Spotlight

woensdag 11 december 2019

Het licht op groen…?
Groen licht van buitenaf op een duif gericht zoekt zijn weg via de hersenen. En bij de mens is het in veruit de meeste gevallen bestemd om de onderlinge hormoonbalans op orde te houden. Maar ik denk dat het bij een duif net even iets anders uitvalt; dat het wel inwerkt op de hormoonhuishouding. Alleen, niet 1-2-3 de prestaties of oriëntatie verbetert. Het is wat mij betreft een lichtkleur dat ze in staat stelt hun eigen specifieke rustmomenten te kiezen. Dus stel dat een melker zijn duiven bijlicht met groen, dat hij/zij hiermee ze iets minder activeert als met roodmagenta licht. Een toepassingswijze zou kunnen zijn na de vluchten om ze weer z.s.m. op niveau te brengen. Is dat de enige toepassingswijze. Nee, maar dat hangt vooral af de opbouw naar bijvoorbeeld een nieuw seizoen. Zo kan ik me voorstellen dat wie niet wil verduisteren, dat die een groene LED lamp gebruikt. Omwille van het drukken van de zogeheten vorm op de hokken. Ik heb hier geen praktische bewijslast voor maar groen licht houdt nu eenmaal graag de lichaamseigen hormoonproductie in balans.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

woensdag 11 december 2019

dinsdag, december 03, 2019

Dat is toch niet nieuw?!

 
Ik las gisteren complimenten van AS aan het adres van Frank Zwiers. Die laat kennelijk zijn vliegers laat kweken met als bijkomend voordeel een late rui het jaar nadien.
Dat is toch niet nieuw?

De fondmannen laten bewust duiven lang bijeen (scheiden soms pas 2 weken voor de koppeling) met hetzelfde doel: trage rui, het jaar nadien! Duiven blijven toch een beetje nestjes bouwen en aantutten met elkaar waardoor de rui vertraagd. Ze ruien dus laat (of het nu door kweken is of dat ze bijeen blijven zonder kweken) en dat vertaald zich idd in een latere rui, het jaar nadien.
Prachtprincipe, benut door ook nog eens voor de handel te kweken door Zwiers. Slimme kerel die meer kan met duiven dan de meeste. Ook meer handelswaarde daardoor. Knap!

woensdag, december 04, 2019

Bonnetje!

 
Dit jaar weer enkele bonnetjes toegezegd.
De eerste die on-line staat is die bij pv de Stormvogels:

https://auctions.toppigeons.com/Home/TppBonAuctionItem/tabid/115/auctionItemId/37036/Default.aspx
dinsdag 10 december 2019

Aanwezig:J.Kristelijn (Afd.1)W.Jongh (Afd.2)T. deRooij (Afd. 2)R.Hanegraaf (Afd.3)(notulist)G. Schuurmans (Afd.3)H.Stevens (Afd.4)H.Roks (Afd.4)H.Blaak (Afd.5)R.Lugthart(Afd.5)H.Hoekstra (Afd.6)J.Haselager (Afd.6)H. Edelenbosch (Afd.6)A.v.Amerongen (Afd.7)H.Arisse (Afd.7)W.v.Laar (Afd.8)T. v. Binsbergen (Afd.8)G.Visser (Afd.9)J.Bosman (Afd.9)R. Dalmolen (Afd.10)A. Bakker (Afd.10)Th.Boelens (Afd.11)W. v.Breene (NPO)M. v.d. Kruk (NPO)E. Noorderijk (NPO)F. Dekker (NPO)F. Marinus (Buro NPO)Afgemeld:-Locatie: Clublokaal in Soest

1)Opening

Om ± 19.45u opent Harry Blaak de vergaderingmet een kleine introductie. Er is een agenda gemaakt en rondgestuurd en die zal gevolgd worden.

2)Communicatie.

Er zijn in juni 2019 duidelijke afsprakengemaakt,die ook zijn gecommuniceerd,qua planning voor de aankomende Ledenraad.Dit om verenigingen, afdelingen, secties en platformsde mogelijkheid te geven om zich goed in te kunnen lezen en zich goed voor te kunnen bereiden op de diverse vergaderingen. Eind oktober volgt er een e-mail dat de deadline van 1 november niet gehaald zal worden. Onder andere omdat er uitstel gevraagd zou zijn.Bestuur NPO geeft aan dat de e-mail van afdeling vijf hier een reden voor was. De mening van de afdelingsvertegenwoordigersis dat een e-mail van één afdeling, die 1 dag later is herroepen, geen reden kan zijn voor hetwijzigen van de deadline.Diverse afdelingen hebben een afdelingsvergadering gehad, met de bedoeling om de stukken voor de Ledenraad te bespreken met de achterban en die stukken waren er niet. Er worden bewust termijnen aangehouden om alles correct en professioneel te kunnen organiseren. Het is te simpel om te stellen “het is niet gehaald,dus is het maar zo”.Waarom heeft bestuur NPO zich niet gehoudenaan “te laat is te laat” zoals ook in juni gecommuniceerd?Bestuur NPO constateert ook dat afspraken niet zijn nagekomen en geeft aan dat er in de eerste week van November een bijeenkomst was van de commissie die het huishoudelijk reglement opschoont, en daar wilde men op wachten.Ook het vertrek van de NPO penningmeester heeft een rol gespeeld.Wel is er gepoogd om de termijn van 30 dagen te halen, wat op een dag na niet is gelukt. Dit blijkt uit het feit dat vrijdag ’s avonds rond de klok van 12 uur de stukken zijn verstuurd. Het vliegprogramma moet nog nagestuurd worden, dat is er nu nog niet, omdat de uitkomsten van de sectievergaderingen van de secties vitesse/midfond en jonge duiven op 30 november a.s. daarin meegenomen worden. Voorzitter NPO vraagt diverse malen waar de afdelingsvertegenwoordigers naar op zoek zijn. Deze vraag wordt als ongepast beschouwd.

 

3)Wijzigingen huishoudelijk reglement

Dit wordt door de afdelingen gezien als de omgekeerde wereld. Naar de mening van de afdelingen neem je een besluit en dit besluit wordt verwoord in de reglementen. Nu staan er in het voorstel voor het nieuwe huishoudelijk reglement elementen waarover geen beslissing is genomen door de Ledenraad. Dit is niet zoals dit proces zou moeten gaanvolgens de afdelingen.Op deze manier wordt erniet efficiëntgewerkt.Dit voorstel “nieuw HHR” komt als één groot blok. Er zitten te veel nieuwe stukken in, er zijn stukken geschrapt, in de structuur valt de afdeling, een rechtspersoon, weg.Er behoren separate voorstellen te komen die stuk voor stuk worden behandeld. Als de Ledenraad akkoord is met het voorstel ga je pas aan het werk om dit in het reglement te zetten.Bestuur NPO antwoordt dat dit voorstel HHRals resultaat van een proces en het werk van de reglementen commissie en vindtniet dat de door de afdelingen voorgestelde weg gevolgd zou moet worden.Hierin verschillen de afdelingen en het NPO bestuur fundamenteel van mening en komen daarin weinig nader tot elkaarHet gewijzigde HH reglement zal besproken gaan worden en als er wijzigingen gedaan zouden moeten worden, kan dit via amendementen aangegeven worden.Bestuur NPO stelt voor om een aanvullende toelichting op te stellen waarin het oude HHR, de wijzigingen en nieuwe HHR naast elkaar staan met een stuk toelichting om voor eenieder de voorgestelde wijziging te verduidelijken. Tevens doet het NPO bestuur met het oog op het borgen van de angsten over de effecten van de wijziging een oproep om met een vertegenwoordiging zitting te nemen in de reglementen commissie. Die oproep is al meermaals gedaan maar heeft nog steeds maar vijf kandidaten opgeleverd. Tevens is van belang dat die kandidaten vooruit willen denken en werken. Mocht de komende Ledenraad te vroeg komen dan kan een volgende Ledenraad daarvoor benut worden. Zo is het tenslotte de laatste keren ook zo gegaan met de reglementswijzigingen.

