Nieuws

dinsdag 10 december 2019

Aanwezig:J.Kristelijn (Afd.1)W.Jongh (Afd.2)T. deRooij (Afd. 2)R.Hanegraaf (Afd.3)(notulist)G. Schuurmans (Afd.3)H.Stevens (Afd.4)H.Roks (Afd.4)H.Blaak (Afd.5)R.Lugthart(Afd.5)H.Hoekstra (Afd.6)J.Haselager (Afd.6)H. Edelenbosch (Afd.6)A.v.Amerongen (Afd.7)H.Arisse (Afd.7)W.v.Laar (Afd.8)T. v. Binsbergen (Afd.8)G.Visser (Afd.9)J.Bosman (Afd.9)R. Dalmolen (Afd.10)A. Bakker (Afd.10)Th.Boelens (Afd.11)W. v.Breene (NPO)M. v.d. Kruk (NPO)E. Noorderijk (NPO)F. Dekker (NPO)F. Marinus (Buro NPO)Afgemeld:-Locatie: Clublokaal in Soest

1)Opening

Om ± 19.45u opent Harry Blaak de vergaderingmet een kleine introductie. Er is een agenda gemaakt en rondgestuurd en die zal gevolgd worden.

2)Communicatie.

Er zijn in juni 2019 duidelijke afsprakengemaakt,die ook zijn gecommuniceerd,qua planning voor de aankomende Ledenraad.Dit om verenigingen, afdelingen, secties en platformsde mogelijkheid te geven om zich goed in te kunnen lezen en zich goed voor te kunnen bereiden op de diverse vergaderingen. Eind oktober volgt er een e-mail dat de deadline van 1 november niet gehaald zal worden. Onder andere omdat er uitstel gevraagd zou zijn.Bestuur NPO geeft aan dat de e-mail van afdeling vijf hier een reden voor was. De mening van de afdelingsvertegenwoordigersis dat een e-mail van één afdeling, die 1 dag later is herroepen, geen reden kan zijn voor hetwijzigen van de deadline.Diverse afdelingen hebben een afdelingsvergadering gehad, met de bedoeling om de stukken voor de Ledenraad te bespreken met de achterban en die stukken waren er niet. Er worden bewust termijnen aangehouden om alles correct en professioneel te kunnen organiseren. Het is te simpel om te stellen “het is niet gehaald,dus is het maar zo”.Waarom heeft bestuur NPO zich niet gehoudenaan “te laat is te laat” zoals ook in juni gecommuniceerd?Bestuur NPO constateert ook dat afspraken niet zijn nagekomen en geeft aan dat er in de eerste week van November een bijeenkomst was van de commissie die het huishoudelijk reglement opschoont, en daar wilde men op wachten.Ook het vertrek van de NPO penningmeester heeft een rol gespeeld.Wel is er gepoogd om de termijn van 30 dagen te halen, wat op een dag na niet is gelukt. Dit blijkt uit het feit dat vrijdag ’s avonds rond de klok van 12 uur de stukken zijn verstuurd. Het vliegprogramma moet nog nagestuurd worden, dat is er nu nog niet, omdat de uitkomsten van de sectievergaderingen van de secties vitesse/midfond en jonge duiven op 30 november a.s. daarin meegenomen worden. Voorzitter NPO vraagt diverse malen waar de afdelingsvertegenwoordigers naar op zoek zijn. Deze vraag wordt als ongepast beschouwd.

 

3)Wijzigingen huishoudelijk reglement

Dit wordt door de afdelingen gezien als de omgekeerde wereld. Naar de mening van de afdelingen neem je een besluit en dit besluit wordt verwoord in de reglementen. Nu staan er in het voorstel voor het nieuwe huishoudelijk reglement elementen waarover geen beslissing is genomen door de Ledenraad. Dit is niet zoals dit proces zou moeten gaanvolgens de afdelingen.Op deze manier wordt erniet efficiëntgewerkt.Dit voorstel “nieuw HHR” komt als één groot blok. Er zitten te veel nieuwe stukken in, er zijn stukken geschrapt, in de structuur valt de afdeling, een rechtspersoon, weg.Er behoren separate voorstellen te komen die stuk voor stuk worden behandeld. Als de Ledenraad akkoord is met het voorstel ga je pas aan het werk om dit in het reglement te zetten.Bestuur NPO antwoordt dat dit voorstel HHRals resultaat van een proces en het werk van de reglementen commissie en vindtniet dat de door de afdelingen voorgestelde weg gevolgd zou moet worden.Hierin verschillen de afdelingen en het NPO bestuur fundamenteel van mening en komen daarin weinig nader tot elkaarHet gewijzigde HH reglement zal besproken gaan worden en als er wijzigingen gedaan zouden moeten worden, kan dit via amendementen aangegeven worden.Bestuur NPO stelt voor om een aanvullende toelichting op te stellen waarin het oude HHR, de wijzigingen en nieuwe HHR naast elkaar staan met een stuk toelichting om voor eenieder de voorgestelde wijziging te verduidelijken. Tevens doet het NPO bestuur met het oog op het borgen van de angsten over de effecten van de wijziging een oproep om met een vertegenwoordiging zitting te nemen in de reglementen commissie. Die oproep is al meermaals gedaan maar heeft nog steeds maar vijf kandidaten opgeleverd. Tevens is van belang dat die kandidaten vooruit willen denken en werken. Mocht de komende Ledenraad te vroeg komen dan kan een volgende Ledenraad daarvoor benut worden. Zo is het tenslotte de laatste keren ook zo gegaan met de reglementswijzigingen.

4)Olympiade

Er wordt gevraagd naar de status van de organisatie van de Olympiade in 2023.Bestuur NPO antwoord dat de status nog gelijk is aan die van bij de gunning. Sinds 2016 heeft bestuur NPO het al gehad over deOlympiade in Nederland. Dit is ook zo gepresenteerd in het plan GPS2021. Het financiële plaatje is er nu nog niet.De draaiboeken, cijfers en begroting van Polen en Brussel zijn al wel in het bezit van de NPO.Ook is de verwachting dat die van Roemenië in 2021 zal volgen.Inhet verleden,bij vorige Olympiades in Nederland,werd er pas ongeveer anderhalf jaar van te voren met de organisatie begonnen. Er zijn nog geen verplichtingen, contracten door het NPO bestuur aan gegaan. Er is wel behoefte aan kundige mensendie zitting gaan nemen in de commissies, waarbij de opzet hetzelfde zal zijn als de Olympiades in Amsterdam en Utrecht. De opzet zal zijn dat de liefhebber er zo weinig mogelijk financieel aan zal bijdragen. De locatie is afhankelijk van wat de directe omgeving van de locatie financieel bij wil dragen.Er wordt door de afdelingsvertegenwoordigers een opmerking gemaakt dat je wel zult moeten weten wat je wil en wat er kan. Meteen budget van € 250.000,-kun je minderrealiseren dan wanneerje € 500.000,-tot je beschikking hebt.Er zal eerst een ruwe begroting worden gemaakt, die tijdig aan de Ledenraad zal worden voorgelegd ter goedkeuring. Voorafgaand zal de FBCC als vertegenwoordiging van de Ledenraad hierin een adviserende en controlerende rol hebben. Daarna zullen er pas verplichtingen worden aangegaan. De heer Bosman spreekt hier zijn zorgen over uit. De FBCC heeft al aan het begin van het jaar om een meerjarenbegroting gevraagd, een liquiditeitsprognose en een begroting voor de Olympiade. Geen van deze stukken is inmiddels aangeleverd. Voorzitter NPO geeft aan dat de genoemde stukken met het aftreden van de penningmeesterzijn vertrokken. Deze opmerking wordt niet gewaardeerd door de afdelingsvertegenwoordigers.Bestuur NPO geeft nogmaals aan dat de status van de Olympiade sinds de vorige vergadering niet is veranderd. En dit proces wordt vervolgd met de FBCC.

