Voorwoord bestuur

Vliegseizoen 2019 officieel van start!


Het belooft een frisse start van het nieuwe vliegseizoen te worden. Helder weer en frisse omstandigheden betekent dat de duiven goed aan de start moeten komen om de eerste vlucht te doorstaan. Waar onze postduiven toe in staat zijn hebben we in het afgelopen seizoen in de periodes van hitte heel goed kunnen meten en ervaren. Dat onze duiven tot veel meer in staat zijn dan wij denken, dat weten wij ondertussen wel.
 
Wat we afgelopen weken al hebben kunnen ervaren is dat iedereen weer zin heeft om te beginnen. In de komende weken zullen steeds meer liefhebbers hun duiven prepareren en klaar hebben voor de vluchten waar de liefhebbers hun duiven aan willen laten deelnemen.
 
Vliegseizoen 2019 staat in het teken van het landelijk programma waarbij het doel is om de stap naar uniformiteit en gelijkwaardigheid in geval van het aantal vluchten en afstanden met elkaar te gaan realiseren. Het is goed om te zien dat daar door afdelingen, secties en platformen de schouders onder gezet zijn en dat deze nu zo goed als uniform zijn. De laatste puntjes worden nu op i gezet om de geplande lossingsplaatsen ook daadwerkelijk te realiseren en daartoe zijn wij als NPO Bestuur en commissies in gesprek met zowel onze Belgische als Franse collega’s.

Gedurende dit seizoen zullen we verder veel aandacht schenken aan de formulieren en de bijbehorende formaliteiten in de reglementen. Wij moeten gemaakte afspraken met elkaar willen nakomen. Verder willen wij grote stappen maken om zoveel mogelijk te automatiseren. Dit maakt een aantal zaken eenvoudiger. Het doel is een centrale database te maken waarin alle duiven zijn opgenomen en waarin zichtbaar is van wie welke duif is en of deze op de juiste tenaamstelling staat, het een doffer of duivin is, op de hoklijst staat en geënt is en wat de verloopdatum is van de enting. De speldiscipline, evt welke team, de kampioenschappen, wel/niet invlieg is de volgende stap. Uiteindelijk vervangt het systeem de (bewerkelijke) handmatige controles van de hoklijsten op de bestanden. Het blijft uiteraard de liefhebber die de handelingen moet initiëren en hij/zij is daarvoor verantwoordelijk. Het zorgt echter voor een ontlasting van verenigingsfunctionarissen en van de liefhebber zelf natuurlijk. Slim gebruik maken van wat automatisering in zich heeft.

Ondertussen heeft iedereen wel meegekregen dat er een Pilot in Zeeland is gestart. Na verkennende gesprekken in de zomer van 2018 en goede samenwerking heeft dit in maart 2019 - tijdens de ledenvergadering van Afdeling Zeeland - geleid tot positieve besluitvorming. Op dit moment is de Pilot, o.a. in de cloud werken (noodzakelijk om moderne technieken als bijvoorbeeld live melden te gebruiken) en bijbehorende uitrol in volle gang.
 
Met goede voorbereidingen heeft het eerste NIC/ZLU centrum de Nishoek een grote stap gemaakt. In de komende weken worden vervolgstappen gezet, waarna de andere inkorfcentra volgen. De Pilot is bedoeld om in Zeeland te laten zien wat er kan, welke gevolgen er zijn, eventuele kinderziektes op te lossen en om te vast te stellen hoe een en ander verder kan ontwikkelen. Tijdens de Pilot wordt duidelijk wat de duivensport nodig heeft en wat nu al tot de mogelijkheden behoort. Hoe automatisering het werk kan doen en middels efficiënt organiseren en het instappen en actief betrekken van partners krijgt de moderne duivensportbeleving in 2019 gestalte. We hebben het dan concreet over live inkorven, live melden, live aankomsten registreren, live lossen. Uiteindelijk is het mogelijk om een vlucht real time, live te volgen, ook voor de rest van Nederland. Zo kan iedereen zien wat de mogelijkheden zijn. 
 
Wat van belang is dat wij een organisatie zijn die draait op vrijwilligers. Vrijwilligers moeten elkaar helpen om de zaken soepel te laten verlopen en elkaar op de verantwoordelijkheden te wijzen en met name dingen gezamenlijk doen. 

