Spotlight

maandag 18 mei 2020

Beroemde woorden van de toenmalige voorzitter van de Elfstedenvereniging. Henk Kroes heet hij, hij was naast voorzitter van de Elfstedenvereniging, de organisator van ons beroemdste sport evenement, ook nog bestuurder van een groot orgaan voor natuurbeheer hier in het noorden.
Die woorden schoten door mijn hoofd toen ik deze week bericht kreeg vanuit de afdeling Friesland dat er een afspraak gemaakt on worden met één van de controleurs van de afdeling. 
Controle op het clubgebouw om te zien of we "coronaproof" kunnen inkorven. Het protocol dat we als vereniging hebben opgesteld is goedgekeurd, het instructie filmpje van Falco Ebben en de regels van het Covid team van Afdeling 10 en Friesland deden de rest.
Het kan weer, vliegen met de duiven. Ik begreep dat afdeling 9 en 10 dit weekend al hebben gevlogen, komend weekend gaat ook Friesland los, eerst met een oefenvlucht, daarna kan er gevlogen worden als klokvlucht, echter geen competitie, zover is de landelijke lockdown nog niet opgeheven.
Netjes in de pas blijven, lijkt mij ook niet meer dan normaal in deze toch op zijn minst opmerkelijke tijden.
Liefhebbers kunnen weer bezig met waar ze elke dag naar toe werken: duiven zien thuiskomen van de wedvluchten met hopelijk een hele vroege of een superserie. 

Wat ik zelf nog te melden heb? Eigenlijk niet veel, zoals bekend wordt hier toegelegd op het kweken van marathon duiven, deze worden uitgezet naar diverse liefhebbers, dit vanwege niet te combineren werkzaamheden en vrije tijd, tenminste als we daar weer aan kunnen beginnen als de regels nog verder versoepelen. 
Dit jaar wilde ik ook al mee gaan doen aan wat OLR's, maar door alle gebeurtenissen heb ik dit jaar meer gebruikt ter oriëntatie. Ik ga volgend jaar zeker wat duiven kweken voor verschillende races. Heb er ondertussen al wat gevonden, om te beginnen dan. Niet te duur en mooi om wat ervaring op te doen in dit gebeuren. het is net als het opstarten van de postduivenhobby in verenigingsverband. Je moet ergens beginnen, rustig kijken hoe het gaat en van daar uit steeds een stapje verder bouwen. De eerste jaren verwacht ik er dan ook niet teveel van, alleen plezier en lering.
Ook de Holle Kroppers, het sierduivenras dat ik al sinds mensheugenis fok heeft weer wat meer aandacht, direct resulterend in een aantal jongen dat al een aantal jaren niet meer was gerealiseerd. Zo zie je maar, waar een wil is is een weg.


Op de foto de '56. Ze is van 2013, als jaarling vliegster  zichzelf al op de kaart gezet, in 2015 een paar excellente noteringen in S-4 bijeen gevlogen vanaf Aurillac en Cahors waarna ze meteen op de kweek ging. 
Op de kweek moet het immers gebeuren en dat lukt alleen als je de goeden durft in te houden. 
Haar kinderen rechtvaardigden deze stap, ondertussen zijn er daar ook al een aantal van op de kweek gekomen. Ras: gewoon een kruising van twee duiven, beetje Overwater, beetje KC Friesland, beetje nog meer goede lijnen. Beide ouders via Marktplaats gekocht. Soort: vroeg op de plank en consistent of was het toch ras Logemann, geen ééndagsvliegen. 
Kosten voor de vader van de '56: 35 euro, voor de moeder van de '56 ook 35 euro, de partner van de '56 kocht ik voor 125 euro op een gerenomeerd hok, op advies van deze liefhebbers. Resultaat een goed kweekkoppel en heel veel plezier. Zo kan het dus ook.
Oh ja, dat duifje dat de 2de vloog in S-4 van Bergerac vorig jaar heb ik gewoon gekregen, maar daar heb ik al vaak wat over geschreven.

Tot de volgende!

www.postduivenblog.nl

maandag 18 mei 2020
Logo
Van de projectleider


Zeeuwse GPS-pilot
In deze zware tijden waarbij het gewone leven in enkele weken tijd bijna tot stilstand is gekomen door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, is het misschien ook een mooi moment om nog eens terug te keren naar de essentie van de Zeeuwse pilot.
Naast de praktische zaken die het afgelopen jaar zijn belicht in de nieuwsbrieven blijft de hoofdreden van deze pilot “het behoud van de duivensport in de hedendaagse maatschappij”. De 3 partijen in deze pilot, het NPO, de afdeling Zeeland ’96 en de stichting de Nishoek zijn begonnen aan dit avontuur om te kijken op welke wijze ze aan dit uitgangspunt konden bijdragen. Dankzij de inzet van vele liefhebbers die vrijwillig hun bijdrage hieraan hebben geleverd zijn een aantal documenten verschenen die de richting hebben aangegeven van het pad naar de toekomst voor de duivensport zoals deze partijen dit voor ogen hebben.

Verbinding met de maatschappij
Dankzij de inzet van de leden van de werkgroepen en de recentelijk ingestelde regie- en reflectiegroep wordt er nu gewerkt aan een specifieke richting voor de Zeeuwse duivensport die mogelijk ook op nationaal niveau als voorbeeld kan dienen voor een hedendaagse vorm van het beleven van de duivensport. Zoals in de eerder opgestelde documenten is weergegeven wil de stichting de Nishoek zichzelf omvormen tot een organisatie die niet alleen de (Zeeuwse) duivensport wil faciliteren, maar ook zeer nadrukkelijk op zoek gaat naar een verbinding met andere maatschappelijke initiatieven. Op deze wijze wil men de duivensport weer onder de aandacht brengen, niet alleen bij de “gewone man” maar zeker ook bij de lokale en regionale overheden. Bij de diverse aanvragen voor vergunningen en maatschappelijke financiering bij de gemeente bleek bijvoorbeeld nog maar eens duidelijk dat de duivensport niet bepaald bekend staat als een vooruitstrevende sport.