5)Besteding

€ 0,02 t.b.v. automatiseringOnder de afdelingsvertegenwoordigers leven zorgen over de besteding van deze middelen. Bestuur NPO geeft aan dat er nog geen kosten zijn gemaakt anders dan een startnotitie van de programmanager en de heer Schuurmans deze week de projectgroep heeft gestart. Bestuur NPO geeft aan dat een reserve wordt gevormd die door de projectgroep wordt bewaakt.Zoals in vorige Ledenradenbesloten.Een aantal afdelingen heefthun aantallen vervoerde duiven nog niet opgegeven.Als de afdelingen nu al het geld over wil maken, zou dat zeer gewaardeerd worden.Diverse afdelingen geven aan dat ze de afspraak gestand doen, maar zouden graag willen weten waar het aan uitgegeven wordt. Daarna kan er betaald worden. De heerBoelens merkt op dat de FBCC toch toezicht houdt op het uitgeven van dit geld. De heerHaselager merkt op dat wanneer er een reservering in de boeken staat dit ook niet betekent dat het geld ook aanwezig is.Na een discussie is de afspraak gemaakt om de aantallen op te geven, een betalingstermijn van 30 dagen te hanteren en die ook zo te betalen omdat blijkt dat niet iedere afdeling een goed betaalgedrag heeft. Dit zorgt voor een efficiënte afhandeling en valt de betaling in het nieuwe boekjaar.

6)Werkwijze NPO bestuur aangaande statuten en reglementen

Tijdens de sectie vergaderingen is er door een paar aanwezigen gevraagd of zij mogen stemmen namens de leden van hun vereniging, zoals verwoord zou zijn in de statuten. Dit werd niet toegestaan door de desbetreffende sectie besturen. Bestuur NPO heeftdit antwoord aan de secties gegeven.Waarom heeft bestuur NPO dit gedaan en handelen zij, naar mening van de sectie leden, dus in strijd met de statuten?Volgens bestuur NPO was dit alles overeenkomstig de statuten. Er is geen onderdeel van de statuten aan de kant geschoven. Bestuur NPO heeft ze gehandhaafd.Er gaat een brief de ronde tijdens de vergadering die nagezonden gaat worden zodat bestuur NPO over dit stuk kan beschikken.Het betreffende artikel, artikel 19, lid 8 van de Statuten, aanleiding voor deze discussie, luidt als volgt:

Een sectieraad bestaat uit alle bij die sectie ingedeelde leden. De basisverenigingen vertegenwoordigen in de sectieraad zichzelf en hun basisleden.[end quote]Deze discussie duurt een eind voort maar een duidelijk antwoord komt er niet en is er ook niet volgens de afdelingen. Zij zijn van mening dat een basis lid nog steeds mag stemmen voor de rest van de vereniging.

 

Bestuur NPO legt nogmaals uit wat de doelstellingen zijn. Hoe dit in de statuten, huishoudelijk regelement en sectiereglement is vastgelegd en als dit de doelstelling zou zijn dit dan ook landelijk gecommuniceerd zou zijn.Door zowel de afdeling als NPO bestuur wordt opgemerkt dat de sectie bijeenkomsten slecht worden bezocht. Dit zou er op kunnen duiden dat de leden zich niet vertegenwoordigd voelen door de secties. Dus komen ze niet. Daardoor is er dus een zeer klein deel wat bepaaltvoor de gehele sectie.Dit is niet de doelstelling van de secties.In de reglementen zou daarom zo spoedig mogelijk het digitaal stemmen moeten worden opgenomenen met prioriteit een actie voor de reglementencommissie, waardoor het zowel reglementair als technisch goed geregeld wordt en in 2020 gerealiseerd kan worden.

7)Reden opstappen penningmeester

De grootste reden was dat de heerGeitenbeek alle negativiteit beu was, zoals verwoord op sommige websites. Daarnaast wilde hij zaken sneller en anders georganiseerd hebben, wat niet gebeurde. Hij kon daar niet meer tegen. Wat de heer Geitenbeek verder communiceert is niet bekend bij bestuur NPO.

8)Update financiële situatie

Samen met het vertrek van de penningmeester zijn ook de meerjarenbegroting en de liquiditeitsbegroting vertrokken. Bestuur NPO zal deze onderwerpen voor haar rekening nemen en realiseert dat die toezegging nuniet waargemaakt kan worden.Vanuit de afdelingen wordt aangegeven dat er middelen zijn verdampt. Bestuur NPO geeft aan dat dit bestuur in 2016 als eerste de gevolgen van 2015 heeft gerapporteerd, waarin een €0,5 miljoen als gevolg van de u allen bekende affaire in het resultaat zat. Over de verkoop van het pand, de reorganisatie en automatisering zijn niet alleen in het plan GPS2021, maar ook FBCC en Ledenraad afspraken gemaakt. De reorganisatie heeft inderdaad meer tijd en geld gekost dan beoogd. Dus er zijn inderdaad middelen verdampt.Maar men moet wel beseffen dat de prijzen voorde NPO leden voorringen, chipringen en contributie gelijk zijn gebleven. Terwijl het aantal leden, ringen en chipringen de afgelopen jarenwel is afgenomen.Volgens de heer Bosman zijn de maand-en kwartaalcijfers te laat aangeleverd.Na een uitgebreide discussie over rapportages die te laat komen en er dus geen duidelijkheid is over hoe de NPO er nu financieel voor staat geeft de voorzitter NPO aan dat er momenteel €900.000,-op de bankrekening staat dus dat men zich geen zorgen hoeft te maken. De vergadering geeft aan dat dit weinig zegt aangezien de schulden niet bekend zijn.Door de afdelingsvertegenwoordigers wordt de vraag gesteld of er naar aanleiding van de begroting ende cijfers tot en met oktober die de FBCC heeft ontvangen er reden is tot zorgen. Het antwoord van bestuur NPO is ontkennend.