De komende jaren krijgt de inrichting van GPS2021 gestalte. Wij zijn content met de partners die deze Pilot mogelijk maken, omdat zij in alle vormen en mogelijkheden partnership laten zien. Ook voor de rest van duivensport minnend Nederland investeren zij in de toekomst, waarbij de liefhebber centraal staat. Het doel is om technologie te introduceren, waarbij betaalbaarheid van de sport een randvoorwaarde is. Zoals al genoemd wordt deze Pilot mogelijk gemaakt met de partners, maar sluiten natuurlijk niemand uit om dezelfde stappen te maken. We hebben wel partners nodig die volledige betrokkenheid, inzet en verantwoordelijkheid tonen en die bereid zijn te investeren.

In deze fase zijn de partners op het gebied van de automatisering intern Bricon, Benzing en Compuclub. Op gebied van Transport is dat de vervoerder Bauwens. Ook een aantal andere partners wordt binnenkort zichtbaar wanneer het eerste GPS2021 Duivensportbelevingscentrum gerealiseerd gaat worden. En met de Zeeuwse werkgroepen wordt het GPS2021 abonnementsmodel ontwikkeld ten behoeve van de Nederlandse uitrol. 

De bovenstaande punten uitrollen in de Pilot is juist bedoeld in het duivensportveld en het spel om in de praktijk te laten zien hoe het kan en hoe het kan werken. Dit staat los van de partijen die in een definitieve fase gaan meedoen. De genoemde partijen die deelnemen aan de Pilot maken deze pilot namelijk mogelijk.

De komende weken zullen we ook de uitvragen gaan doen voor de Nationale/Sectorale inkorfcentra en volle aandacht en follow up geven aan de hoklijsten actie. Het op naam staan van duiven is noodzakelijk voor verdere stappen en hiervoor dagelijks iemand op het bureau hebben zitten wordt een veel te kostbare zaak. Wij maken nog meer stappen in de wijze van en snelheid van communiceren. De verdere ontwikkeling van Miijnduivensportbond.nl staat hoog op de agenda en is een continu proces. Het gaat erom dat je als liefhebber merkt dat een hoeveelheid handelingen eenvoudiger wordt en sneller en makkelijker vanuit thuis kan gebeuren. Wanneer u niet in staat bent om dat te doen, in ieder geval iemand in eigen omgeving zoekt, bijvoorbeeld vereniging, vriendin, of kennissenkring die u daarbij wil helpen. Dat maakt dat u ook onderdeel wordt van de digitale wereld en omgeving waarbij onderdelen makkelijker worden gemaakt. Uiteindelijk willen we toch allemaal de zaken goed op orde hebben!

Doel is om u zoveel als mogelijk én zo lang als mogelijk te laten genieten van uw duiven, de wedstrijden en alles wat daarbij hoort en daarnaast verbeteren we het organisatorische proces. De alsmaar stijgende kosten moeten we binnen de perken houden en automatisering kan daar flink aan bijdragen. Automatisering zorgt er bovendien voor dat  meer tijd en aandacht kunt besteden aan uw hobby en er optimaal van kunt genieten.

Laten wij op een positieve manier de nieuwe ontwikkelingen uitdragen en mensen zolang mogelijk trachten te binden aan deze prachtige sport.

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur
 
 
 


 

 

NPO BESTUUR
Terugblik FCI vergadering maart 2019

De voorjaarsvergaderingen van de FCI hebben plaats gevonden van 18 tot en met 20 maart jongstleden. NPO voorzitter Maurice van der Kruk zit sinds begin van 2019 in het bestuur van de FCI. Via Op (de) Hoogte informeren we u over ontwikkelingen binnen de FCI. 

Op de slotdag van de vergaderdagen deden de verschillende commissies verslag van de subvergaderingen, is er gesproken over marketing en sponsoring en is de Oympiade 2023 defintief toegewezen aan Nederland. In deze ODH een samenvatting van de meest relevante informatie van drie belangrijk commissies.

