daar wordt de sport beleefd;
 • Nieuwe ontwikkelingen komen er echt wel als ze voldoende interessant zijn voor de ontwikkelaars en de leden;
 • Laten we proberen alle negatievelingen te verwijderen;
 • Laten we promotionele ideeën belonen;
 • Laten we proberen de duivensport weer aantrekkelijk te maken door samenwerking en pogingen om de basisleden weer te betrekken bij alles wat deze sport zo mooi maakt.
Een wens is altijd te realiseren als je er voor 100% in gelooft.
 
 
 

NPO BUREAU

Extra exemplaren Corona richtlijnen beschikbaar


Iedere vereniging heeft per post vier posters - met daarop de Corona richtlijnen - ontvangen. Er is nog een aantal posters beschikbaar.

Interesse?
Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. vermeld even hoeveel posters je wilt ontvangen, de naam van de vereniging en het adres waar de posters naar toegestuurd mogen worden. Dan zorgen wij dat de posters jullie kant op komen.
 

AGENDA

Activiteiten in het land

 

In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. 
 WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden
 

Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 
 
Wie lost waar
 

Inkorven in Corona-tijd: gewoon online volgen!
 

We hebben al talloze creatieve ondernemers in het nieuws gezien die in Corona-tijd het beste er van proberen te maken, want omzet moet er toch komen om de lasten te kunnen voldoen. Maar ook duivenverenigingen doen hun uiterste best om voldoening uit de duivensport te kunnen halen in deze bizarre en bijzondere tijden die de geschiedenisboeken zeker zal in gaan.

P.V. Zutphen, een 69 leden tellende vereniging die 48 vliegende hokken mag verwelkomen in het inkorflokaal, is daar een voorbeeld van. Opgericht in 2015, door leden van diverse verenigingen die eigenlijk geen bestaansrecht meer hadden. Het woord “fusievereniging” wil voorzitter Wilfred Pasman niet noemen maar de nieuwe club telt wel talloze leden van diverse (opgeheven) verenigingen uit de omgeving. Al voor het coronatijdperk zaten zij niet stil; kaartavonden, filmavonden en diverse competities werden er al georganiseerd. Toen het “vluchtseizoen” werd geopend, in de vorm van  “aankomstvluchten”  werden alle manschappen bij elkaar geroepen op 1.5 meter afstand en per moderne communicatiemiddelen.

Een plan was snel gemaakt en uitgevoerd zodat de afdeling (afdeling 8) haar goedkeuring kon geven tot inkorven. Voor de oudere liefhebber worden de duiven en klok opgehaald en ingekorfd volgens Covid-19 protocol.  De “jeugdigen” komen zelf hun duiven brengen volgens een strak gepland schema en voor hen geldt uiteraard hetzelfde protocol. De gemeenschappelijke factor is dat beide generaties hun duiven “uit handen moeten geven”. En dat valt niet altijd mee als fanatieke liefhebber!

  
  
P.V. Zutphen bedacht zich niet en wilde alle liefhebbers deelgenoot maken van het inkorfproces. Camera’s werden geïnstalleerd in het inkorfgedeelte en een You Tube kanaal werd geopend. Met een wachtwoord kan elk lid of participant inloggen op de livestream tijdens het inkorven vanaf elke device en kunnen “live” vanuit huis of wachtende in de auto meekijken hoe hun duiven worden ingemand.

Covid-19 brengt verenigingen en liefhebbers ook tot inventiviteit, creativiteit! Wat ik me afvraag… de dienstdoende functionarissen.. hebben die nu ook hun mooiste duivenbroek aan en haren keurig in de plooi nu ze live te volgen zijn?? 

R.E. Porter.

    
 
 

NPO BUREAU

Een terugblik op het hokbezoek van Kobe Vos


Door Roy Vos

Op de afgelopen najaarsbeurs van de NPO won mijn zoon Kobe Vos 10 jaar oud een hokbezoek bij de familie Bakker in Veenendaal. Na wat heen en weer appen werd er afgesproken om zondag 15 maart langs te gaan voor een bezoek. Kobe had in de dagen vooraf al een vragenlijstje gemaakt met vragen die hij de kampioenen wel wilde stellen. Op zondag 15 maart om tien uur waren we aanwezig in Veenendaal en werden we ontvangen door het jongste combinatielid Ruud met koffie en limonade.

Na de koffie begon Kobe met zijn mini-interview en kreeg hij de antwoorden die hij wilden. Na dit mini-interview nodigde Ruud ons uit om eens in het vlieghok te komen kijken, hier kregen we de ene naar de andere topper, NPO winnaars, TT duiven enz in onze handen dit was voor zowel Kobe als vader natuurlijk een geweldige ervaring. Ruud vertelde ondertussen hoe hij op het moment met de duiven omging en hoe hij naar de vluchten toe werkte. Na dit leerzame hokbezoek konden we nog even mee naar binnen voor nog een kop koffie en limonade en daar kreeg Kobe nog twee super mooie jongen, twee zusjes uit het kweekhok met de mededeling dat hij ze moet uittesten op de vluchten, en zo zitten ze nu met 15 hokgenootjes bij Kobe in zijn hok klaar om te starten.

Ruud en Dolf bedankt voor het leerzame bezoek en succes namens Kobe en Roy Vos.

 

 

NPO BUREAU

Opvang verdwaalde duiven bij lokalen

Door Harry Meijners

Verenigingslokalen waar het gebruikelijk is om verdwaalde duiven te verzamelen, hebben hiervoor op dit moment weinig mogelijkheden. Om het verzamelen van verdwaalde duiven wel door te kunnen laten gaan, doen wij bij deze een verzoek om dit onderling in de vereniging te regelen, bijvoorbeeld om het verzamelpunt tijdelijk thuis bij een duivenliefhebber te laten fungeren.

Hoe eerder deze verdwaalde duiven bij een centraal hok arriveren, hoe sneller de rechtmatige eigenaar van de duif wordt geïnformeerd.

 

IN DE MEDIA

Duivenmelker Dirk Dekkers klaar voor trainingsvluchten

 

Duivenmelker Dirk Dekkers doet zijn verhaal in het MAX Ouderenjournaal. Hij vertelt over de duivensport en geeft een rondleiding door zijn duivenhok. Het verhaal van Dirk Dekkers is terug te zien via onderstaande link (vanaf 8:55 minuten). 

Klik hier voor het verhaal van Dirk Dekkers
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 27 mei 2020

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

IN DE MEDIA

Duif over snelweg

 

Het programma Vroege Vogels toonde onlangs beelden van een duif die 20 kilometer over de snelweg vloog met een snelheid van ongeveer 100 km per uur. 
Vroege vogels: duif op snelweg
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

31 mei 20
  Nog even over vaccins Als ik zie hoeveel vragen ik binnen krijg over vaccins, dan lijkt het me nuttig hier opnieuw even aandacht aan dit onderwerp te besteden. Er is veel te doen in vaccinland. Niet in...

Columnist in Spotlight

21 juni 20
    Het is een tijdje geleden dat ik mijn rondje...
24 april 20
  10 Minuten geleden sprak onze Minister Premier...
27 maart 20
  Nederland stoeit met de verschrikkelijke gevolgen van...
16 maart 20
Het Coronavirus slaat wereldwijd fors om zich...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new  BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new 

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40