9)Rondvraag

Bestuur NPO geeft aan dat het vliegprogramma voor seizoen 2020 op 1 januari bekend zou moeten zijn. Dit vanwege het aanvragen van lossingsvergunningen bij de Belgische bond. Toegezegd wordt dat er door R. Hanegraaf een overzicht gemaakt zal worden van de bekende vliegprogramma’s en dat dit naar de NPO zal worden gestuurd. Dit overzicht zal door bestuur

 

NPO worden gebruikt om een vliegprogramma te maken en dit voorstel vliegprogramma in de week van 9 december rond te sturen.De heervan Breene waarschuwt deafdelingen dat men niet zomaar kan afwijken van een lossingsvergunning. Ook afspraken met de correspondent van de losplaats dienen nagekomen te worden, en lossen zonder lossingsvergunning is al helemaal uit den boze.Hij noemtwat voorbeelden waarbij hij sterk de indruk heeft dat afdelingen bewust afwijken van de lossingsvergunning of dat de afdelingen bewust de afspraken met de correspondent niet nakomen.Dit zou best, zonder overdrijven, kunnen resulteren in de inbeslagname van de containers, inclusief duiven.De handelswijze van de afdelingen 8 en 9 op Morlincourt kwam aan de orde. Ook geeft hij aan dat het schrijven van afdeling 5 in reactie op het voorstel van afdeling 9 ons niet gaat helpen en hele grote risico’s met zich meebrengt. Handelen zonder lossingsvergunningen is uit den boze.Hij legt uit dat de voorzittervan de Fransenationale bond is beëdigd door de Minister van Sport endaardoor beëdigd ambtenaar is en verantwoording dient af te leggen over (buitenlandse) lossingen in Frankrijk.De heer Van Breene geeft aan dit schrijven in Op De Hoogte mee te nemen zodat iedereen er kennis van kan nemen.Vanuit de afdelingen wordt de opmerking gemaakt dat de NPO hier behoorlijk in kan verbeteren. Een simpelweg “Nee” op een verzoek tot losplaats wijziging, zonder enige toelichtinghoe en waarom, geeft behoorlijk wat frictie.Dit bijvoorbeeld naar aanleiding van devraag van afdeling 5 en 6 inzake inkorten van een sectorale dagfondvlucht. Dit mocht niet van de NPO, ook nu er opnieuw naar gevraagd is komt er een onbevredigend antwoord.De voorzitter NPO ligt toe dat in eerste instantie de afspraken uit de Ledenraad nageleefd dienen te worden en daarnaast de afspraken met de Belgische en Franse bonden en dit leidend is.Na overleg wordt de Ledenraad verplaatst van 21 december 2019 naar zaterdag 25 januari 2020, aanvang 09:00 uurmet eindtijd van 15:00 uur.

dinsdag 10 december 2019

P.V. “Tot Weerziens” Pieter van Slingelandtstraat 16 Puttershoek

maandag 09 december 2019

Overleg afdelingen met NPO bestuur

Beste liefhebbers,

Zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben is het op bestuurlijk vlak onrustig in duivenland.  Naar aanleiding van een overleg tussen de afdelingen op 20 november is er gezamenlijk besloten om een gesprek met het NPO bestuur aan te vragen. Er leven bij de afdelingen veel vragen waar we graag een duidelijk antwoord op willen. Daarbij moet u denken aan voortdurend slechte communicatie rondom stukken voor de vergadering, het zich niet houden aan statuten en reglementen en de zorgen rondom de financiële situatie van het NPO. Daarbij ook denkend aan de eventuele organisatie van de Olympiade en een per direct opgestapte penningmeester en secretaris van de NPO.

De afdelingen hebben daarop het NPO bestuur uitgenodigd voor een gesprek wat plaatsgevonden heeft op woensdag 4 december jl. Dit gesprek heeft voor de afdelingen helaas niet het gewenste effect opgeleverd, namelijk duidelijke antwoorden op de gestelde vragen.  De afdelingen zijn in onderling overleg over hoe nu verder. Het garanderen van het ordentelijk functioneren, continuiteit en toekomst van de duivensport staan daarbij centraal. Zodra de gezamenlijke afdelingen hun standpunt hebben bepaald in deze belangrijke zaken zullen we dat communiceren met het NPO bestuur en de liefhebbers.

Het verslag van 4 december zal uiterlijk dinsdag 10 december aan u gecommuniceerd worden.

We vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur.

donderdag 05 december 2019

“Miss Harry Jane” (dochter New Harry) duurste jonge duif ooit in veiling: 146.400,- euro !

6 november 2019
zondag 01 december 2019
In de duivensport zijn er weinig competities waarvoor de prijzen tellen die in de internationale uitslagen van de ZLU-vluchten zijn behaald. Zo kennen we de Europabeker van de Pau-inrichter La Colombe Joyeuse en de Europa Marathon van het Duitse Euskirchen.De ZLU heeft ook een internationaal kampioenschap en wel de West-Europese Super Marathon.Liefhebbers uit alle landen die deelnemen aan de internationale morgenlossingen kunnen zich daarvoor inschrijven. De competitie gaat over vier internationale vluchten die vooraf zijn vastgesteld en op elke vlucht telt de beste (internationale) prijs die de 1e of 2e duif van de inkorflijst heeft behaald. Zeg maar de internationale variant van de Nationale Marathon die ook over vier vluchten wordt vervlogen en waarvoor ook de beste score van de twee getekenden per vlucht telt. De Nationale Marathon wordt over Agen oud, Barcelona, Marseille en Narbonne vervlogen en de WESM over Pau, Barcelona, St. Vincent en Perpignan. Over de zeven ZLU-vluchten telt Barcelona dus voor beide kampioenschappen mee. Ook voor de WESM moet een fondliefhebber zich vooraf opgeven en dat deden voor het seizoen 2019 411 liefhebbers. In 2018 waren dat 403 liefhebbers en in 2017 438 liefhebbers. Van de 403 liefhebbers die in 2019 hebben meegedaan kwamen er 340 uit Nederland waaronder een aantal liefhebbers die in België en Duitsland wonen en ook die nationaliteit hebben maar met Nederland meespelen. Van de 403 deelnemers kwamen er verder 48 uit België, 12 uit Duitsland en 3 uit Frankrijk. Met recht een internationale competitie maar met zwaar Oranjesausje over het geheel. Van die 403 deelnemers wisten 49 liefhebbers op alle vier de vluchten internationaal met minimaal de 1e of 2e duif van de lijst prijs te pakken. En van die 49 liefhebbers komen er 13 uit België en geen uit Duitsland en Frankrijk. En dus 36 Nederlandse deelnemers gelukten het 4 op 4 te scoren. De Belgen hebben het in de WESM dus heel goed gedaan met 13 van de 48 deelnemers in de top-50 en bij de eerste 18 liefhebbers in de einduitslag staan maar liefst 9 Belgische liefhebbers en in de top-10 staan 5 Belgen. En dat is wel een indicatie dat onder de Belgische deelnemers gemiddeld heel sterke fondkolonies zitten. Voor de WESM moeten deelnemers zelf hun resultaten opsturen in tegen stelling tot de Nationale Marathon waarvan de resultaten automatisch uit de nationale uitslagen worden ‘gefilterd´. Dus 100% zekerheid dat elke deelnemer met 4 prijzen zijn resultaten heeft ingestuurd hebben we niet maar elke liefhebber die zelf zo´n score heeft weten te behalen weet dat zelf het beste en dat zo´n score een hoge notering oplevert ook al zijn het doorsnee latere (internationale) prijzen.Twee Belgische deelnemers gelukten het om alle acht getekenden op de vier vluchten in de prijzen te pakken en geen Nederlandse deelnemers. Chapeau voor deze ‘Rode Duivels´ van de duivensport en wel Valère en Dina Kempeneers uit Westerlo en Eric de Meulemeester uit Oudenaarde. Echter het podium van de West- Europese Super Marathon is helemaal oranje. Het goud is voor Jan Scheurs uit Noord-Hollandse Nieuw Vennep, het zilver voor Jelle Jellema uit Nijverdal en het brons is gewonnen door Martha van Geel uit Nieuw-Vossemeer. Na drie vluchten had Henrik Mortier uit Sint Kruis (deelgemeente van Brugge) de beste papieren in handen maar op de afsluitende vlucht Perpignan pakte hij een getekende iets onder de middenmoot en uiteindelijk is hij op plaats 8 geëindigd. Jan Schreurs stond er na drie vluchten ook sterk voor en sloeg op Perpignan waarlijk toe met prijs 64 internationaal terwijl Jelle Jellema ook een vroege duif aan prijs 217 pakte. Dat leverde een verschil van 48 punten op (980,3 tegen 932,4) en dat deed Jan Schreurs een definitieve voorsprong nemen van 3642 punten voor hemzelf tegen 3609 punten voor Jelle Jellema.
 