Veterinaire commissie
In maart is gesproken over DNA tests en de toekomstige mogelijkheden voor accreditatie en registratie. Ook stond AIV (Asian Influenza Virus en in Nederland ook bekend als AI) op de agenda. De commissie is van mening dat het AIV-statement van maart 2019 herzien en uitgebreid moet worden. Hiervoor is het echter belangrijk dat eerst vastgesteld wordt welke autoriteiten in Europa verantwoordelijk zijn.
De FCI veterinaire conferentie (Gelsenkirchen) is goed ontvangen. Veel artsen werden voor het eerst nader geïnformeerd over postduiven. Prof. Dr.Piotr Szeleszczuk gaf aan dat het belangrijk is dat meer jonge dierenartsen worden getraind én dat de kennis op universiteiten vergroot dient te worden. Afgesproken is om elke twee jaar een congres voor dierenartsen te organiseren. Het volgende congres is van 5 tot en met 7 maart 2020 in Warschau. 

Grand Prix
Er is gediscussieerd over de statistieken van 2018. Vier vluchten voldeden niet aan één van de criteria (AS Golden, Halkidiki, Costa del Sol en Vac) en één vlucht voldeed niet aan twee gestelde criteria (Pa Mok). De organisatoren van de betreffende vluchten worden hierop aangesproken.
Daarnaast is er gesproken over eventuele aanpassing van de regels voor de Grand Prix. Besproken is om het aantal vluchten per land te maximeren op 5 en er is gesproken over het maximale aantal vluchten per jaar. 

Ook is er gesproken over:
 • verbeteren van kwaliteit van Grand Prix
 • het actualiseren van de website
 • deelname-fee 
 • opzet van Grand Prix voor toekomst

Grand Prix 2019
Europa Master Pigeons (Roemenië) is bij uitzondering officieel erkend als 6e FCI Grand Prix en de controllers/ afgevaardigden voor het grootste deel van de 31 Grand Prix 2019 zijn vastgesteld. Er zijn nog 10 races waarvoor de afgevaardigde nog bepaald moet worden. 

Tot slot is er een secretaris benoemd voor de Grand Prix (sub) commissie. Dit is Marc Bert (België).

Sportcommissie
De sportcommissie heeft besloten om alle leden van de FCI een International Pigeon Number te geven. Hiermee bouwen we een internationale (FCI) database op. Ook is gesproken over de noodzaak om de FCI-raceregels te actualiseren, zodat de nationale richtlijnen daarop afgestemd kunnen worden. Daarnaast worden de criteria voor de Olympiade gestandaardiseerd. Tevens zijn de olympische criteria verbeterd, waardoor alle aangesloten federaties dezelfde kansen krijgen.

Tot slot zijn de criteria voor 'Olympiade 2021' vastgesteld. Deze criteria worden in 2019 en 2020 toegepast op duiven die in 2021 afgevaardigd worden. En ook zijn datum, plaats en het aantal duiven vastgesteld voor de duiven die in 2019 naar China worden uitgezonden voor het wereldkampioenschap. 
 
 

NPO BESTUUR
FCI stelt criteria Sportklasse Olympiade, Standaardklasse Olympiade en World Best Pigeon vast

 

Tijdens de vergadering van maart jongstleden zijn de criteria vastgesteld voor de Olympiade, World Best Pigeon en de Standaard. 

Klik hier voor de betreffende criteria:
 


WEDSTRIJDEN
Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden

 

Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 
Wie lost waar
 

Met ingang van het nieuwe vliegseizoen gelden de volgende afspraken:

 • Vrachtduiven kennen we vanaf seizoen 2019 NIET meer;
 • Invliegduiven: alleen mogelijk met registratie
 • Inkorven kan alleen in de eigen afdeling
 • Lossingsvergunningen dienen te worden aangevraagd indien:
  • er meer dan 500 duiven gelost worden
  • er combinatielossingen plaats vinden (meerdere verenigingen)

Een en ander conform de besluitvorming tijdens de Ledenraad van maart jongstleden (zie besluit 1, 2, 8 en 9).


Belangrijke uitleg!

Voor de invliegduiven geldt dat deze te allen tijde geregistreerd dienen te worden. Het besluit 'alles of niets' (zie besluit 2 van ledenraad maart 2019) moet als volgt geïnterpreteerd worden:

 • alles = alle duiven zijn invliegduiven (tellen niet mee voor kampioenschappen)
  na registratie, volledig proces in de vereniging en het doorsturen van alle bestanden, kan de klok 's avonds leeg gemaakt worden, waar mee de liefhebber de volgende dag niet terug hoeft te komen om af te slaan
 • niets = alle duiven geregistreerd met de mogelijkheid om duiven (bijvoorbeeld marathon duiven) niet mee te laten tellen voor de kampioenschappen op het hogere niveau (niveau 2 en verder) 
 