4)Olympiade

Er wordt gevraagd naar de status van de organisatie van de Olympiade in 2023.Bestuur NPO antwoord dat de status nog gelijk is aan die van bij de gunning. Sinds 2016 heeft bestuur NPO het al gehad over deOlympiade in Nederland. Dit is ook zo gepresenteerd in het plan GPS2021. Het financiële plaatje is er nu nog niet.De draaiboeken, cijfers en begroting van Polen en Brussel zijn al wel in het bezit van de NPO.Ook is de verwachting dat die van Roemenië in 2021 zal volgen.Inhet verleden,bij vorige Olympiades in Nederland,werd er pas ongeveer anderhalf jaar van te voren met de organisatie begonnen. Er zijn nog geen verplichtingen, contracten door het NPO bestuur aan gegaan. Er is wel behoefte aan kundige mensendie zitting gaan nemen in de commissies, waarbij de opzet hetzelfde zal zijn als de Olympiades in Amsterdam en Utrecht. De opzet zal zijn dat de liefhebber er zo weinig mogelijk financieel aan zal bijdragen. De locatie is afhankelijk van wat de directe omgeving van de locatie financieel bij wil dragen.Er wordt door de afdelingsvertegenwoordigers een opmerking gemaakt dat je wel zult moeten weten wat je wil en wat er kan. Meteen budget van € 250.000,-kun je minderrealiseren dan wanneerje € 500.000,-tot je beschikking hebt.Er zal eerst een ruwe begroting worden gemaakt, die tijdig aan de Ledenraad zal worden voorgelegd ter goedkeuring. Voorafgaand zal de FBCC als vertegenwoordiging van de Ledenraad hierin een adviserende en controlerende rol hebben. Daarna zullen er pas verplichtingen worden aangegaan. De heer Bosman spreekt hier zijn zorgen over uit. De FBCC heeft al aan het begin van het jaar om een meerjarenbegroting gevraagd, een liquiditeitsprognose en een begroting voor de Olympiade. Geen van deze stukken is inmiddels aangeleverd. Voorzitter NPO geeft aan dat de genoemde stukken met het aftreden van de penningmeesterzijn vertrokken. Deze opmerking wordt niet gewaardeerd door de afdelingsvertegenwoordigers.Bestuur NPO geeft nogmaals aan dat de status van de Olympiade sinds de vorige vergadering niet is veranderd. En dit proces wordt vervolgd met de FBCC.

5)Besteding

€ 0,02 t.b.v. automatiseringOnder de afdelingsvertegenwoordigers leven zorgen over de besteding van deze middelen. Bestuur NPO geeft aan dat er nog geen kosten zijn gemaakt anders dan een startnotitie van de programmanager en de heer Schuurmans deze week de projectgroep heeft gestart. Bestuur NPO geeft aan dat een reserve wordt gevormd die door de projectgroep wordt bewaakt.Zoals in vorige Ledenradenbesloten.Een aantal afdelingen heefthun aantallen vervoerde duiven nog niet opgegeven.Als de afdelingen nu al het geld over wil maken, zou dat zeer gewaardeerd worden.Diverse afdelingen geven aan dat ze de afspraak gestand doen, maar zouden graag willen weten waar het aan uitgegeven wordt. Daarna kan er betaald worden. De heerBoelens merkt op dat de FBCC toch toezicht houdt op het uitgeven van dit geld. De heerHaselager merkt op dat wanneer er een reservering in de boeken staat dit ook niet betekent dat het geld ook aanwezig is.Na een discussie is de afspraak gemaakt om de aantallen op te geven, een betalingstermijn van 30 dagen te hanteren en die ook zo te betalen omdat blijkt dat niet iedere afdeling een goed betaalgedrag heeft. Dit zorgt voor een efficiënte afhandeling en valt de betaling in het nieuwe boekjaar.

6)Werkwijze NPO bestuur aangaande statuten en reglementen

Tijdens de sectie vergaderingen is er door een paar aanwezigen gevraagd of zij mogen stemmen namens de leden van hun vereniging, zoals verwoord zou zijn in de statuten. Dit werd niet toegestaan door de desbetreffende sectie besturen. Bestuur NPO heeftdit antwoord aan de secties gegeven.Waarom heeft bestuur NPO dit gedaan en handelen zij, naar mening van de sectie leden, dus in strijd met de statuten?Volgens bestuur NPO was dit alles overeenkomstig de statuten. Er is geen onderdeel van de statuten aan de kant geschoven. Bestuur NPO heeft ze gehandhaafd.Er gaat een brief de ronde tijdens de vergadering die nagezonden gaat worden zodat bestuur NPO over dit stuk kan beschikken.Het betreffende artikel, artikel 19, lid 8 van de Statuten, aanleiding voor deze discussie, luidt als volgt:

Een sectieraad bestaat uit alle bij die sectie ingedeelde leden. De basisverenigingen vertegenwoordigen in de sectieraad zichzelf en hun basisleden.[end quote]Deze discussie duurt een eind voort maar een duidelijk antwoord komt er niet en is er ook niet volgens de afdelingen. Zij zijn van mening dat een basis lid nog steeds mag stemmen voor de rest van de vereniging.

 

Bestuur NPO legt nogmaals uit wat de doelstellingen zijn. Hoe dit in de statuten, huishoudelijk regelement en sectiereglement is vastgelegd en als dit de doelstelling zou zijn dit dan ook landelijk gecommuniceerd zou zijn.Door zowel de afdeling als NPO bestuur wordt opgemerkt dat de sectie bijeenkomsten slecht worden bezocht. Dit zou er op kunnen duiden dat de leden zich niet vertegenwoordigd voelen door de secties. Dus komen ze niet. Daardoor is er dus een zeer klein deel wat bepaaltvoor de gehele sectie.Dit is niet de doelstelling van de secties.In de reglementen zou daarom zo spoedig mogelijk het digitaal stemmen moeten worden opgenomenen met prioriteit een actie voor de reglementencommissie, waardoor het zowel reglementair als technisch goed geregeld wordt en in 2020 gerealiseerd kan worden.