Internationale uitslagen
Voor een competitie als de WESM hebben we vanzelfsprekend de internationale uitslagen van de tellende vluchten nodig. Maar die uitslagen hebben de laatste jaren veel haken en ogen gehad. En zeker sinds WPROL (World Pigeon Racing Online) de laatste jaren de berekeningen voor de Belgische duivenbond (KBDB) doet is het uitermate droevig gesteld. Het koppelen van de bestanden en uitslagen van de verschillende landen bleek een bijzondere grote hobbel voor WPROL. In de uitslag wordt het land van herkomst niet vermeld en dat is toch wel heel belangrijk en informatief bij een internationale uitslag. Die valt wel af te leiden uit de ringnummer van de betreffende duif. In de huidige uitslagen kan men vanaf de tweede duif van elke liefhebber niet zien hoeveel duiven de betreffende liefhebber gekorfd heeft. Als een liefhebbers zijn derde duif heeft dan is het vanzelfsprekend een groot verschil of men vier of zestig duiven heeft gekorfd. En dan hebben we het nog niet over de fouten die bij het opmaken van de uitslagen worden gemaakt zoals vergeten duiven en liefhebbers. Een uitslag moet het visitekaartje van de vlucht en de organisatie zijn. Gelukkig heeft de KBDB voor 2020 afscheid van WPROL genomen nadat het contract niet wordt verlengd. Laten we hopen dat de toekomstige rekenaar en dat zou naar verluidt Bricon zijn het veel beter gaat doen. Men weet wat op voorhand nodig is. De vluchtbestanden komen van zes verschillende landen en die moeten gekoppeld worden en een mooie en representatieve uitslag opleveren die alle noodzakelijke feiten en gegevens vermelden.


Jan Schreurs
Het winnen van de West-Europese Super Marathon is voor Jan Schreurs begrijpelijk een waar sportief hoogtepunt van het seizoen 2019. Zoveel concurrenten het nakijken geven is geen sinecure en dan kan men niet realiseren met het pakken van latere prijsduiven. Nee, dat moet gedaan worden met vroegere prijzen of zelfs ware kopprijzen . En met welk erelijst wist Jan Schreurs dat te doen?

Pau prijs 410 12.119 d. NL14-1814305 2e-get.
Barcelona prijs 399 15.981 d. NL12-4148054 2e-get.
St. Vincent prijs 276 10.263 d. NL14-1814305 1e-get.
Perpignan prijs 64 12.770 d. NL17-1142197 2e-get.

Een fraaie palmares mag men stellen! Op elke vlucht pakte Jan Schreurs telkens midden in de roos terwijl de andere getekende duif miste. Voor het seizoen besloot Jan trouwens al met de duivensport na dit seizoen te stoppen en dat is duidelijk een andere kant van de medaille. Gedurende het seizoen werd het verzorgen en het spelen van de duiven een steeds zwaardere opgave vanwege de COPD waar Jan aan lijdt en hij stond ook op het punt eerder te stoppen. Het waren andere liefhebbers die Jan overtuigden dat niet te doen omdat hij bijvoorbeeld voor de WESM nog goede kansen had en zeker aan Perpignan nog zou moeten deelnemen. En het is maar gelukkig dat Jan niet eerder gestopt is anders had hij de WESM niet kunnen winnen. En als men weet dat hij in 2015 al de Nationale Marathon wist te winnen dan mag men zich afvragen wie in Nederland gelukte het in om in zo´n korte tijd beide titels in de wacht te slepen! Niemand maar wel Jan Schreurs uit Nieuw-Vennep. Het is natuurlijk uiterst spijtig dat Jan de duivensport gaat verlaten omdat we feitelijk geen liefhebber meer kunnen missen nu het aantal beoefenaars maar blijft teruglopen. Jan blijft wel echter wel lid van zijn eigen club en dat is p.v. Nieuwe Leven in Nieuw-Vennep.


 

 
 
 
Nieuw Vennep
Waar is de nieuwe WESM-keizer woonachtig? Ja we lezen Nieuw-Vennep maar hoeveel Nederlanders weten waar die plaats precies ligt? Wel Nieuw-Vennep ligt in de Haarlemmermeerpolder en maakt onderdeel uit van de gemeente Haarlemmermeer. Deze polder was ooit een groot meer tussen Leiden, Haarlem en Amsterdam. Bij stormachtig weer bedreigde dit meer voornoemde steden met overstromingen. In 1840 werd begonnen met de drooglegging van het meer met het graven van een ringvaart en het aanleggen van een ringdijk van bijna 60 km. Stoomgemalen zorgden voor de drooglegging waarvan De Cruquius de bekendste en mooiste is en die is nu een museum. In de polder werden twee dorpen gepland en wel Hoofddorp en Nieuw-Vennep en vanaf 1970 zijn de dorpen uitgegroeid tot echte steden en zeker de hoofdplaats Hoofddorp dat anno 2019 75.000 inwoners heeft. De Haarlemmermeer was aanvankelijk een puur landgebied maar de komst van het vliegveld Schiphol en andere industrie heeft steeds meer ruimte in beslag genomen. De gemeente behoort tot de provincie Noord-Holland maar de twee duivenverenigingen in Nieuw-Vennep maakten onderdeel uit van de afdeling Zuid-Holland. De verenigingen ‘Nieuw Leven´ en ‘De Gouden Leeuw´ zijn door de terugloop van het aantal leden echt kleine clubs geworden en de leden komen naast uit Nieuw-Vennep zelf ook uit Hoofddorp en kleine omliggende dorpen als Abbenes en Beinsdorp. De twee clubs stammen nog uit de tijd dat er verschil was tussen zaterdag- en zondagvliegers en men maakt onderdeel uit van de CC Leiden. Jan Schreurs rolde via zijn broer de duivensport in en intussen speelt hij 45 jaar vanaf zijn huidige adres aan de Bosstraat mee. Indertijd was Jan Schreurs als metselaar werkzaam en van de gemeente kon een vrij groot bouwperceel worden aangekocht en als zelfbouwer is de woning en het duivenhok in 1974 gebouwd. Jan deed dat met een vriend die ook in eigen beheer een woning bouwde. Het stenen duiven hok is zo´n 12 meter lang en heeft 6 afdelingen en later is daar nog een houten hok van 3,5 meter aan toegevoegd. En op dat stenen hok bleek uitstekend gepresteerd te kunnen worden.