Nieuwbouw Nishoek als voorbeeld van een bron van inkomsten voor de duivensport
Feit blijft dat de Zeeuwse duivensport een punt aan het naderen is dat er te weinig actieve liefhebbers overblijven om nog onafhankelijk op een rendabele (lees: betaalbare) manier duivenconcoursen te kunnen organiseren. Om toch de Zeeuwse liefhebbers hun spel te kunnen bieden betekent dit simpelweg dat er geldstromen van buiten de sport moeten worden gehaald om dit voor een betaalbare prijs te kunnen blijven organiseren. Met de bundeling van krachten van alle Zeeuwse organisaties op het gebied van duivensport moet het mogelijk zijn om de nieuw te bouwen faciliteiten van Stichting de Nishoek zodanig in te richten dat deze, naast promotionele mogelijkheden, ook gebruikersfuncties kan gaan aanbieden aan partijen van buiten de duivensport. Op deze wijze kunnen er dus inkomsten worden gegenereerd die ten goede moeten komen aan het behoud van het duivenspel voor alle Zeeuwse liefhebbers.

Op dit moment leeft het gevoel dat de Stichting de Nishoek geld weghaalt bij de Zeeuwse liefhebbers en concurreert met het spel van de afdeling Zeeland. Het is echter een feit dat alle inkomsten van Stichting de Nishoek nog gewoon aanwezig zijn en dat ze bereid zijn om met deze nieuwe werkwijze hun gelden in te willen zetten om alle Zeeuwse liefhebbers nog vele jaren een betaalbare duivensport te kunnen bieden. Op welke wijze dit het beste kan worden ingekleed moet nog worden bekeken, maar de leden van de afdeling Zeeland moeten hier zeker een stem in gaan krijgen.

Duivenverenigingen in Beveland
Ook de gevoelens bij met name de Bevelandse duivenverenigingen dat dit ten koste zou gaan van hun clubs berust op een misverstand. Zoals ook is uitgelegd op de laatste algemene ledenvergadering van de afdeling Zeeland, is één van de prioriteiten van de werkgroep Regionalisatie in de GPS-Pilot het behoud van de huidige verenigingen. Verenigingen die voldoen aan het minimale aantal leden en deelnemers zoals vermeld in de reglementen krijgen altijd een inkorfcentrum toegewezen zolang ze hieraan blijven voldoen, dus de ongerustheid bij deze verenigingen is niet gebaseerd op feiten. De documenten die gebruikt zijn bij de aanvraag van de stichting de Nishoek voor het verlenen van een gemeentegarantie voor de maatschappelijke financiering worden door sommigen op een negatieve wijze geïnterpreteerd en gebruikt om verwarring te stichten onder de liefhebbers. Deze documenten zijn overigens al in het voorjaar van 2019 gebruikt bij een presentatie van de toekomstplannen van de Stichting de Nishoek waarvoor ook de buurverenigingen uit Krabbendijke en Kapelle waren uitgenodigd.

Vertraging bij gemeente
Als sinds de afgelopen zomer probeert de Stichting de Nishoek hun verzoek voor gemeentegarantie op de agenda te krijgen bij de gemeente Reimerswaal, maar door positiewisselingen van behandelde ambtenaren, wethouders en het zoeken naar de juiste wegen om dit onder de aandacht te brengen, is het pas dit voorjaar gelukt om het verzoek op de agenda te krijgen voor de raadsvergadering van 17 maart. We weten echter allemaal wat er gebeurde in de loop van maart in de maatschappij, dus wanneer dit nu behandeld zal gaan worden is voor iedereen een grote vraag.

Toekomst voor duivensport in Zeeland
Nu de actieve sport momenteel stilligt, heeft de regie- en reflectiegroep in de Zeeuwse pilot ook nog eens goed gekeken naar de uitgangspunten voor de Zeeuwse duivensport. De uitkomsten van hun overleggen op afstand staan in onderstaand document. Van belang daarbij is en blijft de gedachte dat de duivensport in Zeeland op een betaalbare en prettige manier kan worden beleefd voor alle liefhebbers en dat gaat alleen lukken als alle partijen hierin mee willen gaan. De mensen die dit misschien te ambitieus vinden, wil ik vragen om eens goed te kijken naar de ledenaantallen van nu en 10 jaar geleden. De oude manier van de inrichting van de duivensport heeft gezorgd voor een halvering van het ledental in die periode en ongewijzigd doorgaan met die werkwijze zal dus al binnen enkele jaren het einde betekenen van een onafhankelijke Zeeuwse duivensport. Met de bundeling van de krachten kan er nog jaren met veel plezier op een betaalbare wijze worden gespeeld in hopelijk alle Zeeuwse verenigingen.

(Link naar document Horizon van de regiegroep)
(Link naar document Brief aan de leden toevoegen)

De vragen die gesteld zijn aan de regiegroep n.a.v. dit document zullen op korte termijn beantwoord worden en richting de verenigingen worden gestuurd. In een volgende editie van de Nieuwsbrief zullen deze vragen worden gepubliceerd, tezamen met de antwoorden die de regiegroep hierop heeft gegeven.

Uitgewerkte voorstellen van de werkgroepen
Door de werkgroep Innovatie en Creativiteit zijn er een tweetal voorstellen uitgewerkt die inmiddels positief zijn beoordeeld door de Regiegroep. Deze worden op korte termijn voorgelegd aan de Stuurgroep met het verzoek deze nog dit seizoen in te voeren.
zondag 17 mei 2020

Voorwoord


Het was mij het weekje wel. Duivensport in tijden van de coronacrisis. Wat mooi om te zien hoe binnen alle afdelingen en verenigingen wordt nagedacht en gewerkt hoe het seizoen 2020 echt van start kan gaan.

Sinds vorige week vrijdag is er alweer één en ander veranderd. Waar er alleen in Nederland en Duitsland onder strikte voorwaarden vluchten georganiseerd konden worden is daar deze week Frankrijk bijgekomen. Er zijn signalen dat de Belgische duivenbond ook binnen een aantal weken mogelijkheden ziet.