7)Reden opstappen penningmeester

De grootste reden was dat de heerGeitenbeek alle negativiteit beu was, zoals verwoord op sommige websites. Daarnaast wilde hij zaken sneller en anders georganiseerd hebben, wat niet gebeurde. Hij kon daar niet meer tegen. Wat de heer Geitenbeek verder communiceert is niet bekend bij bestuur NPO.

8)Update financiële situatie

Samen met het vertrek van de penningmeester zijn ook de meerjarenbegroting en de liquiditeitsbegroting vertrokken. Bestuur NPO zal deze onderwerpen voor haar rekening nemen en realiseert dat die toezegging nuniet waargemaakt kan worden.Vanuit de afdelingen wordt aangegeven dat er middelen zijn verdampt. Bestuur NPO geeft aan dat dit bestuur in 2016 als eerste de gevolgen van 2015 heeft gerapporteerd, waarin een €0,5 miljoen als gevolg van de u allen bekende affaire in het resultaat zat. Over de verkoop van het pand, de reorganisatie en automatisering zijn niet alleen in het plan GPS2021, maar ook FBCC en Ledenraad afspraken gemaakt. De reorganisatie heeft inderdaad meer tijd en geld gekost dan beoogd. Dus er zijn inderdaad middelen verdampt.Maar men moet wel beseffen dat de prijzen voorde NPO leden voorringen, chipringen en contributie gelijk zijn gebleven. Terwijl het aantal leden, ringen en chipringen de afgelopen jarenwel is afgenomen.Volgens de heer Bosman zijn de maand-en kwartaalcijfers te laat aangeleverd.Na een uitgebreide discussie over rapportages die te laat komen en er dus geen duidelijkheid is over hoe de NPO er nu financieel voor staat geeft de voorzitter NPO aan dat er momenteel €900.000,-op de bankrekening staat dus dat men zich geen zorgen hoeft te maken. De vergadering geeft aan dat dit weinig zegt aangezien de schulden niet bekend zijn.Door de afdelingsvertegenwoordigers wordt de vraag gesteld of er naar aanleiding van de begroting ende cijfers tot en met oktober die de FBCC heeft ontvangen er reden is tot zorgen. Het antwoord van bestuur NPO is ontkennend.

9)Rondvraag

Bestuur NPO geeft aan dat het vliegprogramma voor seizoen 2020 op 1 januari bekend zou moeten zijn. Dit vanwege het aanvragen van lossingsvergunningen bij de Belgische bond. Toegezegd wordt dat er door R. Hanegraaf een overzicht gemaakt zal worden van de bekende vliegprogramma’s en dat dit naar de NPO zal worden gestuurd. Dit overzicht zal door bestuur

 

NPO worden gebruikt om een vliegprogramma te maken en dit voorstel vliegprogramma in de week van 9 december rond te sturen.De heervan Breene waarschuwt deafdelingen dat men niet zomaar kan afwijken van een lossingsvergunning. Ook afspraken met de correspondent van de losplaats dienen nagekomen te worden, en lossen zonder lossingsvergunning is al helemaal uit den boze.Hij noemtwat voorbeelden waarbij hij sterk de indruk heeft dat afdelingen bewust afwijken van de lossingsvergunning of dat de afdelingen bewust de afspraken met de correspondent niet nakomen.Dit zou best, zonder overdrijven, kunnen resulteren in de inbeslagname van de containers, inclusief duiven.De handelswijze van de afdelingen 8 en 9 op Morlincourt kwam aan de orde. Ook geeft hij aan dat het schrijven van afdeling 5 in reactie op het voorstel van afdeling 9 ons niet gaat helpen en hele grote risico’s met zich meebrengt. Handelen zonder lossingsvergunningen is uit den boze.Hij legt uit dat de voorzittervan de Fransenationale bond is beëdigd door de Minister van Sport endaardoor beëdigd ambtenaar is en verantwoording dient af te leggen over (buitenlandse) lossingen in Frankrijk.De heer Van Breene geeft aan dit schrijven in Op De Hoogte mee te nemen zodat iedereen er kennis van kan nemen.Vanuit de afdelingen wordt de opmerking gemaakt dat de NPO hier behoorlijk in kan verbeteren. Een simpelweg “Nee” op een verzoek tot losplaats wijziging, zonder enige toelichtinghoe en waarom, geeft behoorlijk wat frictie.Dit bijvoorbeeld naar aanleiding van devraag van afdeling 5 en 6 inzake inkorten van een sectorale dagfondvlucht. Dit mocht niet van de NPO, ook nu er opnieuw naar gevraagd is komt er een onbevredigend antwoord.De voorzitter NPO ligt toe dat in eerste instantie de afspraken uit de Ledenraad nageleefd dienen te worden en daarnaast de afspraken met de Belgische en Franse bonden en dit leidend is.Na overleg wordt de Ledenraad verplaatst van 21 december 2019 naar zaterdag 25 januari 2020, aanvang 09:00 uurmet eindtijd van 15:00 uur.

dinsdag 10 december 2019

Vrije dag, klinkt bijna als een vies woord voor iemand die nogal veel tijd aan werk besteed. Dit is het natuurlijk niet, maar het blijft een beetje vreemd. Een doordeweekse dag niet besteden aan werk, maar aan wat er nodig is.
Wat er nodig was vandaag was de jaarlijkse enting tegen Paramyxo. Verplicht, zonder enting geen duiven op de wedstrijden, duiven die geen enting hebben gehad worden niet geaccepteerd voor inkorving. Wettelijk gezien mogen duiven die niet zijn geënt de grens niet over. Er zijn mensen die moeite hebben met zo'n bepaling. Ik werk zelf in de pluimveesector en weet hoe groot de economische belangen zijn als er een uitbraak is van een ziekte. Vogelgriep is een begrip dat we allemaal kennen, de gevolgen kunnen desastreus zijn. De enting tegen Paramyxo is de enting tegen de duivenvariant van een andere beruchte kippenziekte, de Newcastle Disease. 
Waarom in december de enting? Niet echt een logische datum als je kijkt naar het verloop van het duivenseizoen. Klopt inderdaad, maar ik hou er al een aantal winters een bepaald schema op na. Dit schema behelst enting, winterkuur, ontworming en luizendrup voor een heel jaar, ik doe dit in de maanden december en januari, de rustige tijd. Eerste weekend februari kunnen de kweekkoppels dan weer bij elkaar gebracht worden. Het systeem werkt voor mij, dus hou ik daar aan vast.
Vorige week zaterdag had ik oorspronkelijk een uitje naar de Nationale Manifestatie gepland staan. Ik had mij opgegeven voor een keurwedstrijd tijdens deze manifestatie. Helaas kreeg ik in de loop van de week afbericht, te weinig belangstelling en tekort duiven die beschikbaar werden gesteld. 
Jammer, niet dat ik zo'n groot kenner ben. Had toch graag mijn gevoel en kennis willen testen ten opzichte van de mannen die claimen duiven op de hand te kunnen beoordelen op (vlieg) kwaliteiten. Er zijn er zelfs die precies kunnen zeggen hoeveel kilometers een duif kan vliegen, of hoeveel uren deze op de vleugels kunnen blijven. Er zijn er die uit de ogen van een duif een hele duivengeschiedenis kunnen lezen. Ik vind het knap. 
Toch red ik mij best zonder al deze wijsheden. Hou me ten goede, ik bagatelliseer het werk van de "duivenkeurders" niet, er zijn liefhebbers genoeg die zich er happy bij voelen iemand mee te laten kijken. Als dat zo is, vooral lekker doen natuurlijk, ik acht het voor mijzelf niet nodig.
De zaterdag bleef dus over vorige week. Deze benut om te lunchen met Vera en twee van de 4 kids in de stad, een rondje wandelen en nog even een bliksembezoek van maatje Wim. Samen even snel wat duiven bekeken, geeft altijd mooi inzicht.
De enting houd ook in dat er nog eens door het bestand duiven gegaan wordt. Er liepen er nog teveel, ik wil de winter in met maximaal 80 duiven, dat is voor mij echt de max, er komen in het voorjaar tenslotte weer jongen genoeg bij. Verstand nog maar eens laten werken, ook dat geeft inzichten. Even de stambomen en emoties aan de kant en objectief kijken naar wat er voorbij komt. Er zijn er toch nog wat verdwenen.
Plannen voor volgend jaar ook helder: uiteraard voeren de duivinnen de boventoon, zij maken tenslotte het mooie weer in de uitslagen. Er lopen wat late doffers die gekoppeld worden aan de overjaarse duivinnen van de vliegploeg, daarmee zijn de partners voor deze duivinnen gegarandeerd. Van de ploeg jongen die die dit jaar volledig is afgericht is een mooi aantal knappe doffers overgebleven. Deze gekoppeld aan de jaarling duivinnen wil ik toch weer proberen op te leiden tot volwaardige overnachters. Als er bij anderen doffers geklokt kunnen worden, moet dat toch bij mij op het hok ook kunnen?
We gaan het zien, op naar drukke weken op het werk, lang leve de feestdagen.