Grote fond
In 1993 besloot Jan Schreurs over te stappen naar de grote fond. Het idee was dan minder tijd aan de duivensport kwijt te zijn maar al rap kwam hij er achter dat dat een misrekening was als men het fondspel ook goed en gedegen wenste aan te pakken. Echtgenote Siena bleek vatbaar voor het duivenstof en kon geen duiven meer uit- en inlaten als Jan als postbode werkzaam was. In 2008 besloot Jan ook zijn kansen op de ochtendlossingen van de ZLU te gaan wagen en dat met een bescheiden aantal gekorfde duiven. Hij korfde dat jaar 15 duiven en won 12 prijzen op de ochtendlossingen. Jan ging die vluchten spelen omdat de Marathon Noord voor die ochtendlossingen een apart kampioenschap over Barcelona, Marseille en Perpignan had. Met een getekende duif scoorde Jan in 2008 de 55e Barcelona, 38e Marseille en 8e Perpignan nationaal en resp. de prijzen 7, 3 en 1 bij de Marathon Noord. Dat leverde hem de titel 1e kampioen ochtendlossingen opbij de Stichting Marathon Noord (SMN). En die titel werd vijf jaar later in 2013 weer gepakt. En dit kampioenschap wordt sinds 2002 vervlogen en slechts één andere liefhebber gelukte het ook om die twee keer te winnen. Toen in 2015 de Nationale Marathon gewonnen werd was het totale ZLU-seizoen ook een succes. Op Pau 2 van de 5, op Agen 4 van de 6, op Barcelona 4 van de 5, op St. Vincent 4 van de 5, op Marseille 3 van de 5, op Narbonne 2 van de 5 en op Perpignan 4 van de 14 in de prijzen. De titel werd gegrepen met de 15e Agen, 257e Barcelona, 239e Marseille en 46e Perpignan. En in 2015 werd Jan bovendien ook 9e bij de West-Europese Super Marathon. En wie deed beter bij die twee kampioenschappen dat jaar? Niemand! Ook twee keer in de top-10 wist zich W.L. van Nederpelt uit Klaaswaal te klasseren met 3e NM en 7e WESM en dat was net iets minder goed maar wel uiterst sterk. En in 2016 werd Jan Schreurs 13e bij de Nationale Marathon en wist dus weer vier keer op de tellende vluchten op tijd te pakken en bovendien had hij ´s lands beste Marseille-vlieger over 4 jaar met zijn NL10-1516468. En in 2017 klasseerde Jan zich weer bij de besten voor die twee kampioenschappen met de 11e WESM en 17 Nationale Marathon. Het seizoen 2018 was tegenvallend en de duiven kwamen niet in vorm door waarschijnlijk een schimmelinfectie en in de omgeving bleken meer liefhebbers met dat euvel en die dip te maken te hebben zoals Verweij-de Haan in Mijdrecht.Jan Schreurs met de rode stamvader en Piet de Vogel met zijn dochter het ‘Rooitje’.


 
Fondsoort
De eerste fondduiven op het erf in Nieuw-Vennep kwamen van Bert Nijssen uit Noordwijk. Bert Nijssen was uit Nieuw-Vennep afkomstig en zijn vader was daar biggensnijder. Bert zelf ging in de handel van stro en aanverwante producten. Zo verhandelde hij ook bierbostel oftewel draft en dat is een restproduct van de bierbrouwerij en het ‘grote´ Heineken zat en zit in de buurt. En draft is een product dat o.a. als veevoer wordt gebruikt. In Noordwijk was Bert Nijssen zo goed als de buurman van Freddy Heineken die daar (ook) een uiterst schoon optrekje had en wie herinnert zich niet de beelden van hem en Ab Doderer aan de poort van de oprijlaan na hun ontvoering in 1983. Jan Schreurs hielp Bert Nijssen ook een tijdje met de duiven en de tuin. Bert Nijssen zei hem ook dat het fondspel makkelijker is en minder tijd zou kosten. Maar dat kan Jan Schreurs achteraf niet beamen Als men programmaduiven als jaarling heeft gespeeld dan weet men welk vlees men in de kuip heeft. En dat zit met fondduiven toch anders en genuanceerder. Die moet men doorsnee toch langer en meer gespeeld hebben om iets met zekerheid te kunnen vaststellen of beoordelen. En dat terwijl de meeste vliegers niet voldoen en tenslotte worden uitgeselecteerd. Echter de meeste Nijssenduiven bleken toch niet dat te geven dat Jan Schreurs hoopte terwijl ze met de beste bedoelingen waren verkregen. Toen Jan Schreurs zag en hoorde dat veel liefhebbers succesvol waren met de duiven van en het soort van Nico Volkens uit Bergen kwam de wens op om dat soort ook op het eigen hok te krijgen. Allereerst werd er rechtstreeks bij de Bergense bron aangeklopt maar Jan Schreurs schrok toch van de vraagprijs en zag daarvan af. Later hoorde hij van iemand dat Peter de Haan in de Hoef dat soort ook onder de pannen had en er bepaald succesvol mee was. In 2002 nam hij contact op en in 2003 kwamen er drie de- Haanduiven naar Nieuw- Vennep en de mannen ruilden duiven daar Peter de Haan zag dat Jan Schreurs ook al goed zijn mannetje op de grote fond stond. En zo kwam in 2003 de ‘rooie stamvader 459´ naar Nieuw Vennep. En deze intussen heel oude baas leeft anno 2019 nog steeds en heeft dit jaar ook nog bevrucht! In 2005 kwamen er nog een aantal duiven van Peter de Haan en daaronder ook een dochter van zijn ‘Milos´. Een dochter van de ‘rooie stamvader´ is het ‘Rooitje´ van 2003 die in 2015 de 4e nat. Narbonne en in 2016 de 13e nat. Pau vloog. Uit de dochter ‘Milos´ kweekte Jan o.a. de ‘476´ die een late van 2010 is en die vloog in zijn carrière o.a. de 2e nat. Narbonne en de 15e nat. Agen. Ja, die duiven van Peter de Haan gaven in de kweek een geweldig ‘boost´ aan de prestaties van Jan Schreurs. Zoals bekend is Peter de Haan later gaan samenspelen met Michel Verweij in Mijdrecht terwijl Peter die nu in Uithoorn woonachtig is de kweekploeg onder zijn hoede heeft.