De NPO Covid-19 werkgroep werkt ondertussen hard aan de behandeling van alle vragen en plannen van aanpak. Tevens wordt gewerkt aan versie 2.0 van ons protocol waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden die aanstaande zijn. Wij blijven vooruitkijken. In ons duivenland werken nu onze 563 verenigingen en 11 afdelingen hard om allemaal het seizoen te kunnen opstarten. Wat is dat mooi om te zien. Wij kunnen dat ook met elkaar waarmaken wanneer wij de zelfregulering die het vliegen weer mogelijk maakt ook in de praktijk brengen. En het mooiste nieuws is dat vanavond de afdelingen 10 en 9 inkorven voor de eerste vlucht van het seizoen 2020. Dit alles met strikte naleving van de protocollen zoals die in de vorige editie van Op de Hoogte zijn verschenen en ook deze week zijn opgenomen.

Afgelopen week hebben wij ook de eerste ervaringen met en vragen van handhavers. Dat is niet onverwacht. Vandaar ook dat wij in de instructies aangaven om contact op te nemen met de NPO Covid-19 werkgroep, omdat een gesprek met handhavers de nodige inhoudelijke kennis vraagt. Als er problemen ontstaan hebben deze vaak niets te maken met de kwaliteit van ons protocol, maar vooral met de wijze hoe verschillende ambtenaren dezelfde tekst soms verschillend beoordelen. Vandaar ook de noodzaak voor een landelijk protocol, wat door de duivenbond zelf is afgestemd. De landelijke regelgeving en goedgekeurde protocollen zijn leidend voor alle 25 veiligheidsregio’s. Daarna zijn duizenden handhavers actief, dus het risico op miscommunicatie is er altijd. Het onderstreept het belang van een landelijke werkwijze en het strikt opvolgen van wat er in de protocollen staat. Zelfstandig handelen zonder afstemming met de werkgroep is niet alleen voor u risicovol, maar voor ons allemaal. Dus nogmaals neem eerst contact op met de werkgroep ter ondersteuning en afstemming wanneer u te maken krijgt met handhavers die verduidelijking willen.

Op social media of in andere groepen gaat u de antwoorden en ondersteuning niet vinden. Het tegendeel zelfs. Uw eerste contactpersoon is de Coronavertegenwoordiger binnen uw afdeling en die zal contact zoeken met de Covid-19 werkgroep. Met gecontroleerde en gecoördineerde samenwerking blijven wij als duivensport tot de beste resultaten komen. Ondertussen is de poster gereed en zijn voor iedere vereniging in Nederland posters onderweg met de post.

Begin deze week heeft de selectiecommissie haar opdracht om te komen tot kandidaten voor het NPO bestuur afgerond. Het resultaat is dat wij op 2 juni aanstaande een Ledenraad organiseren waarin de voorzittershamer wordt overgedragen en het NPO bestuur kan worden uitgebreid. Dat is het goede nieuws op bestuurlijk vlak.

En nu sportief nog.
Iedereen een mooie start van het vliegseizoen 2020 gewenst. De afdeling 10 Noord Oost Nederland, die zo'n prominente bijdrage aan de Covid-19 werkgroep hebben geleverd, in het bijzonder! Volgende week zal Afdeling 11 Friesland de andere partner in de Covid-19 werkgroep volgen en wie weet nog meer....

Maurice van der Kruk
NPO Voorzitter

 
 
 

COVID-19 WERKGROEP
Poster beschikbaar
 

Vorige week hebben we het protocol bekend gemaakt waarmee het mogelijk wordt om duiven in te korven, te vervoeren, te lossen en af te slaan. Inmiddels hebben we ook een poster ontwikkeld waarop het protocol is samengevat.

De poster is per post onderweg naar alle verenigingen (4 stuks per vereniging). De posters worden in week 21 bezorgd. Daarnaast is de poster ook te vinden op de website en te downloaden (pdf en .jpg). 

PDF bestand poster
jpg bestand poster
 

NPO BESTUUR
Vliegen weer mogelijk sinds 11 mei 


In deze editie van ODH vragen we nogmaals aandacht voor de maatregelen die gelden bij het vliegen. Vliegen is alleen mogelijk als we ons allemaal houden aan de spelregels die we onszelf hebben opgelegd in het protocol. 

Iedereen moet zich hier aan houden.
 
Met betrekking tot de goedkeuring om weer te mogen vliegen zijn drie bepalingen cruciaal:
 1. De coördinatie moet in handen zijn van de landelijke bond, de NPO.
 2. Alle deelnemers houden zich aan het protocol voor inkorven zoals dat is goedgekeurd.
 3. We organiseren vluchten voor onze duiven, we houden zelf geen competitie.
Net als binnen heel veel andere sectoren is de ruimte om weer open te kunnen dus heel erg afhankelijk van onze discipline om dit op de juiste manier samen te doen. We gaan er als werkgroep vanuit dat deze spelregels het hele seizoen nog impact zullen hebben. Omdat België op dit moment nog geen verruiming heeft gekregen om de grenzen open te stellen, zal er vooral gekeken moeten worden naar losplaatsen in Nederland, Duitsland en Frankrijk, waarbij de verwachting is dat dit de gehele komende maand het geval zal zijn. We onderhouden uiteraard intensief contact met de betrokken landen en zodra we zicht hebben op meer ruimte dan worden de afdelingen direct geïnformeerd. Het is wel zaak om er rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat we voor langere tijd vanuit een andere richting moeten vliegen dan we gewend zijn.

Hoe gaan we het organiseren?
We kunnen alleen duiven inkorven als we de besmettingsrisico’s zoveel mogelijk beperken. Het is daarom goed te beseffen dat de duivensport zoals we die voor de coronacrisis kenden, op dit moment niet is toegestaan. Inkorven van duiven in het verenigingsgebouw, met meer dan 3 mensen in het gebouw, zal niet terugkomen zolang het coronavirus nog rondwaart. De kantines blijven gesloten en ook buiten wordt de ruimte ingeperkt door de 1,5 meter samenleving en toepassing van andere coronamaatregelen.