Tot de volgende!

www.postduivenblog.nl

dinsdag 10 december 2019

Weer een weekje verder, de goede Sint heeft het land inmiddels verlaten met zijn zwarte pieten en de surrogaat roetveegpieten hebben zich weer gewassen. Ook in de duivensport zijn we weer een week verder en de vesting van dhr van de Kruk in Papendal begint te wankelen . Penningmeester en secretaris NPO hebben het zinkende schip al verlaten en zijn cellen beginnen te exploderen , kortom het is eindeverhaal  voorzitter NPO met zijn GPS 2021. Grote vraag is op dit moment wat voor puinhoop laat hij achter en wat voor lijken komen er uit de kast in zijn voor medewerker tot nu toe gesloten kamertje. Hopelijk zijn de afdelingen het met elkaar eens (op ééntje na die nog twijfelt) en gaan we weer gewoon verder met de duivensport waarin iedereen het momenteel gewoon naar zijn zin heeft zonder teveel poespas.

Hier gaat het op de hokken gewoon zijn gangetje , van de acht kweekkoppels zitten er inmiddels zes op twee eieren en koppel zeven volgt morgen . Koppel acht het koppel van de lady bolt geeft meer moeite daar deze duivin absoluut haar doffer niet wenst te nemen, maar wie mij kent weet dat ze geen keuze heeft, klaar.

In de vlieghokken gaat alles naar wens en zijn er geen problemen hoewel ? Deze week nam ik een duivinnetje mee , opoe genaamd van 2013, opoe is mijn lievelingsduif en geen trutje want ze heeft al meer dan 70 prijzen bij elkaar gevlogen. Opoe mocht mee naar het landje waar we meestal met wat liefhebbers bij elkaar komen en soms wat duiven van elkaar keuren en onze mening geven ,op de man af. Slecht is slecht  en geweldig is geweldig al vind Jantje of Pietje het soms net andersom.  Met 5 liefhebbers heb je meestal 5 verschillende meningen denk ik dan altijd maar . Bij opoe was het anders, unaniem werd besloten dat ze een geweldige duivin was en in een geweldige conditie was. Ik wist dat al maar was ook blij om het eens van andere te horen en ging huiswaarts . Opoe ging het hok weer in en sleepte nog met haar staart en was duidelijk blij geweest met haar uitje. Toen ik drie uur later in het hok kwam zat opoe doodziek in een hoekje, ik schrok me rot, wat heb ik nu weer aan mijn staart hangen ? Duivin gelijk in een leeg hok geplaatst met wat Baytril in het water en de volgende ochtend vroeg ernaar toe er van uitgaande die heeft het niet gered. In het hok lag Opoe plat op haar buik en de lust was er uit, een penicilline tablet in de duif en in de middag een tablet met antibiotica. De dag later in de ochtend weer een halve antibiotica en in de middag ook en dit heeft zich dagen herhaald, inmiddels gestopt ermee maar Opoe sleept weer met haar staart als ik binnen kom, inmiddels vitaminen in haar water en geen antibiotica meer , alle goede en kwade bacteriën in haar lijf zullen het onder deze keiharde aanpak niet overleeft hebben als ik naar haar mest als graadmeter kijk , maar ook dit zal met een tweetal dagen hersteld wezen. Waarom vertel ik u dit verhaal ? Ik moest het even kwijt en weet absoluut niet wat het geweest is. Uw weet inmiddels dat ik alle dierenartsen fijne mensen vind die mijn duiven mogen enten maar verder zoek ik altijd oplossingen op eigen gevoel en ingeving. Opoe red het wel maar zowel zij als ik zijn door dit toedoen echt enkele dagen van slag geweest.

Zaterdag voor het eerst sinds maanden weer eens in een duivenclub geweest, uiteraard met een doel. Eerst wil ik de duiven bekijken , kijken hoe er gekeurd is  en kijken of er nog in mijn oog uitzonderlijke duiven tussen staan. In mijn gedachte was de keurmeester niet één van de jongste geweest wat later ook beaamd werd, 18 1/4 was over het algemeen het hoogste wat hij in de categorie de rug en lendenen gaf. Oude keurmeesters zoeken nog naar de ruggen die vroeger de delbar duiven hadden, breed als een landingsbaan van een vliegveld. De moderne postduif heeft inmiddels een andere rug uitlopend van iets breed naar de smal bij de staart en rond maar stevig. Denk dan aan poorten, deuropeningen en viaducten dan weet je wat rond is ook sterker dan iets vlak is en dus beter de kracht van de aangehechte spieren en peesjes kan weerstaan. Mijn visie en volgens sommige misschien grote nonsens maar ieder zijn meug zei de boer en hij ging vissen. Maar het doel waarvoor ik naar die duivenclub ging heb ik niet bereikt ,,het bonnetje,, ging naar een ander dus …. veel geluk ermee.

Eergisteren viel de stamboomkaart van de opgevangen duivin op de deurmat . Keurig netjes met de kaarten van pa en ma duif erbij. Ze is een goede afkomst en ik hoop dat ze de naam ,, Tilly,, naar Comb van Tilburg eer aan gaat doen, ik gun haar de kans.

Tot de volgende rondom.