NPO BESTUUR
Pilots, transparantie en communicatie
 

In het kader van GPS2021 lopen er vele pilots, onderzoeken en verkenningen. Allen met als doel onze mooie sport te behouden voor de toekomst, het dalend ledenaantal stoppen en de sport een eigentijds, toekomstbestendig imago geven. Deze verkenningen, pilots en onderzoeken gebeuren op vele plaatsen, met de inzet van vele partijen. Onze insteek is altijd geweest om resultaten met u te delen om op basis van de resultaten gezamenlijk tot besluitvorming over te kunnen gaan. Niet alle informatie wordt in elke fase gedeeld of besproken, om te voorkomen dat er ruis of onrust ontstaat. En om tijdens verkenning, onderzoek of pilot niet onnodig vertraging op te lopen door afstemming op vele fronten en met vele partijen. De NPO zet zich in voor het algemeen belang, individuele belangen zijn daaraan altijd ondergeschikt. 

We merken op dit moment dat:
 • werkdocumenten en verslagen van verkennende gesprekken worden gedeeld alsof het definitieve keuzes betreft
 • wij als NPO het verwijt krijgen informatie achter te houden
 • er voorbarige, onjuiste conclusies getrokken worden 
 • conceptuele en studieinformatie wordt gedeeld onder de noemer definitief
 • informatie gedeeld wordt zonder de juiste toelichting
Zo is er afgelopen week veel gezegd over electronisch constateren. De informatie die gedeeld is, is een voorbeeld van interne documenten van een werkgroep die hiermee bezig is. Een pilot waarbij zaken getest worden, mogelijkheden verkend én besproken worden. Hierbij is een aantal externe partijen betrokken die bereid zijn om de verkenning en het onderzoek samen met de NPO en afdeling Zeeland te doen. Partijen die - ongeacht de uitkomst - bereid zijn te investeren in de verkennning. Wanneer de uitkomst bekend is en er een definitief plan gemaakt wordt, wordt bekeken hoe we het voor alle liefhebbers mogelijk kunnen maken. Op dat moment kunnen ook partijen die (nog) niet betrokken waren bij de pilot, aanhaken, uiteraard mits zij voldoen aan de wensen, behoeften en randvoorwaarden.

We hebben naar aanleiding van de wens vanuit de liefhebbers én de ontstane ruis van afgelopen week besloten om:
 • informatie vanuit de Pilot Zeeland vanaf nu te delen met afdeling 1 Zeeland én de liefhebbers in het land
 • informatie die nog niet definitief is, ook te delen; ondanks het risico dat er ruis ontstaat omdat het informatie betreft waarover besluitvorming nog moet plaatsvinden
 • de besluitenlijst van NPO Bestuursvergaderingen actief te delen via ODH
Nieuwsbrief Pilot Zeeland - editie #5 2019 - GPS2021
Actie- en besluitenlijst Bestuursvergadering 1 april 2019
 

NIEUW: ACTUELE LOSSINGSINFO VIA APP


Vanaf dit vliegseizoen is het mogelijk om via Telegram actuele lossingsinformatie te ontvangen. U krijgt pushmeldingen bij veranderingen. Zo wordt het makkelijker om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen en eventuele veranderingen.

Lossingsinformatie blijft ook via de website toegankelijk. Telegram is een extra optie.

 

Klik hier voor de handleiding van Telegram
 
 

 

NPO BUREAU
Openingstijden feestdagen


Tijdens Goede Vrijdag en Pasen zijn onze openingstijden gewijzigd. Het NPO Bureau is op vrijdag 19 april en maandag 22 april gesloten. Dinsdag 23 april staan wij weer voor u klaar. 

Wij wensen u fijne Paasdagen!

Afbeeldingsresultaat voor pasen
 

Gouden ringen
 

Aan: alle leden van fondclub Zuid-Nederland
Van: Bestuur FZN


Zoals u allen wel bekend is, zijn er dit jaar Ladies League ringen te koop voor de splinternieuwe damescompetitie van de NPO. De verkoop is al een groot succes evenals het enthousiasme van de dames die zich inschrijven. Als bestuur van de FZN vinden wij dat ook deze ringen mee moeten kunnen tellen voor de te winnen prijzen en kampioenschappen van onze fondclub. Dit zodat ook liefhebbers die hun jongen alleen met goud ringen ook de kans krijgen om bij de Ladies League mee te doen. Daarom kunnen deze ringen vanaf nu ook opgegeven worden als gouden ringen.