Hiervoor hanteren we de volgende spelregels:
 • Vanaf 11 mei 2020 kunnen afdelingen toestemming vragen aan de NPO om weer te starten met vliegen. Hiervoor levert de afdeling een concreet plan van aanpak in die door de Covid-19 werkgroep wordt beoordeeld. Alleen bij goedkeuring krijgt de afdeling een lossingsvergunning.
  In dit plan van aanpak is in ieder geval opgenomen:
  • Een werkwijze om alle verenigingen te controleren of zij duiven kunnen inkorven volgens het vastgestelde protocol. De door de afdeling aangewezen contactpersoon levert dit aan bij de Covid-19 werkgroep.
  • Bewijs dat alle verenigingen voorafgaand aan de (eerste) vlucht zijn gecontroleerd, middels de getekende checklist.
  • Een werkwijze om steekproefsgewijs de verenigingen te controleren nadat de verenigingen hun goedkeuring hebben ontvangen. De door de afdeling aangewezen contactpersoon levert dit aan bij de Covid-19 werkgroep.
  • De afspraak om de Covid-19 werkgroep wekelijks op de hoogte te houden van de voortgang.
  • Duiven worden alleen vervoerd en gelost zoals toegestaan in Nederland, Duitsland en Frankrijk.
 • Verenigingen moeten zich houden aan de voorschriften van de eigen afdeling en tekenen de checklist die de afdeling tijdens de controle gebruikt. Ze moeten de afdeling kunnen tonen dat ze alles op orde hebben om volgens het protocol te werken.   
 • Falco Ebben heeft het inkorfproces in een filmpje uitgebeeld. Dat vindt u hier: https://youtu.be/FyxtnsFrNeA
     
 • Samen met het protocol heeft de vereniging hiermee voldoende handvaten om dit te kunnen organiseren.
 • Liefhebbers hebben samen de verantwoordelijkheid om het vliegen mogelijk te maken. Wie zich niet aan de regels houdt kan niet inkorven. Als door het gedrag van één of meerdere liefhebbers de vereniging niet aan de eisen kan voldoen, dan heeft de hele vereniging geen toestemming meer om in te korven. Spreek elkaar daarom er op aan om volgens de regels te werken.
Op de website van de NPO zijn alle voorschriften en protocollen vanaf dit weekend te raadplegen. We verwachten dat afdelingen en verenigingen nog wel enige tijd nodig hebben om zich in te richten op de nieuwe situatie. Er is op dit moment geen sprake van competitie en daarmee ook niet van een landelijk vliegprogramma.

Als afdelingen klaar zijn om te beginnen kunnen zij toestemming krijgen van de NPO. Dat kan betekenen dat de ene afdeling eerder begint dan de andere en dat sommige verenigingen ook later starten dan anderen. Het belangrijkste is dat de duivensport weer veilig wordt opgepakt, niet de snelheid waarmee dat kan. We willen immers de kwetsbaren in onze sport beschermen. Daarom hebben de vluchten ook geen officiële status, we registreren de aankomsten en daarmee het vluchtverloop, maar we houden geen competitie. Met andere woorden er mag een aankomstlijst van iedere vlucht opgemaakt worden, maar er worden geen punten verdiend en er worden geen kampioenschappen berekend.
 
Wij zullen ook met de route die het kabinet heeft uitgezet naar 1 juni, 1 juli en 1 september de mogelijkheden benutten voor de volgende stappen voor de duivensport in Nederland in deze tijden. Daarover zullen wij informeren zodra daarover nieuws te melden valt. Ondertussen zullen wij ook de secties Dagfond en Marathon en het Platform Transport vragen naar hun visie op mogelijke scenarios.
 
Samen doen
We sluiten graag af met de woorden van Minister-President Rutte: “We moeten het samen blijven doen… er is maatwerk nodig … en het begint en eindigt met het gedrag van ons allemaal.” We blijven hierbij op jullie support rekenen want “alleen samen krijgen we corona onder controle”.
 
Namens de Covid-19 werkgroep
 
Maurice van der Kruk
Rene Dalmolen
Gerald Ensing
Leo van der Waart
Theo Boelens
Wiebren van Stralen
Protocol inkorven, vervoer, lossen en afslaan
Technische toelichting op protocol inkorven, vervoer, lossen en afslaan
Checklist verenigingen
Inkorfproces in coronatijd (filmpje)

Protocollen en informatie duivensport in Coronatijd


Op www.duivensportbond.nl/corona is alle actuele informatie te vinden met betrekking tot onze sport in coronatijd. Hier vindt u ook de volgende actuele protocollen die van toepassing zijn:

Op deze pagina vindt u altijd de meest actuele informatie. 

De Covid-19 werkgroep coördineert alles met betrekking tot de duivensport tijdens de coronatijd. Alle vragen, opmerkingen, suggesties kunnen gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Actuele informatie m.b.t. duivensport en corona
NPO update duivensport in coronatijd | 8 mei 2020
 

IN DE MEDIA
Duiven steken grens over, baasje blijft in Nederland


Frans Belleter (66) uit Nispen zit op zijn praatstoel als het over zijn duiven gaat, maar zijn liefhebberij komt in de knel nu de grens met België is gesloten. De riante verblijven van de duiven van Frans staan op amper zeventig meter afstand van de grens met het Belgische Essen. De duiven trekken zich dan ook niks aan van de blokkade en fladderen vrolijk heen en weer tussen de landen. Maar voor hun baasje is België nog steeds gesloten. 

Klik hier voor het complete artikel op de website van Omroep Brabant.
 