Kees Commijs RPW

Racing Pigeon Wishperer

 
dinsdag 10 december 2019

Moeilijk
We hebben hier een bijzonder weekend achter de rug, en ook een bijzondere week nog te gaan.
Donderdagmorgen in alle vroegte kreeg ik het bericht door van de vermissing van de garnalenkotter de UK165 “Lummetje”. Het is niet te beschrijven wat er dan op Urk gebeurt.
Bij mij kwam het ook hard aan. Binnen enkele uren heb je de gezichten bij de namen die je hoort, en weet je welke  gezinnen zo zwaar getroffen zijn.
Ik was dit najaar 25 jaar in dienst bij de gemeente Urk, en ik vergeet nooit meer dat we toen in november 1994 de bemanning van de FD141 “Larissa” moesten begraven. En ook al die andere mannen die tijdens hun werk op zee het leven lieten. En het klinkt gek, maar je mag dankbaar zijn dat je ze nog kan begraven. Sommige zijn nooit meer teruggevonden.
Daarom ging er zondagmorgen een golf van opluchting door ons dorp toen bleek dat de twee vermiste mannen gevonden waren. Ze worden beide vrijdag a.s. begraven. Woensdagmiddag wordt er ook nog een meisje van 17 jaar begraven, dus dit wordt een zware week in het  bijzonder voor de getroffen families.

Hoewel we als Urker gemeenschap vaak onder vuur liggen, ben ik er in zulke dagen met recht trots op om van deze gemeenschap deel uit te mogen maken.

Frisia
Hoewel het in de bedoeling was om de feestavond van Rayon Frisia te bezoeken, stond mede door de hier boven beschreven gebeurtenissen mijn hoofd er totaal niet naar. Achteraf was het misschien beter geweest om de avond te verplaatsen, maar er waren natuurlijk ook al veel voorbereidingen getroffen.
Voor de vrijwilligers was het daarom ook jammer dat de opkomst tegenviel. Maar bepaalde dingen hebben we nu eenmaal niet in de hand.
Wat maken we ons vaak druk over dingen die totaal geen enkele waarde hebben. (duivensport hoort daar zeker bij)

Dordrecht
Zelf ben ik zaterdagmorgen met Tineke in de auto gestapt richting Van der Valk Dordrecht. Met een tussenstop op de carpool van IJsselstein, om wat verkochte duiven te overhandigen aan John en Kees, zijn we doorgereden naar Hardinxveld-Giessendam. Daar hebben we de moeder van “Peter” afgeleverd bij de combinatie van Helden. De bedoeling is om hier samen wat jongen uit te kweken. De vader van “Peter” kwam namelijk bij de combinatie vandaan, maar ben ik helaas kwijt geraakt.
Daarna nog even geshopt in Dordrecht en vervolgens het hotel op gezocht.
Zondag hebben we in Sliedrecht de Bethelkerk bezocht. Aan deze gemeente is sinds ruim 3 jaar de dominee verbonden, die in de moeilijke jaren die we als gezin meegemaakt hebben veel voor ons heeft betekent. Zonder al te veel uit te wijden, kan ik alleen maar zeggen dat we een hele gezegende zondag meegemaakt hebben.

Noordwijk
Vandaag zijn we vanuit het hotel vertrokken naar Noordwijk aan zee, waar we nog een mooie dag samen hebben beleeft. Tijdens onze strandwandeling kwam de regenboog te voorschijn (zie foto)
En deze boog heeft voor een Christen een bijzondere betekenis. Een prachtig lied bezingt dit als volgt: “Een boog in de wolken als teken van (Zijn) trouw” gevolgd door “in tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet”.
En daar wil ik vandaag ook mee afsluiten. Ondanks al het verdriet en gemis mogen we daar op vertrouwen.

Bladwijzer de permalink.
maandag 09 december 2019

Zolang ik duiven heb en een geregistreerd duivenliefhebber ben(ongeveer 50 jaar), heb ik nog nooit zo’n algemene malaise meegemaakt binnen onze postduivenorganisatie als de laatste jaren. Vooral onder de oudere duivenliefhebbers is de onrust haast ten top gestegen.Door allerlei feiten en geruchten zijn er maar weinig die nog vertrouwen hebben in onze duivensport toekomst. Al deze onrust en angst wordt veroorzaakt door onze voorzitter. Deze voorzitter is onze sport binnengekomen als de grote verlosser. Hij beloofde ons dat hij van onze langzaam krimpende sport weer een gezond groeiende sport zou gaan maken. Hij beloofde een toename van het aantal leden maar de realiteit is dat hij juist het tegenovergestelde heeft bereikt. Het wordt een te lange opsomming om zijn negatieve wapenfeiten hier nu te vermelden. Bijna iedere normaal denkend liefhebber, van kampioen tot krabber is het spuugzat en wil weer gewoon rust in zijn hobby. Keer op keer als dit item in een gesprek ter sprake komt hoor ik steevast dezelfde maar. “Maar wie vindt je nou om die baan als voorzitter op zich te nemen”. Op die vraag hebben we nu een antwoord. Er zijn nu mensen die de moed hebben om initiatief te nemen en die zekerheid aan ons te verstrekken,zodat de NPO als organisatie weer normaal gaat en blijft functioneren.Zij willen de puinhopen opruimen die nu als een donkere wolk boven onze sport hangt. Zij hebben alleen uw steun nodig en dat kan U doen door heel simpel Uw naam en lidnummer door te geven op een E-mail adres.Door zoveel mogelijk stemmen te vergaren kunnen de initiatiefnemers een vuist maken en optreden namens alle verontruste liefhebbers.Probeer dus zoveel mogelijk stemmen in te sturen en wijs ook andere liefhebbers op deze mogelijkheid.

Hier volgt het manifest van een aantal moedige mensen waar ik voor de volle honderd procent achter sta.

Beste NPO-leden,

Zoals bekend heerst er grote onvrede, angst en onzekerheid onder onze leden. Dit wordt veroorzaakt door het gedrag van onze voorzitter. Sinds hij gekozen is om ons te vertegenwoordigen, heeft hij zijn positie gebruikt om allerlei prestigieuze projecten in gang te zetten. Veel van deze projecten worden niet of nauwelijks gedragen door onze leden. Omdat er weinig transparantie naar de leden toe is, groeit de onrust.
De manier waarop de voorzitter bezig is met macht vergaren is zeer ondemocratisch. Dankzij slimme constructies krijgt hij steeds meer macht. Kleine groepjes door de voorzitter zorgvuldig geselecteerde leden (platforms en secties) hebben op dit moment meer stemrecht dan alle overige leden tezamen!
Op dit moment hangt ons weer een prestigieus geldverslindend project boven het hoofd, de Olympiade, waar vrijwel niemand op zit te wachten. De “geschatte” kosten kunnen oplopen tot 750.000 euro. Er wordt “gehoopt” dat door sponsoring deze kosten worden gedekt. Zo niet, dan zullen alle liefhebbers (waarvan het grootste deel niets van dit “BOBO” feestje zal merken) dit geld weer moeten ophoesten.

WIJ ZIJN HET ZAT EN WILLEN DIT GEDRAG EEN HALT TOE ROEPEN.