Het gaat als volgt:
 1. U betaalt € 1,- per ring.
 2. Het geld (aantal ringen x € 1,-) schrijft u over naar NL53 INGB 0001 1752 88 t.n.v. Stichting Fondclub Zuid-Nederland
 3. Vermeld daarbij de ringnummers of serie welke u als gouden ring wilt laten tellen. Vermeld hierbij ook duidelijk het verenigingsnummer, combinatie lidnummer en persoonlijk lidnummer van het vrouwelijk lid. Ook liefhebbers waarvan de vrouw geen lid is, maar wel meedoet met de Ladies League kan de ringen combineren.
 4. De nummers worden overgeschreven als zijnde gouden ring i.c.m. Ladies League ring.
 5. Overschrijven kan tot uiterlijk 1 mei 2019

We hopen zo onze leden tegemoet te komen. Voor vragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

NPO BESTUUR
Nieuw: West-Europese samenwerking in duivensport (UWEPA)


Onlangs is de United West European Pigeon Association, UWEPA in het kort, opgericht. Doel van UWEPA is het bundelen van krachten en gezamenlijk de duivensport in West-Europa versterken. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst in Luxemburg besloten de volgende verenigingen om actief samen te werken, kennis en ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk op te trekken op gebied van thema's als cultureel erfgoed, vogelgriep, roofvogelproblematiek en het dalend aantal duivensportliefhebbers. 

De UWEPA is opgericht door:
 • FCF - Frankrijk
 • FCL - Luxemburg
 • KBDB - België
 • NPO - Nederland
 • ÖBTZ - Oostenrijk
 • SBV - Zwitserland
 • VDB - Duitsland
Later dit jaar zullen ook de volgende landen aansluiten:
 • DDB - Denemarken
 • RPRA - Engeland
 
Bevordering van dierenwelzijn in Europa
In de duivenfederaties van de UWEPA is er een zeer hoge standaard voor dierenwelzijn, denk aan duiventransporten en reisvoorschriften. Deze hoge normen moeten ook een rolmodel zijn voor andere bonden, zeker met betrekking tot Europabrede regelgeving, zoals de AIV-verordening. UWEPA wil samenwerken en de nationale successen gebruiken om tot algemene en internationaal toepasbare richtlijnen te komen, waarbij uniformiteit en algemeen belang voorop staat.
 
Versterk de duivensport in Europa
Ook richt de UWEPA zich op culturele erkenning, het verduidelijken van het unieke karakter van de duivensport en haar achterban en versterking van het imago van de sport.

Raad van Bestuur van UWEPA
 • Voorzitter: Richard Gross (DE)
 • Vice Voorzitter: Gino Houbrechts (BE)
 • Commissielid: Jean Jaques Dupuis (FR)
 • Commissielid: Frank Rohen (Lux)
 • Commissielid: Maurice van der Kruk (NL)
 

 

NPO BUREAU

Overschrijven eigendomsbewijzen


Het NPO Bureau ontvangt ontzettend veel enveloppen met eigendomsbewijzen die overgeschreven dienen te worden op naam van de nieuwe eigenaar. Dit naar aanleiding van onze oproep dat alle duiven reglementair uiterlijk 1 april jl. op naam moesten staan.

In de afgelopen weken hebben we ruim 1.000 enveloppen ontvangen. We doen ons uiterste best om deze allemaal zo snel mogelijk te verwerken. Naar verwachting duurt het nog een tot twee weken voordat u de eigendomsbewijzen terug ontvangt. We hopen op uw begrip hiervoor en doen onze uiterste best een en ander zo snel mogelijk af te handelen.

 

WOWD

Risicotabel Lossingen

In het verleden zijn er zes studies verricht naar effecten van het weer en aardmagnetische verstoringen op de thuiskomst van postduiven van wedstrijdvluchten. De WOWD heeft de kennis uit deze rapportages samengevat in een eenvoudige Risico Tabel Lossingen (RTL) als praktische handreiking aan lossingscommissies in de duivensport.