 

NPO BUREAU 
Corona-update vanuit Frankrijk 


De voorzitter van de Franse Duivensportbond heeft kenbaar gemaakt dat met ingang van 11 mei de duivensport binnen Frankrijk weer hervat mag worden. Ook het lossen van duiven wordt in Frankrijk weer toegestaan. Uiteraard zijn er strikte maatregelen hieraan verbonden. In de brief van de voorzitter vindt u meer informatie en de bijbehorende maatregelen. De brief vindt u hieronder. 
 
Originele brief Franse duivensportbond 30 april 2020
Originele brief Franse duivensportbond 6 mei 2020
Vertaling brief Franse duivensportbond 6 mei 2020
Update Franse regering
Overzicht rode en groene zones
Berichtgeving Franse voorzitter over lossen
 WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden
 

Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 
Wie lost waar
 

NPO BESTUUR
Ledenraad gepland op dinsdag 2 juni

 

Begin deze week heeft de selectiecommissie gerapporteerd over de selectieprocedure voor kandidaten voor het NPO bestuur. Niets staat nu de verkiezing van de nieuwe NPO bestuurders in de weg.

Rekening houdend met de Statuten artikelen 23.4, het door de afgevaardigden nog te ondersteunen genoemde in artikel 24 en de te ontvangen bereidheidsverklaringen en VOG's kunnen op 2 juni de nieuwe bestuurders verkozen worden. Dit is de datum direct nadat samenkomsten van 30 mensen zijn vrijgegeven. Rekening houdend met de strikte naleving van de vigerende richtlijnen van het RIVM.

Het Bestuur NPO wijkt in deze af van de standaard termijn van oproeping en verspreiding van de agenda, om daarmee de voortgang in dit proces te blijven behouden.

De Ledenraad die enkele maanden geleden niet door kon gaan wegens de coronamaatregelen vindt dus plaats op dinsdag 2 juni bij Zaal Verploegen in Wijchen. De agenda voor 2 juni is als volgt: 


1. Opening
2. Appèl der afgevaardigden
3. Bestuursverkiezing
4. Sluiting
 

NPO BESTUUR
Verslag selectiecommissie


De selectiecommissie die zich bezig heeft gehouden met het vinden en selecteren van kandidaten voor het toekomstige NPO Bestuur heeft een rapport opgesteld. Hierin worden onder meer de kandidaat bestuursleden vermeld. Dit rapport is via onderstaande button te lezen.

N.B. In het rapport zijn vanwege AVG-richtlijnen sommige gedeelten onleesbaar gemaakt.
 
Verslag selectiecommissie
 

NPO BUREAU
Instructie online overschrijven


We merken dat het gebruik van mijn.duivensportbond.nl en het online overschrijven van duiven nog vragen oproept. Esther Noorderijk laat in onderstaande filmpjes zien hoe eenvoudig het online overschrijven van duiven is.
 


Eenvoudig duiven overschrijven naar een andere liefhebber.

Wilt u uw duif overschrijven naar iemand anders? Dat kan tegenwoordig makkelijk en snel via mijn.duivensportbond.nl . Ontvangt u graag nog wat extra uitleg over online overschrijven? Bekijk dan hier het instructiefilmpje. 


Eenvoudig duiven overschrijven van een liefhebber naar u.

Heeft u een duif gekregen of gekocht? Ook dan is het mogelijk om makkelijk en snel over te schrijven via mijn.duivensportbond.nl . Ontvangt u graag nog wat extra uitleg over online overschrijven? Bekijk dan hier het instructiefilmpje. 
Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Vraag dan bijvoorbeeld iemand uit uw vereniging, een bevriende liefhebber, kinderen of kleinkinderen. 
 

NPO BUREAU 
Verkoop fond-kweekhok van Piet Roelofs (Druten) ten gunste van het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboudumc


Door Pieter Roelofs

Beste postduivenliefhebber,

Hieronder vindt u de verkoopcatalogus van het volledige fond-kweekhok van mijn vader Piet Roelofs (1936-2019) in Druten (Gelderland). De verkoop omvat veertig duiven uit de lijnen Peiren, Theelen, Burgers, Brassé, Robben, etc, waaronder meerdere (rechtstreekse) topkwekers. De opbrengst van deze verkoop gaat in zijn geheel naar het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboudumc in Nijmegen. Met de aankoop van een of meerdere kweekduiven verrijkt u niet alleen uw eigen hok, maar draagt u tevens met iedere euro actief bij aan het prachtige project ‘De gangen gaan leven’, dat tot doel heeft het verblijf van kinderen in het ziekenhuis aangenamer te maken. De verkoop van de duivenstam sluit aan bij de vele succesvolle acties voor kinderen en andere goede doelen die Piet in de voorbije decennia zelf heeft georganiseerd.

Bieden kan tot vrijdag 29 mei aanstaande door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld in de mail uw bod (catalogusnummer 1 tm 40), naam, woonplaats en telefoonnummer. Nadere informatie vindt u in de verkoopcatalogus.

Bij voorbaat dank voor uw aandacht en betrokkenheid en uitkijkend naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,
mede namens verkoopleider Marinus Kruk (06- 38 18 10 52),

Pieter Roelofs (06- 24 56 71 31)
Bekijk hier de verkoopcatalogus
 

NPO BUREAU
Bureau gesloten op Hemelvaartsdag


In verband met Hemelvaartsdag is het NPO Bureau donderdag 21 mei gesloten. Vrijdag 22 mei zijn wij weer bereikbaar om uw vragen per mail te beantwoorden. Dat geldt overigens ook op alle andere werkdagen.

Algemene bereikbaarheid 
Wegens de maatregelen rondom de coronacrisis, zijn wij niet op kantoor werkzaam en daardoor niet in de gelegenheid om telefoontjes aan te nemen. De post, vaste voetringen en duplicaataanvragen worden evenals de mails gewoon verwerkt. 
 

NPO BESTUUR
Update applicatiesoftware


Als gevolg van de huidige richtlijnen vanuit de regering waarin competitie tot 1 september niet tot de mogelijkheden behoort, is onderstaande brief begin deze week naar de applicatieschrijvers verzonden.

Bij deze de instructie om per direct de reeds beschikbare versies te downloaden en installeren.