Vriendschap 
Vele decennia is Jan Scheurs heel goed bevriend geweest met plaatsgenoot Dick Pennings en hij is na Jan op een bepaald moment ook op de grote fond overgestapt. Dick haalde wel rechtstreeks duiven bij Nico Volkens en zo had hij een goede kweekduivin van 2001 die een dochter van ‘Japie´ van Nico Vollkens was. En met het Volkenssoort via Dick Pennings is Jan ook goed geweest naast duiven van ander soort van Dick Pennings. Nog niet zo lang geleden is Dick Pennings overleden en dat is een groot gemis na zoveel jaren bevriend contact. Ook een andere goede kennis en duivenmelker is nog niet zo lang geleden overleden en wel Ben van Kempen uit Ter Aar die lang een fervente Barcelonaspeler was. In de stamboom van Jan Schreurs staan ook duiven van Cees de Jong (Lepelstraat), Hans Knetsch (Katwijk a.d. Rijn) en Vertelman en zoon (Hoogkarspel) bij huidige en vroegere goede vliegers aan de basis. In Nieuw- Vennep speelt de comb. van Tilburg ook de grote fond en zij hadden in 2018 een geweldige jaarling met hun ‘Immortal´ (50 procent Dick Pennings) en in 2017 wonnen ze de 2e nat. Pau met een duif die ze van Jan Schreurs verkregen hadden terwijl Jan Schreurs in 2016 de 20e nat. Barcelona vloog met een duif die van de comb. van Tilburg kwam. In de Barcelonaklassementen (van ondergetekende) stond Jan een aantal jaren ook hoog geklasseerd terwijl hij zelfs over het tellende spel van vijf jaar een bepaald jaar niet had gekorfd. Bij duivenmagazine Het Spoor der Kampioen was Jan in het seizoen 2017 de ‘grootmeester´ van Pau terwijl hij over het hele seizoen 4e beste ‘grootmeester´ van heel Nederland was.

Spel
Afgelopen seizoen begon Jan Schreurs met 14 weduwnaars en 24 nestkoppels. De nestduiven kwamen na eieren apart te zitten en werden zo ingespeeld. De weduwnaars trainden twee maal daags (in het volle seizoen)en de nestdoffers trainen apart van weduwnaars als ze los zitten en ook als ze op nest zitten 1 maal daags. De duiven (op nest en apart zittend) trainden ook één keer per dag. Zelf de duiven lappen heeft Jan nooit of amper gedaan. Als de nestduiven in orde zijn dan trainen ze uit zichzelf goed en als ze dat minder doen dan is dat meestal een slecht teken. Naast de zeven ZLU- vluchten speelde Jan dit jaar ook mee op een aantal middaglossingen. De prijspercentage waren in 2019 minder goed met op Pau 2 van de 6, op Agen jrl. 3 van de 12, op Agen oud 2 van de 8, Barcelona 1 van de 4, St. Vincent 2 van de 5, Marseille 2 van de 8, Narbonne 2 van de 7 en op Perpignan 1 van de 8 in de prijzen. Echter op alle vluchten werden getekenden gepakt behalve op Marseille toen Jan uitsluitend jaarlingen in de strijd had staan. De weduwnaar NL14- 1814305 won de 130e Pau en 20e St. Vincent als 2e en 1e duif van de lijst. Deze klepper stamt uit een samenkweek met een doffer van Hans Wolfsen uit Soest die eertijds voorzitter van de SMN (Marathon Noord) was en zijn doffer was duifkampioen 2013 van Gooi- en Eemland. De ‘305´ was voorgaande jaren al succesvol op Agen oud. Twee nestduivinnen van 2017 wonnen de 34e Agen en 15e Perpignan en zij werden resp. op 4 dagen jongen en 6 dagen broeden gekorfd. Spijtig is het natuurlijk dat Jan Schreurs (75) met de actieve duivensport is gestopt. Maar grandioos is het natuurlijk als men bij het afscheid op de hoogste trede van het WESM-podium in de Roda-hal mag plaatsnemen. Mooier kan het toch niet! Gelukwensen voor Jan en Siena Schreurs en veel geluk en gezondheid in de toekomst!

Ad van Gils
 
donderdag 28 november 2019
Eijerkamp pigeons. 


Zoals het bij veel traditionele sporten en hobby’s gaat heeft ook de duivensport ernstig last van vergrijzing. De jeugd is niet meer te porren voor een hokje met duiven achter het huis en meedoen aan wedstrijden. In het verleden zijn de Enterse duivenverenigingen, PV de Reisduif en PV De Sportvogel al een fusie aangegaan. Dit waren de toenmalige “zondag” spelers, het huidige “De Eendracht”.

PV de Luchtbode is op papier nog steeds een “zaterdag” club. Nu is er ook in het landschap van de duivensport veel verandert, omdat er om te beginnen in basis alleen nog maar gespeeld wordt op zaterdag, en bij slecht weer de uitwijkmogelijkheid naar de zondag.

Geert Pluimers: “Het is nu voor iedereen vrij om daaraan deel te nemen. Wanneer een liefhebber uit principe niet wenst te “klokken” dan hoeft dat niet, maar een liefhebber die wel wil klokken op zondag is daar vrij in, ook tegenwoordig bij PV de Luchtbode.
Alleen wordt er dan geen verenigings uitslag gemaakt, maar gelden de gewonnen punten gewoon in de afdeling. Bij de PV De Eendracht, was men door de sterke terugloop van leden onlangs genoodzaakt om hun vereniging op te heffen, mede omdat al de werkzaamheden op een gegeven moment op een paar mensen aankwam.

Vervolgens moesten de leden uitzien naar andere mogelijkheden en die lagen eventueel in Goor of Rijssen, maar ook binnen Enter en wel bij de zustervereniging waar de vergrijzing net zo hard toeslaat. Na wijs beraad is ervoor gekozen door het merendeel van de leden van de voormalige PV de Eendracht, om zich collectief aan te melden bij de Luchtbode.

Er heeft een vergadering plaatsgevonden waar voorzitter Jan Scholten en het bestuur, de leden heeft ingelicht over de voorgenomen komst van tenminste zeven leden. Er is geen sprake van een fusie en de naam van PV de Luchtbode zal gewoon blijven bestaan. De besturen van beider verenigingen zullen nog wat details bespreken, maar dat de nieuwe leden welkom zijn is duidelijk.

PV de Luchtbode zal straks bestaan uit meer dan 20 leden, hetgeen een mooiere competitie inhoudt en meer uitdaging voor de liefhebbers. Voordeel is dat de mensen elkaar al langere tijd kennen, dus zal de overgang wel natuurlijk verlopen en daar werken ze met z’n allen aan. De liefhebbers kunnen dus hun duiven blijven inzetten in Enter”.

zondag 24 november 2019

Voorwoord


Volgende week is het zover...dan openen op vrijdag om 15.00 uur de deuren van de Nationale Dagen 2019. Twee mooie dagen voor alle duivenliefhebbers. Deze Op (de) Hoogte staat vrijwel geheel in het teken van de Nationale Dagen. Wij hopen u in Nieuwegein te ontmoeten.

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur
 
 
 

Zaterdag 30 november 2019: NPO Jeugddag
Mis het niet!

Opgeven kan nog tot en met 25 november 2019

Opgeven NPO Jeuggdag 2019
 

NATIONALE DAGEN
Programma vrijdag 29 en zaterdag 30 november
 

Passie voor de duivensport, dat is wat bezoekers aan de Nationale Dagen gemeen hebben. Op 29 en 30 november is er volop gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen, inkopen te doen, kans te maken op mooie prijzen en geïnformeerd te worden over de plannen voor 2020 en verder. In twee dagen ben je weer helemaal op de hoogte, laat je verrassen en inspireren. Leg nieuwe contacten, praat bij met oude bekenden en feest mee in het Holland Duiven Huis, tijdens de huldiging van de kampioenen.
 