Als duivenliefhebbers en oud-bestuurders van afdeling 8 zijn wij zeer verontrust over de huidige gang van zaken. Daarom roepen wij u als NPO-lid op het heft in eigen hand te nemen en ons ondertekenaars te steunen. Wij vinden het de hoogste tijd om er nu met ons allen voor te zorgen dat de duivensport de duivensport zal zijn en blijven voor alle liefhebbers. Wij willen door middel van uw stem het vertrouwen in de voorzitter opzeggen en zijn vervolgens bereid het nieuwe bestuur te vormen. Dit nieuwe bestuur zal beslissingen alleen uitvoeren nadat de leden hiervoor goedkeuring geven.

WAAR STAAN WIJ VOOR?

Een daadwerkelijk transparant bestuur;
Een bestuur dat bij voorkeur gaat bestaan uit bestuurders uit alle afdelingen en sectoren (dit is nu nog niet gerealiseerd);
Zoveel mogelijk behoud van afdelingen en verenigingen; 
Behoud van sportbeleving en welzijn van de duiven;
Behoud van de huidige constateersystemen;
Bij commerciële activiteiten dienen de ontvangen gelden direct terug te vloeien ten bate van de bond/leden; 
Geen onoverzichtelijke wildgroei van vluchten en kampioenschappen;
Geen voorzitter die tevens directeur is;
Geen Olympiade die honderdduizenden euro’s gaat kosten, want wie gaat dit betalen?
GEEN AFBRAAK VAN DE DUIVENSPORT!

Om ons te steunen en het huidige bestuur weg te sturen roepen wij u op een mail met naam en lidnummer te sturen aan het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U kunt meerdere namen met de bijbehorende lidnummers in uw mailbericht vermelden, zodat ook leden zonder internet hun stem kunnen laten horen.
Verspreidt dit manifest onder zoveel mogelijk NPO-leden, zodat we de sport in stand kunnen houden zoals wij deze als liefhebbers willen behouden. WIJ REKENEN OP UW STEM!

Marieke Reijnen, oud-voorzitter afdeling 8
Roel den Dulk, oud-bestuurder afdeling 8

maandag 09 december 2019
Govaerts Johan 1 2

Johan Govaerts uit Olmen, deelgemeente van Balen en één van de meest oostelijk gelegen gemeenten van de provincie Antwerpen, is al enkele jaren sterk bezig op de snelheid in samenspel “De Oostgrens”(Veerle, Mol, Kwaadmechelen, Dessel en Meerhout).

Soms zet hij ook al eens een stapje richting fond, ook meestal met succes. In 2017 behaalde hij oa.  de titel van 1e provinciale asduif snelheid jonge duiven(6e Nationaal). Het feit dat hij zich nu, na het beëindigen van zijn loopbaan, voltijds kan inzetten is hier zeker niet vreemd aan, alles kan rustiger gebeuren en dat heeft toch ook zijn  voordelen, aldus Johan.

duif gov

Johan speelt sinds 1984, het oude basisras werd versterkt door duiven van Guido Loockx en Vandenabeele via Hans  Claeys.

De laatste jaren was er nog een serieuze inbreng van Roger Engelen, rechtstreeks en via Karel Cuyvers Jr.

Duivenbestand:Johan heeft zo’n 60 kweekkoppels, 60 weduwnaars, een 35-tal vlieduivinnen en jaarlijks worden er zo’n 140 jongen gekweekt op te spelen.

Opleren-Spel:van het opleren wordt hier niet zoveel werk gemaakt, er wordt begonnen op 6km en na een keer of 7 zitten ze op 40km. Daarna gaan ze recht mee naar Momignies, zowel jonge als oude.  

Vroeger speelde Johan op “totaal weduwschap” maar daar is hij vanaf gegaan omdat er “bewezen” duivers waren die beter vlogen als hun duivin bij thuiskomst op het hok zat.

Er wordt niet verduisterd en de jonge duiven worden meestal op de schuifdeur gespeeld.

Voeding-medisch:Johan voedert uitsluitend Van Tilburg mengelingen(Brian nr. 1  en Brian nr.  2)

Als bijprodukten wordt oa.  Zell Oxygen, Jodaline(Belgavet) en Vlietabo(V Tilburg-druivensuiker + vitaminen)gegeven.

Bij het begin van ’t vliegseizoen wordt er gewoonlijk een 8-daagse kuur met Tricho-Cocci (Giantel) gedaan, tijdens het vliegseizoen wordt ook regelmatig BS van De Weerd gegeven. Indien er indicaties van luchtwegproblemen zijn kuurt Johan met Respitory Red Mix van DAC Pharma.

Enkele uitslagen:

Momignies, 254 oude:1-2-62 (3/5)

Mom. , 125 jaarse:1-30 (2/4)

Mom. , 677 jonge:1-3-4-5-9-6-7-8-9-10-11-12-13-17-18-19-53…(31-93)

Mom. , 413 oude:1-2-25 (3/3)

Mom. , 212 jl. :1-2-12 (3/3)

Mom. , 690 oude:2-3-4-5-7-9-10-30-31-34-36-38-39…(31/57)

Mom. , 319 jl. :1-2-3-4-16-19-37…(11/25)

Mom. , 680 jl. :1-2-12 (3/3)

Soissons, 220 oude:3-5-6-23 (4/6)

Soissons, 145 jaarse:2-3-4 (3/4)

Soissons, 494 jonge:1-2-3-6-21-22-50-53-54-55…(23/48)

Chevrain, 1050 oude:1-4-20-31-37…(16/31)

Chevrain, 464 oude:9-11-12-20-31-34-47…(10/12)

Limoges,  Molse Fondclub:1/98:Zone B2:6/2504

Souillac, Molse Fondclub:1/26, Zone B2:3/712

Referenties:Ondertussen heeft Johan tevreden klanten zitten tot over de landsgrenzen heen, zoalsEngeland, Duitsland, Nederland en Polen.

Proficiat Johan en reeds succes voor 2020!

Jef

Bron

maandag 09 december 2019

Dax 12-7-2019
Herman Rave met ‘411’ bijna een uur los in de C.C. van Dax

de Dax 427 Cobra ….. bijna net zo snel als de 411 …..

Het wordt tijd voor een normaal verlopende marathonvlucht. En die komt er vandaag (13-7) eindelijk.
De vlucht uit Dax verloopt volgens het boekje. Keurig op vrijdag los om 13:30 uur en een goed vertrek na de lossing. Wel wordt het een zware vlucht, wat te wijten is aan de noordwesten wind.
De 32 duiven uit Aalten zetten met ruim tweeduizend andere koers naar huis. Voor deze 32 dappere een vlucht over 1075 kilometer.