De huidige stand van zaken per applicatie is als volgt:

 • DAS!2015: De speciale Covid-19 versie is klaar. Update kan worden gedownload van www.huynen.info . 
 • PRsys: De speciale Covid-19 versie is klaar. De update kan worden gedownload van www.duivensport.nl
 • Winver: De speciale Covid-19 versie wordt nog aan gewerkt en zal via www.compuclub.nl beschikbaar komen.
 • Autokon: De speciale Covid-19 versie wordt nog aan gewerkt en zal via www.compuclub.nl beschikbaar komen
 • Rekencentrum Over Berg en dal: past .e.e.a bij publicatie aan
 • Rekenaar: Wij gaan ervan uit dat er een speciale Covid-19 versie beschikbaar komt ondanks de nu bekende negatieve response. 
Klik hier voor de brief die naar de applicatieschrijvers is verzonden
 

 
 

IN DE MEDIA
Koninklijke onderscheiding voor Dirk Dekkers

 

Dirk Dekkers is al een leven lang actief bij duivenverenigingen en op 24 april ontving Dirk een telefoontje van de burgemeester van Steenbergen. BN De Stem publiceerde een portret van Dirk op hun website.

Fotografie: Pix4Profs/Peter Braakmann / BN De Stem


Klik hier voor het artikel.

Dirk Dekkers heeft van het NPO Bestuur een bos bloemen ontvangen voor zijn inzet en betrokkenheid bij de duivensport.
 
 

COVID-19 WERKGROEP
Nieuwe informatie op website
 

Aan de coronapagina op de website is onlangs ook een document toegevoegd met antwoorden op veelgestelde vragen naar aanleiding van mogelijk bezoek van een BOA. De pagina wordt regelmatig aangevuld, hou deze dus in de gaten. Ben je op zoek naar informatie, kijk dan eerst op www.duivensportbond.nl/corona. Vind je de informatie daar niet? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

AGENDA

Activiteiten in het land


In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 13 mei 2020

 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 
Overzicht aangevraagde duplicaten
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
zaterdag 16 mei 2020

Om weer niet over de ellende van de corona te beginnen heeft dat me er toe aangezet om het over een ander onderwerp te gaan hebben. De aanzet hiertoe heeft geleid dat op de TV sportbeleving wordt uit gezonden die in het verleden plaatsvonden. Nu in deze tijd geen directe sport meer wordt uitgeoefend, in welke vorm ook, worden de sportliefhebbers zoet gehouden met hoogtepunten uit de sport uit de vergane tijd. Onder andere kan men kijken naar hoogtepunten van het Voetbal, Tennis, en ritten in Tour, de Giro en de Vuelta en nog veel meer. Heel mooi om dat nog eens terug te zien maar de clou er van is geen verrassing meer. Je weet immers wie er wint! Je beleeft de spanning niet meer zoals je die had toen het echt plaatsvond. Nu zit je niet meer op het puntje van je stoel en bruist het bloed niet meer door je aderen. Nee, op den duur gaat het zelfs vervelen. Helaas wordt over de duivensport op de buis niet gerept. Die sport heeft een apart karakter en die ook door aparte mensen wordt bedreven. Door een soort mensen, veelal mannen, die al jong besmet werden door een virus of met een bacil. De duivenbacil! Dat is een klein dingetje dat in je kruipt en waar je moeilijk vanaf raakt. Grotendeels werden de mensen van de wereldbevolking immuun voor dat ettertje maar bij de duivenliefhebbers bleef dat in hun lijf vastgeplakt. Zo echt, dat ze er door verslaafd raakten. Niet in verwerpelijke zin, maar in de zin die ‘Prettig Verslaafd’ heet. Het is moeilijk uit te leggen hoe dat voelt. Dat is iets wat je moet overkomen en waar de liefhebber zich zelf geen antwoordt op kan geven. Bij het nieuwe duivenseizoen van 2020 had iedere liefhebbers weer grootse plannen. In gedachten zagen ze zich al getooid met een bloemenkrans voor een behaalde overwinning op groot niveau. Onlangs toen de kampioenen en wedvluchtwinnaars van ‘Limburg Totaal’ hun huldiging kregen bij de ‘Nacht der Kampioenen ‘ kreeg ik van diverse liefhebbers hun verwachtingen voor het nieuwe seizoen te horen. En van iedereen kreeg ik te horen dat ze hoopvol waren. In het stille seizoen hadden ze hun uiterste best gedaan om hun duiven met een goede verzorging door de winter heen te krijgen. Bij die verzorging hadden ze niks onverlet gelaten om te doen wat regel is in het soigneren van de duiven. Zo deed dat natuurlijk ook de Midfond Duifkampioen Jean Hornesch uit Cadier en Keer. Om er maar ene uit te lichten. Met goede duiven en een goede begeleiding is deze genoemde liefhebber een kampioen met een grote K. Ieder seizoen is deze Jean Hornesch in beeld. En waar dan? In zijn samenspel Maasvallei, bij de Wefo en bij Limburg Totaal staat deze kampioen telkens te kijk. En niet sinds kort maar al heel, heel wat jaren is deze, in alle concoursen waar hij meedoet, een van de mannen die te kloppen is. Om uit te zoeken wat deze Jean Hornesch in het verleden al gewonnen heeft dat is monnikenwerk. Wel zeker duizend wedvluchtuitslagen zouden dan nageplozen moeten worden. Om de tel kwijt te raken. Terugblikkend op het voorbije seizoen van 2019 is te zien dat hij bij zijn samenspel ‘de Maasvallei’ drie keer de bloemen kreeg en bij het elite gezelschap van de ‘Wefo’ ook weer twee maal. En die overwinningen hebben namelijk franje. Omdat ze gewonnen werden tegen tegenstanders die goeie duiven hebben en verdomd goed weten hoe ze daar mee om moeten gaan. Anders gezegd, niet tegen amateurs maar tegen profs! En die profs trillen van ongeduld om aan het nieuwe vliegseizoen te beginnen. Maar wie de ontwikkelingen in de sportwereld goed volgt, die zit met de vraag; ‘Wanneer zal dat zijn’ ?