Vrijdag 29 november

 • 12.00 uur ontvangst buitenlandse gasten en gouden spelddragers
 • 15.00 uur officiële opening Nationale Dagen 2019 + start beurs
 • 21.00 uur einde beursdag 1
  Op de beursvloer presenteren vele leveranciers zich, kunt u genieten van duiven op de  tentoonstelling en kunt u uw duiven (ver)kopen.
 • aansluitend standhoudersborrel; informele bijeenkomst voor standhouders, VIP-gasten en buitenlandse gasten
   

Zaterdag 30 november

 • 09.00 uur opening beurs, doorlopend keuringen.
  Op de beursvloer presenteren vele leveranciers zich, kunt u genieten van duiven op de  tentoonstelling en kunt u uw duiven (ver)kopen.
 • 11.00 uur start Jeugddag (tot 18 jaar)
 • 15.00 uur Duivenkeurderscompetitie
 • 17.00 uur einde beursdag 2
 • aansluitend Holland Duiven Huis: huldiging kampioenen en feestavond
 
PDF versie Plattegrond Nationale Dagen 2019
 
 

NATIONALE DAGEN
Ledencongres 30 november 2019


Tijdens de Nationale Dagen vindt ook het Ledencongres plaats. Hierover is een aparte NPO Update verstuurd naar alle leden waarvan een emailadres bekend is. Daarnaast staat de informatie op de websites (www.duivensportbond.nl en www.nationaleduivensportdagen.nl).

Agenda Ledencongres
 • 14.00 uur Opening
   
 • 14.10 uur Update GPS2021
   
 • 14.25 uur ECS: ontwikkelingen, verwachtingen en feiten & fabels
   
 • 14.45 uur Dialoog over ECS
   
 • 15.25 uur Vooruitblik op de Ledenraad van 21 december
   
 • 15.35 uur Rondvraag 
   
 • 15.45 uur Afsluiting
NPO Update Ledencongres 30 november 2019
 

NATIONALE DAGEN
Steun de sport: schenk een bon of duif
 

Samen maken we de duivensport sterker. Er zijn dit jaar weer enorme topprestaties neer gezet door duiven en liefhebbers. Onze mooie sport kan niet zonder hulp van kampioenen. Daarom zijn wij op zoek naar liefhebbers die de sport willen helpen door het schenken van een bon of duif ter gelegenheid van de Nationale Dagen 2019.

Helpt u mee? Klik hier voor meer informatie.

 

SECTIES & PLATFORMS
Notulen vergadering Sectie Jonge Duiven 5 oktober 2019
 

Op 5 oktober heeft de Sectie Jonge Duiven vergaderd. Klik hier voor het verslag.
 

Notulen vergadering Sectie Jonge Duiven
 

LADIES LEAGUE
Ladies League nieuws van Kring 3 Afdeling 6


Afgelopen zaterdag 16 November was het eindelijke zover, alle deelnemende Ladies die meegedaan hebben aan de “Ladies League” competitie van Kring 3 van de Afdeling 6 kwamen in grote getale naar de prachtige ambiance van “de Cultuurkoepel” te Heiloo voor de grote finale n.l. de prijsuitreiking.Geweldig was dan ook voor de organisatie dat zoveel Ladies t.w. 23 van de 25 gehoor hebben gegeven om tijdens deze middag hun gewonnen prijs in ontvangst te komen nemen. Groot was dan ook de verbazing op de gezichten van de Ladies af te lezen toen ze de zaal betraden bij het zien van een prachtig opgestelde prijzentafel.

Alle gewonnen prijzen stonden prachtig uitgestald en daarnaast stonden er 25 chocolade Lady schoenen in het Roze te wachten voor alle deelnemende Ladies, als aandenken aan deze prachtige competitie.

Namens de Ladies commissie nam Pauline Kroon het woord en begon op z’n Pauliens de ladies league overwinnaressen één voor één naar voren te vragen om hun prachtige prijs in ontvangst te nemen. Linda Jansen de overwinnares van de eerste vlucht vanuit Duffel kwam als eerste naar voren om haar prijs op te halen een Rituals Pakket incl. schoonheidsbehandeling t.w.v. 150 euro.

Als tweede werd Lizette Blokdijk naar voren geroepen voor een Riviéra Maison pakket t.w.v. 100 euro en als derde werd Willy Hasert naar voren geroepen voor een High tea waardebon voor 4 personen. Daarna was het de beurt voor Helga Vellinga de overwinnares van de tweede Ladies League vlucht vanuit Lennik.
Zij was ook de trotse winnares van een Rituals Pakket, Gina v/d Paverd en Audrey Lotterman waren respectievelijk op deze vlucht de 2e en 3e Lady, en wonnen achtereenvolgens een Riviéra Maison pakket en een High Tea voor 4 personen.

Corrie Thiele kwam als overwinnares van de derde vlucht naar voren en ging uiteraard ook naar huis met zo’n prachtige Rituals Pakket, 2e op deze vlucht werd Astrid Kamstra met een Riviéra Maison pakket en 3e werd José Joosten met een High Tea voor 4 personen. Daarna viel het de beurt aan de Generale dames over deze 3 vluchten en dat waren: 1e Lizette Blokdijk winnares van de reischeque van 700 euro, 2e Corrie Thiele winnares van een Ipad en als 3e werd Mary Duindam winnares van een Michael Kors Horloge.

Als laatste werd Mary Duindam naar voren geroepen, zij had de Asduif over deze 3 vluchten de H19-7005777, zij won de geweldige prijs een auto beschikbaar gesteld met volle tank voor een weekend lang door Motorhuis Heemskerk.
De Ladies commissie van Kring 3 Afdeling 6 kan terug kijken op een geweldig evenement tijdens de vluchten maar zeker ook deze afsluiting is goed voor een dikke 10.

Namens de Lady commissie: Mary, Pauline, Gitta en Corrie

 
 

NPO BUREAU
Overschrijven duiven: tijdens Nationale Dagen of eenvoudig online

 

Het is mogelijk om tijdens de Nationale Dagen in Nieuwegein duiven over te schrijven. Brengt u hiervoor het juiste eigendomsbewijs mee. Nog eenvoudiger is het om duiven online over te schrijven. 

     
 
UItleg Online overschrijven
Veelgestelde vragen en antwoorden m.b.t. Online Overschrijven
 

Publicatie Het Spoor week 47

Klik hier voor de PDF versie van het artikel
 
 

Het Spoor Themakatern Nationale Dagen 

Klik hier voor PDF van het artikel
 

RECTIFICATIE
Zaterdag 16 tot en met 23 november 2019: Bonnenverkoop Noordelijke UnieHelaas was eerdere berichtgeving in ODH over de Bonnenverkoop van de Noordelijke unie niet helemaal juist. De eerder genoemde einddatum is 23 november!


Tot en met zaterdag 23 november 19.00 uur loopt er een bonnenverkoop via Toppigeons van de Noordelijke Unie. De opbrengst is ter bekostiging van de prijsuitreiking en kampioenenhuldiging op 18 januari 2020 en om de automatische deelname aan de NU-vluchten van de leden in het werkgebied mogelijk te maken.