Op basis van de huidige stand van kennis vat deze RTL samen welke factoren een gunstige, neutrale, ongunstige of zeer ongunstige invloed hebben op de thuiskomst van de duiven. De RTL is voor het laatst geactualiseerd in april 2019 op basis van voortschrijdend inzicht en ervaringskennis (versie 3). 

Klik hier voor de actuele Risico Tabel Lossingen (RTL). Ook is de achterliggende informatie te raadplegen. Klik hier voor achtergrondinformatie die behoort bij de RTL.
Risico Tabel Lossingen (WOWD - 2019)
 

NPO BUREAU

Gezocht: eigenaren van tweetal 'Niet thuis te brengen duiven'

Onlangs zijn er twee duiven gemeld die te boek staan als reservering van verenigingen die zijn opgeheven. We kunnen de eigenaren van deze twee duiven niet meer achterhalen.

Bent u de eigenaar van een van onderstaande duiven, neemt u dan contact met ons op, zodat wij u in contact kunnen brengen met de persoon die de duif heeft gemeld. Het gaat om de volgende duiven:

 • Duif met het ringnummer NL 2016-1801008 (opgevangen in Wijlre). Deze ring is uitgegeven aan vereniging 2609: PV De Vriendenkring – Wijlre.
 • Duif met het ringnummer NL 2019-1565934 (opgevangen in Nieuwegein). Deze ring is uitgegeven aan vereniging 1317: PV De Toekomst – Egmond Binnen
 

 

Nieuwsbrief Giant klassiekers

Het seizoen staat op het punt van beginnen, maar onze organisatie is al weer gericht op het einde van het seizoen. Voor de 14e keer op rij worden deze speciale vluchten vanuit Urk voor u georganiseerd, maar zal vanaf dit jaar een heel nieuw jasje dragen.

Dit jaar zal er een heel aantrekkelijk programma liggen voor de leden van de afdeling 5,6,7,8,9,10 en 11. Waarbij we als eerste gericht zijn op de leden van de afdelingen 5,6,7,10 en 11, maar waarbij de leden van de afdelingen 8 en 9 zo bij in kunnen schuiven. Middels een speciale Nieuwsbrief informeren we alle (mogelijk) geïnteresseerde liefhebbers.


 

Nieuwsbrief Giant Najaarsklassiekers
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 11 april 2019

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Klik hier voor het overzicht van de aangevraagde duplicaten
 

Uitspraak Instituut Sport Rechtspraak

 

Onlangs heeft het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) uitspraak gedaan in een zaak over het al dan niet terecht uit de uitslag nemen van een duif. Klik hier voor de uitspraak van de arbitragecommissie van de ISR.
 Activiteiten in het land


Het vliegseizoen gaat van start en dat betekent dat de verenigingen zich vooral focussen op de wedstrijden. Het aantal activiteiten in het land is wat lager, maar nog steeds is er van alles te doen.
 

20 april: Verkoop PV De Luchtbode (H.I. Ambacht)

Wij dagen alle fond spelers uit om mee te doen met de 5e editie van de Golden Classic Marathon. De verkopingen zijn op zaterdagavond 20 april en 11 mei in het clubgebouw van P.V. De Luchtbode aan de Reeweg 89 te Hendrik-Ido-Ambacht.
Klik hier voor meer informatie of neem contact op met Henk Verheij, team Golden Classic, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 10 97 19 51.
 
Klik hier voor het overzicht van de activiteiten in het land
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

31 mei 20
  Nog even over vaccins Als ik zie hoeveel vragen ik binnen krijg over vaccins, dan lijkt het me nuttig hier opnieuw even aandacht aan dit onderwerp te besteden. Er is veel te doen in vaccinland. Niet in...

Columnist in Spotlight

27 mei 20
  Land besproeien bij de buren Droogte Wat is het...
20 mei 20
     Jongen 2020 in de ren Start seizoen Afdelingen 9 en...
13 mei 20
  Vanaf 11 mei mogen er weer vluchten We kunnen...
09 mei 20
  Nieuw half gelaatsmasker Masker Had eerder al...
29 april 20
              Jongen in de manden PROTOCOL CORONA / COVID Het...
22 april 20
Red Pearl rechtstreeks Jan van Gils  Oosterhout...
15 april 20
Genieten van de bloesem Top weer Heel de...
08 april 20
   Alleen rondjes maken rond het hok Geen begin...
01 april 20
Kleinzoon Unionkoppel H Simonsz                   Andere spanning Dit...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new  BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new 

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40