Pie.

zaterdag 16 mei 2020

We gaan weer beginnen en de afdelingsbesturen in heel Nederland draaien overuren om zo dadelijk aan alle gestelde formaliteiten te kunnen voldoen. We hebben een mooi en duidelijk gemaakt instructie filmpje gezien van Falco Ebben, betreffende het inkorven tijdens de corona crisis. Dat grote inkorfcentra die meer dan 1000 duiven op deze manier in moeten korven in tijdsproblemen komen lijkt me duidelijk. Maar het belangrijkste is dat we groen licht hebben en dat we binnenkort weer kunnen genieten van onze thuiskomende duiven. Kampioenschappen doen we voorlopig niet aan maar met een uitslag ben ik al dik tevreden.

Maar welke richting gaan we op vliegen?, dat wordt het volgende heikele punt voor onze bestuurders. De noordelijke provincies kunnen voorlopig nog even vanuit Nederland spelen maar in Zuidholland, Brabant en Zeeland ben je gauw klaar met spelen. Er moeten dus spijkers met koppen worden geslagen. Als we gokken dat België en Frankrijk in de loop van tijd hun grenzen openen en het gebeurd niet dan zijn we een heel jaar duivensport kwijt. Als we voor de Oostlijn kiezen dan kunnen we door spelen zolang er geen tweede corona golf uitbreekt. Waarom zijn er veel liefhebbers toch zo bang om vanuit het oosten te gaan vliegen? En is deze angst terecht?

Vanmiddag nog een gesprek gehad met een bestuurder en mijn ervaringen gedeeld uit het verleden. Zoals ik in een eerder blog al vermeldde was het voor de 2e wereldoorlog heel normaal om te starten vanuit het Oosten en dan 10 vluchten vanuit die richting te vliegen met als laatste vlucht een vlucht van ruim 600 km. Daarna startte men met dezelfde duiven weer opnieuw vanuit de zuidwest lijn en voerde men de afstand op tot eindvluchten zoals Bordeaux.

Vanuit Duitsland vliegen heeft zeker in het voorjaar grote voordelen. Na enkele vluchten oostwaarts te hebben gevlogen bevinden onze duiven zich in een zgn. landklimaat wat (zeker in het voorjaar) veel stabieler weer geeft dan het zeeklimaat in West Frankrijk. Dat er duiven waren die uitblonken (kampioen werden) op beide vluchtlijnen laat zien dat het voor goede duiven geen enkel probleem is om beide vlucht lijnen in een seizoen af te werken. Er was na de oorlog geen mogelijkheid meer om dit systeem toe te blijven passen. Het was problematisch geworden door alle impact van het oorlogsgebeuren. Later hebben de noordoostelijke provincies nog jaren de Zuid-Oost lijn gevlogen en dat was geen kattenpis. De duiven die hier op uitblonken waren met wel een beetje meer met fondbloed begiftigd dan de hedendaagse Nederlands programma duiven.

Ik heb daar met Harm Vredeveld wel eens een gesprek over gehad, heel lang geleden. Harm vertelde mij toen dat het bergachtige gebied in de Zuidoost lijn het grote verschil maakte. Hij vertelde me dat als de duiven zaterdag morgen gelost worden in bijvoorbeeld München met prachtig zonnig weer en het heeft de vrijdag ervoor flink geregend dan krijgen de duiven het loeizwaar. Tussen de bergen is het dan allemaal nevel en mist en dat is uiteindelijk voor veel duiven teveel van het goede.

Ik heb dat zelf ook wel eens ondervonden in de vroege jaren 70 van de vorige eeuw. Ik wilde een keertje meedoen met München en koos daarvoor een doffer uit mijn hok (had toen een hokje van 3 meter).Een prachtige kras doffer de 107 waar ik veel vertrouwen in had. Bij “snel tot ziens” in Rotterdam deze duif ingekorfd samen met vriend Leo. Het was op een woensdagavond en we kwamen op donderdagmorgen net voor dat we moesten werken weer thuis van het inkorven. Dat risico loop je als je jong bent en onervaren ,in een café moet inkorven en je raakt aan de praat over duiven!!

Die zaterdag morgen werden de duiven vroeg gelost vanuit München en het werd een mooie pittige vlucht. Ik weet nog waar ik zat toen rond een uur of 6 mijn München doffer op de klep viel.Hij speelde een mooie vroeg prijs, ik dacht de 7e nationaal. Onze hele vereniging in Schoonhoven werd helemaal enthousiast en het jaar erop hielden we een vereniging vlucht vanuit München. Heel de “Luchtpost” had ingekorfd, ieder lid deed mee en vol verwachting werd op die bewuste zaterdag op de duiven vanuit München gewacht .De duiven gingen vroeg los en je gelooft het nooit.De eerste duif viel zo rond 5 uur en kwart over 6 waren de prijzen er uit. Net zo makkelijk als een gladde Chateauroux. Zo kan het dus ook, dan zit alles mee.

Maar het volgende jaar ging het heel anders. Het leek een mooie vlucht te worden maar er kwam diezelfde dag geen duif thuis. Uiteindelijk kwamen de volgende dag een paar overnacht fond duiven terug. De rest was weg en kwam ook nooit meer terug. Het was gelijk gedaan met de München aspiraties van pv de Luchtpost te Schoonhoven en er is nooit meer over gepraat zelfs. Toen Willem de Bruyn heel wat jaren later zijn programma duiven op München ging zetten wist ik dat dit fout af zou lopen. Ik wist uit ervaring dat dit niet goed kon gaan en vertelde aan iedereen die de Bruyn kende dat dit fout af zou gaan lopen. Het ging geloof ik een of twee keer goed en toen ervaarde Willem wat wij in Schoonhoven al hadden ervaren.München werd na het Willem de Bruyn debacle ook gelijk van het programma geschrapt. Einde München. Wat ik hiermee dus wil zeggen is, waag je niet op de Zuidoost lijn want je komt gegarandeerd op de koffie.