Herman Rave: winnaar van Dax in de Achterhoek

Vorige week had Herman Rave nog de schrik van zijn leven toen hij dacht een hele vroege duif van Cahors (door hem ook wel “Chaos” genoemd) te hebben. Helaas bleek het een duif van Tongeren.
Maar nu blijkt zijn opwinding terecht, want er valt tot zijn verrassing om 14:10 uur een duif bij hem op de klep. En nu wel van Dax!
Het is de ‘411’, die een puike prestatie neerzet en al eerder mooie prijzen won op de overnacht. In 2017 tekende hij onder andere voor de 1e in de Achterhoek van St. Vincent en in 2018 voor de 4e van Orange. 
“De duif mankeert helemaal niks en zit alweer achter zijn duivin aan!” aldus Herman: “Ik ben zo blij dat ie er is!” 
Terechte blijdschap, want het is ook nog een mooie vroege duif, die in Aalten bijna een uur los zit.
Herman legt ook beslag op de 6e prijs en heeft zo 2 van zijn 5 duiven op de uitslag.

Jos Goossens: 2e en 4e in de C.C.

Tweede en derde wordt Jos Goossens, die 4 van zijn 10 duiven op de uitslag weet te brengen.
De 3-jarige doffer ‘781’ en 2-jarige duivin ‘647’ tekenen voor zilver en brons!

Verder zien we op de uitslag Tonnie Rave op plek 4 en Wim te Hennepe op de 5e plaats.

C.C. Achterhoek
In de Achterhoek doen 65 duiven mee met Dax. 
Herman Rave vliegt de 1e prijs! (Hier de uitslag).
Jos Goossens vinden we op de 2e en 4e plaats.
Een mooie score in de C.C. dus.

Afdeling 9 – Zuid
In het zuiden van onze afdeling namen 236 duiven deel.
Ook hier scoort Herman Rave goed met een 4e prijs!
Jos Goossens staat in deze uitslag op de plekken 18 en 22.

Afdeling 9 Oost-Nederland
In de afdeling werden 530 duiven bijeen gebracht voor de marathonvlucht uit Dax.
Herman Rave prijkt hier op de 10e plaats en Jos Goossens treffen we op de 47e en 57e stek.

Nationaal Sector 3
In de sector (afdeling 7, 8 plus 9) telt de deelname van 2.088 duiven.
Van zo’n aantal de 16e prijs vliegen is een knappe prestatie. En dat deed de ‘411’ van Herman Rave.
Jos Goossens vliegt in de sector de 115e en 143e prijs.

Nationaal
In heel Nederland worden er 9.060 duiven aan de meet gebracht voor Dax.
Herman Rave pakt hier de 155e plaats en Jos Goossens de 565e en 716e.

13-7-2018 Bierges j.d.
Knippenborg & Zn. snelste twee duiven van Bierges
Bierges
Bierges …. bijna net zo mooi als Aalten

Door de verliezen op eerdere vluchten en africhtingen met de jonge duiven is er helaas slechts een beperkte deelname aan het resterende deel van het jongeduiven-programma. Toch verschijnen er vandaag uit de afdeling nog ruim 7.000 duiven op het toneel.
Op het programma staat Bierges; dat zo’n 190 kilometer van Aalten ligt.
Uit ons Aalten nemen aan Bierges 81 jonge duiven van welgeteld 9 duivencoaches deel.

Hemmie Knippenborg: 1e en 2e prijs van Bierges (Tonnie had een feestje bij schoonpappa)

Gelukkig verloopt deze vlucht redelijk goed en dat geldt zeker voor Knippenborg & Zn., want die gaan er met zowel de eerste als de tweede prijs vandoor!
De duiven worden om 12:15 uur in het landelijke Bierges gelost en om 14:55 uur zien Hemmie en Tonnie de winnaar ‘606’ en 2 minuten later the second best: ‘507’ terug op hun hok aan Plein Zuid.  

Derde wordt Theo Wiltink die er 2 bij de eerste 10 draait (3e en 10e).

Theo Wiltink: 3e van Bierges

Bij die eerste tien staan verder Deny te Vruchte (4e en 8e), Gert&Janni Visser (5e), Frans Wiltink (6e en 7e) en Tonnie Obrink (9e).

C.C. Achterhoek
De winnaars in onze club zette ook goede prestaties in de C.C. en Zuid neer.
In de C.C. winnen Hemmie en Tonnie Knippenborg de 9e en 24e prijs tegen 539 duiven.
Theo Wiltink vinden we in de CC-uitslag op plaats 26.

Afdeling 9 – Zuid

In Zuid lag Aalten dit weekend evenmin verkeerd.
Tegen 1.560 duiven vliegen Knippenborg & Zn. de 16e en 32e stek en Theo Wiltink de 35e.
Heel netjes dus!

Afdeling 9 Oost-Nederland
Vanuit de afdeling namen er 7.312 duiven aan Bierges deel.
Hier vinden we Knippenborg en Zn. op de 23e en 52e plek en Theo Wiltink op plaats 58!
Knappe prestaties tegen meer dan zevenduizend duiven.

Dizy-le-Gros 13-7-2019
Vincent de Harder feestelijke 1e van Dizy-le-Gros

Related image
Dizy-le-Gros in lang vervlogen tijden

In plaats van Nanteuil wordt vandaag voor Dizy-le-Gros als losplaats gekozen. Dat heeft te maken met de verwachtingen van het wat mindere weer en met ‘Quatorze Juillet’; de nationale feestdag in Frankrijk. Op die dag mogen er geen duiven in Frankrijk worden gelost en er is dus zondag geen alternatief als de vlucht moet worden uitgesteld.
Na een zware Morlincourt is het eigenlijk niet erg dat de duiven nu zo’n 100 kilometer dichterbij worden gelost.
Het weer is deze ochtend inderdaad niet best, maar om 11:30 uur worden de duiven nadat het weer is opgeklaard gelost.
Met 315 kilometer voor de boeg zetten 224 duiven uit Aalten de terugreis in.
De noordwesten wind is er de oorzaak van dat het een pittige vlucht wordt voor onze gevleugelde vrienden.

Vincent de Harder: winnaar van Dizy-le-Gros met zijn ‘002’, viert dat feestelijk
Gert&Janni: 2e prijs van Dizy
Tonnie en Hemmie Knippenborg: 3e van Dizy (een foto ook uit lang vervlogen tijden)

Eerste wordt Vincent de Harder.
Om 15:54 uur  – dus na zo’n 4 1/2 uur vliegen –  wordt de ‘002’ van Vincent in de klok geregistreerd. Hij maakt een snelheid van iets meer dan 70 km/uur en dat illustreert dat het niet makkelijk ging met de wind op kop.
Ook de 10e prijs is voor Vincent en hij draait een prachtig prijspercentage van 70% (10/7).
Een uitslag om van in een feestelijke stemming te raken en dat overkwam Vincent dan ook. zoals je ziet.

Als tweede staan Gert&Janni Visser genoteerd. Hun 4-jarige duivin, de ‘974 Gazelle’, voegt deze prijs toe aan enkele al eerder behaalde kopprijzen. Ze is ook de moeder van de duivin die Chateauroux won.
Ook de 9e stek is voor deze combinatie en ze draaien 7 van de 12 duiven op papier.

Op de derde plaats leggen Knippenborg & Zn. beslag. Die zo een goed weekend hebben met deze klassering en een 1e en 2e prijs op de jongeduivenvlucht.
Plek 8 is ook voor vader en zoon Knippenborg en deze combinatie heeft 10 van de 19 ingezette duiven op de uitslag.