In deze bonnenverkoop zitten geweldige bonnen van de tophokken in het werkgebied van de NU. Neem een kijkje op www.toppigeons.com

 

AGENDA

Activiteiten in het land

 

Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten die door verenigingen in het land georganiseerd worden.

Komende periode onder meer op het programma: 
 • tot en met 23 november: bonnenverkoop Noordelijke Unie 
 • zaterdag 23 november: Streektentoonstelling en bonnenverkoop PV De Voordevliegers (Voorthuizen)
 • zondag 24 november: Tentoonstelling PV AZV (Alkmaar) 
 • zondag 24 november: Tentoonstelling en bonnenverkoop SVEL (Edam)
 • tot en met zaterdag 30 november 2019: Bonnenverkoop t.g.v. jubileum CC Breda
 • 29/30 november: Verenigingstentoonstelling PV 't Gooi (Naarden)
 • Zondag 1 december: Tentoonstelling/bonnenverkoop PV De Luchtbode (Groningen)
 • Zaterdag 7 december: Bonnenverkoop en verenigingstentoonstelling NOC De Rode Doffer (Utrecht)
 • Zaterdag 7 december: Fuid Festival (Ureterp)
 • Zondag 8 december: Bonnenverkoop PV Maasdonk (Geffen)
 • Zondag 8 december: Tentoonstelling PV De Gevleugelde Vrienden (Poeldijk)
Klik hier voor het totaaloverzicht aan activiteiten in het land
 

Praktische zaken met betrekking tot de Nationale Dagen

 • De officiële opening van de Nationale Dagen is op vrijdag 29 november 15.00 uur.
 • Toegangskaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa (bij de entree van De Beursfabriek) à 12.50 per persoon voor één dag. Entreekaart voor twee dagen € 20,-. 
 • Jongeren en dames hebben gratis toegang
 • Openingstijden:
  • vrijdag 15.00 tot 21.00 uur
  • zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur
 • Alle informatie is te vinden op www.nationaleduivensportdagen.nl

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
zaterdag 23 november 2019

Soest, 20 november 2019
Geacht NPO-bestuur,
Afgelopen week hebben we als gezamenlijke afdelingen een overleg gehad over diverse zaken die ons bezighouden in de duivensport op dit moment. Een van deze zaken is het opnieuw te laat
binnenkomen van de stukken voor de Ledenraad van 21 december a.s. Dit terwijl we na onze vergadering van 4 juni jl. duidelijke afspraken hebben gemaakt over het tijdspad.
Deze afspraken zijn door een van de afdelingen op 8 september nog een keer per mail bevestigd met daarin ook de opmerking dat wanneer alle stukken niet op tijd binnen zouden zijn, deze
onderwerpen niet zouden worden behandeld in de vergadering van 21 december. Aangezien we helemaal nog geen stukken hebben gezien, hebben we tijdens het overleg met de afdelingen
unaniem besloten dat de ledenraad op 21 december geen doorgang kan vinden, omdat onze ledenraadplegingen die gepland waren op het overeengekomen tijdspad niet meer op een
aanvaardbare wijze kunnen plaatsvinden. Deze raadplegingen achten wij van groot belang om eindelijk te kunnen komen tot breed gedragen besluiten. Wij verzoeken dan ook de Ledenraad te
verplaatsen naar medio januari 2020 en ervoor zorg te dragen dat de stukken voor deze Ledenraad uiterlijk 1 december 2019 bij de afdelingen binnen zijn.
Ook zijn er tijdens dit overleg vragen gerezen over diverse zaken waar die voor ons als afdelingsbestuurders zeer onduidelijk zijn. Deze vraagtekens leiden tot grote twijfel bij ons en bij onze achterban of de NPO wel als professionele organisatie fungeert. We verzoeken het NPO-bestuur dan ook binnen 2 weken met de afdelingsbesturen aan tafel te gaan om duidelijkheid te verschaffen over een breed scala aan onderwerpen waar we ons zorgen over maken. Het is geen optie om deze vergadering te houden tijdens de Nationale dagen, aangezien er dan afdelingen verhinderd zijn. Tijdens dit overleg zullen we direct een nieuwe datum vaststellen voor de ledenraad.
Graag horen we uiterlijk 27 november welke data voor het NPO bestuur schikken. We zullen dit
dan zo snel mogelijk als afdelingen onderling afstemmen.
Hoogachtend,
De afdelingsbesturen van de NPO

dinsdag 19 november 2019

Ik heb nog enkele late jongen te koop. Vaste prijs 75 euro, er zit er nog 1 uit “Janneke” die mag voor 100 weg. Stambomen op aanvraag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gisteravond de afdelingsvergadering, volgens mijn summiere info zijn de meeste voorstellen doorgeschoven naar de voorjaarsvergadering.

maandag 18 november 2019

Bijgaand de derde uitslag van de Golden Regio 4 Race 2019 vluchten.

De uitslag van de vlucht vanuit Roye op 7 september 2019.

  
 

1e prijswinnaars J. den Hartog & Zn
J. den Hartog & Zn 2019-2
Dick van Leur
Dick van Leur 2 

Uitslag Roye 7 september 2019
GR4R 2019 uitslag Roye 07-09-2019

 

 

Subcategorieën

Nieuwsbrief Peter Boskamp

27 november 19
Fake news Fact checkers van de Washington Post en de New York Times hebben vastgesteld dat Donald Trump in de eerste duizend dagen van zijn Presidentschap bijna 13.000 keer een leugen heeft verteld. Deze...

Columnist in Spotlight

21 juli 19
Raak!   Ik liet het al vaker blijken in mijn...
25 juni 19
De Oranje Leeuwinnen winnen hun groep en gaan...
11 juni 19
26 april 19
  Het werd deze week wel weer eens tijd om over de...
19 april 19
  Weer zo'n titel waarvan je denkt: wat bedoelt-ie...
07 april 19
Mooi was het zaterdagmiddag. Ik was bij de...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new msmduivensport185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

04 december 19
Zo kan je dus ook vertellen GPS 2021 en de trein van de het NPO Bestuur, “We zijn...
28 november 19
Gisteravond was de feestavond van het samenspel tussen PV de Snelpost Ermelo en PV de...
26 november 19
Wie heeft niet eens de wens om een tijdje op een onbewoond eiland te zitten? Ver van...
26 november 19
Stand van zaken GPS2021 Automatisering Zoals in de kop vermeld gaat het in dit verhaal...
Roger Engelen 1
25 november 19
Roger  Engelen uit het Kempense Dessel heeft er weer een fantastisch seizoen...
24 november 19
Negatief geladen ijzerdeeltjes kunnen niet aansluiten bij de eveneens negatief geladen...
17 november 19
Bij deze de 20 prijswinnaars van de derde vlucht van de 2019 editie.  Zij verdelen...
16 november 19
Frans Keybets Landgraaf Agen oud 2019. Op een mooie nazomeravond heb ik afgesproken met...
14 november 19
Bij deze de 2e serie van 26 prijswinnaars van de tweede vlucht van de 2019 editie.  De...
10 november 19
Beste liefhebbers, Ook dit jaar zullen wij een jonge duivenbonnen verkoop houden . Wij...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40