Loedi Rave: 1 mee 4e prijs van Dizy

Bij de eerste tien treffen we verder Loedi Rave (die zich begint te ontpoppen als een snelheidsspeler op de 4e plaats met één duif mee!), Tonnie Obrink (5e én 6e!) en Theo Kämink (7e en 9 van de 15 in de prijzen).

C.C. Achterhoek
Onze winnende clubleden doen ook in de kop van de C.C.-uitslag mee.
Tegen 760 duiven wint Vincent de Harder de 9e prijs!
Gert&Janni Visser zitten daar strak achter met de 10e prijs.
Knippenborg & Zn. nemen hier de 13e plaats voor hun rekening, met daar weer direct op aansluitend Loedi Rave op de 14e plek.
Onder de eerste 100 bevinden zich 25 duiven uit Aalten.

Afdeling 9 – Zuid

In Zuid waren er 2.698 duiven in concours. Van dit respectabele aantal vliegt Vincent de Harder een nette 38e prijs.
Gert&Janni Visser scoren hier de 44e plek en Knippenborg & Zn. staan op plaats 57 (met Loedi Rave op 58).

Afdeling 9 Oost-Nederland
In de afdeling werden 7.677 duiven bij elkaar gebracht voor de vlucht uit Dizy-le-Gros.
Vincent de Harder legt hier beslag op de 69e plaats (een mooie 1:100 score) en Gert&Janni zijn 90e.
Knippenborg & Zn. pakken in de afdeling de 144e prijs met Loedi Rave op hun hielen (145e).

———————————————————————————————————————————————

zondag 08 december 2019

 

NU OF NOOIT!!

Beste NPO-leden, Zoals bekend heerst er grote onvrede, angst en onzekerheid onder onze leden. Dit wordt veroorzaakt door het gedrag van onze voorzitter. Sinds hij gekozen is om ons te vertegenwoordigen, heeft hij zijn positie gebruikt om allerlei prestigieuze projecten in gang te zetten. Veel van deze projecten worden niet of nauwelijks gedragen door onze leden. Omdat er weinig transparantie naar de leden toe is, groeit de onrust. De manier waarop de voorzitter bezig is met macht vergaren is zeer ondemocratisch. Dankzij slimme constructies krijgt hij steeds meer macht. Kleine groepjes door de voorzitter zorgvuldig geselecteerde leden (platforms en secties) hebben op dit moment meer stemrecht dan alle overige leden tezamen! Op dit moment hangt ons weer een prestigieus geldverslindend project boven het hoofd, de Olympiade, waar vrijwel niemand op zit te wachten. De “geschatte” kosten kunnen oplopen tot 750.000 euro. Er wordt “gehoopt” dat door sponsoring deze kosten worden gedekt. Zo niet, dan zullen alle liefhebbers (waarvan het grootste deel niets van dit “BOBO” feestje zal merken) dit geld weer moeten ophoesten. WIJ ZIJN HET ZAT EN WILLEN DIT GEDRAG EEN HALT TOE ROEPEN. Als duivenliefhebbers en oud-bestuurders van afdeling 8 zijn wij zeer verontrust over de huidige gang van zaken. Daarom roepen wij u als NPO-lid op het heft in eigen hand te nemen en ons ondertekenaars te steunen. Wij vinden het de hoogste tijd om er nu met ons allen voor te zorgen dat de duivensport de duivensport zal zijn en blijven voor alle liefhebbers. Wij willen door middel van uw stem het vertrouwen in de voorzitter opzeggen en zijn vervolgens bereid het nieuwe bestuur te vormen. Dit nieuwe bestuur zal beslissingen alleen uitvoeren nadat de leden hiervoor goedkeuring geven. WAAR STAAN WIJ VOOR? • Een daadwerkelijk transparant bestuur; • Een bestuur dat bij voorkeur gaat bestaan uit bestuurders uit alle afdelingen en sectoren (dit is nu nog niet gerealiseerd); • Zoveel mogelijk behoud van afdelingen en verenigingen; • Behoud van sportbeleving en welzijn van de duiven; • Behoud van de huidige constateersystemen; • Bij commerciële activiteiten dienen de ontvangen gelden direct terug te vloeien ten bate van de bond/leden; • Geen onoverzichtelijke wildgroei van vluchten en kampioenschappen; • Geen voorzitter die tevens directeur is; • Geen Olympiade die honderdduizenden euro’s gaat kosten, want wie gaat dit betalen? • GEEN AFBRAAK VAN DE DUIVENSPORT! Om ons te steunen en het huidige bestuur weg te sturen roepen wij u op een mail met naam en lidnummer te sturen aan het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt meerdere namen met de bijbehorende lidnummers in uw mailbericht vermelden, zodat ook leden zonder internet hun stem kunnen laten horen. Verspreidt dit manifest onder zoveel mogelijk NPO-leden, zodat we de sport in stand kunnen houden zoals wij deze als liefhebbers willen behouden.

WIJ REKENEN OP UW STEM!

Marieke Reijnen, oud-voorzitter afdeling 8

Roel den Dulk, oud-bestuurder afdeling 8

 
 
 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

27 november 19
Fake news Fact checkers van de Washington Post en de New York Times hebben vastgesteld dat Donald Trump in de eerste duizend dagen van zijn Presidentschap bijna 13.000 keer een leugen heeft verteld. Deze...

Columnist in Spotlight

21 juli 19
Raak!   Ik liet het al vaker blijken in mijn...
25 juni 19
De Oranje Leeuwinnen winnen hun groep en gaan...
11 juni 19
26 april 19
  Het werd deze week wel weer eens tijd om over de...
19 april 19
  Weer zo'n titel waarvan je denkt: wat bedoelt-ie...
07 april 19
Mooi was het zaterdagmiddag. Ik was bij de...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new msmduivensport185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

04 december 19
Zo kan je dus ook vertellen GPS 2021 en de trein van de het NPO Bestuur, “We zijn...
28 november 19
Gisteravond was de feestavond van het samenspel tussen PV de Snelpost Ermelo en PV de...
26 november 19
Wie heeft niet eens de wens om een tijdje op een onbewoond eiland te zitten? Ver van...
26 november 19
Stand van zaken GPS2021 Automatisering Zoals in de kop vermeld gaat het in dit verhaal...
Roger Engelen 1
25 november 19
Roger  Engelen uit het Kempense Dessel heeft er weer een fantastisch seizoen...
24 november 19
Negatief geladen ijzerdeeltjes kunnen niet aansluiten bij de eveneens negatief geladen...
17 november 19
Bij deze de 20 prijswinnaars van de derde vlucht van de 2019 editie.  Zij verdelen...
16 november 19
Frans Keybets Landgraaf Agen oud 2019. Op een mooie nazomeravond heb ik afgesproken met...
14 november 19
Bij deze de 2e serie van 26 prijswinnaars van de tweede vlucht van de 2019 editie.  De...
10 november 19
Beste liefhebbers, Ook dit jaar zullen wij een jonge duivenbonnen verkoop houden . Wij...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40