De Oostlijn is echter een perfecte vluchtlijn die geen enkel probleem oplevert.(geen bergen) Ik heb zelf 2 keer meegedaan aan vluchten vanuit het Oosten. Zo stond er een keer Helmstedt (net voor Berlijn) op het programma.De duiven werden er toen gewoon ook zonder enige africhting vanuit het oosten op ingekorfd.Het werd een prachtige vlucht die iets langer openstond dan een normale (Zuidwest) vlucht van die afstand. Later nog een keer hetzelfde verhaal vanuit Hof ook dat werd een prachtige vlucht zonder verliezen. Dus met alle informatie uit het verleden en mijn eigen ervaring denk ik dat de Oostlijn een prima alternatief kan zijn. En misschien dat we hetzelfde kunnen doen als voor de oorlog. Stel dat de grens tegen die tijd weer open is en we België en Frankrijk weer in kunnen,dan kunnen we na 10 vluchten uit Duitsland ook nog de Zuidwest lijn gaan vliegen. Misschien erg enthousiast van mij gedacht maar ik denk ook graag in mogelijkheden.

Dan wil ik het nog even hebben over de constante negatieve reacties die steeds weer opduiken op sociaal media over het vliegen vanuit het oosten. Dit alles heeft te maken met de rampvluchten vanuit Freiburg en Breisach. De beroemde Eyerkampfilm heeft daar ook geen goed aangedaan. Deze rampvluchten speelde zich af in een en hetzelfde weekend Freiburg en Breisach liggen vlak bij elkaar. Ik had ook mijn duiven ingekorfd op die bewuste Breisbach net als 14 dagen daarvoor (toen kwamen de duiven als de brandweer).

Ik vergeet die bewuste zaterdag nooit meer. Ik werd vlak na de lossing gebeld door Rik Ros, Rik was behoorlijk kwaad en hij voorspelde toen s’morgens al wat er die dag zou gaan gebeuren. Ik was toen nog niet zover maar Rik had al op de computer weerkaarten gezien dat dit dramatisch zou aflopen. Hij vertelde me dat alle Breisach en Freiburg duiven in een gigantisch regengebied terecht zouden komen. En dat het een ongelooflijke stomme zet was geweest om de duiven die dag te lossen. Achteraf ging het praatje dat de duiven gelost moesten worden, omdat er op zondag geen vrachtauto’s in Duitsland mogen rijden. Dus konden de gehuurde trekkers nooit op tijd terug zijn als men had gewacht tot zondag om te  lossen.

Dan hebben we nog de Olympiade vlucht vanuit Berlijn een jaar of 8 terug, door de NPO georganiseerd. Ook daar heb ik aan meegedaan en als je denkt na Breisach en Freiburg kan het niet erger. Nou Berlijn werd nog erger, en na nog onverantwoordelijker lossen bleek er van die vlucht amper iets thuis te kunnen komen.

Resume, deze negatieve, dramatisch verlopen vluchten hebben niets  met de vluchtlijn te maken maar met 100% falen van de verantwoordelijke lossingscommissie en Olympiade bobo’s. Ik spreek uit ervaring want ik ben op beiden vluchten topduiven verloren!!

Fijne zondag’

Martin.

zaterdag 16 mei 2020

De noordenwind waait gierend om mij heen 

De noordenwind snijdt mij door merg en been 
En ik weet niet eens waarom , maar ik wou dat ik eens goed uithuilen kon , 

net als de wind , de gure noordenwind .....
Bovenstaande geeft een gevoel weer .
Een corona-gevoel . 
Ik ben de voorbije 2 maanden zo goed als niet uit mijn kot geweest .
En dat ging goed . Wegens iedereen in t zelfde schuitje .
Verleden week was het zomer  en  het begon te jeuken ...
Nu is het terug winter . Ik haat de noordenwind .

 Het is gewoon  de kille  adem van de dood die over de poldervlakte giert .
Verleden week  wat duiven geleerd  , jongen , late , oude . 
Ze zijn er klaar voor . 20 km , wat betekent dat voor een duif ?

 Een volgende stap dringt zich op .
Deze week is er geen sprake van , wegens   geen weer om er een hond door te jagen ,

 laat staan een duif !!

En dan heeft men opeens  de mond vol over versoepelingen .

Er mag opnieuw van alles  . 

Hoe ingewikkelder , hoe beter . Geen mens die er nog aan uit geraakt .

De eerste vraag die zich bij mij opdringt  : Hoe gaan ze dit in godsnaam controleren ?

En dan zie ik beelden van de eerste zomerse dag . Zandvoort aan de zee  ..... 

We gaan naar Zandvoort bij de zee
Met vader, met moeder, met broertje en met zusje
Ome Piet, tante Griet en het hele familiehusje
Gaat naar Zandvoort bij de zee
Nemen broodjes en koffie mee
Oh, het is zo'n zaligheid
Wanneer je van de duinen glijdt
In Zandvoort bij de zee ......
De parken in België ...het lijken wel mierennesten ...
En zeggen dat het licht nog op groen moet springen .
Dit loopt nooit goed af  !!  We gaan regelrecht naar een nieuwe lockdown .

Onthou mijn woorden !

Ik zal jullie aan de hand van een voorbeeld tonen hoe het eigenlijk zou moeten . 
De 77-jarige  Adriano Trevisan , inwoner van Vo'Euganeo , kortweg VO , (in Noord -Italië ) stierf op 21 februari in het ziekenhuis aan Covid-19 .
2 dagen later ging het stadje op slot . Geen kat kon er nog in of uit !!
Andrea Crisanti , hoogleraar microbiologie aan de universiteit van Padua , hanteerde volgende methode :
Infectiehaarden onmiddellijk isoleren , IEDEREEN testen .
Mensen die positief zijn afzonderen en in quarantaine houden . 

3300 mensen , 90 procent van de bevolking , onderwierp zich aan een vrijwillige corona-test .
Om een lang verhaal kort te maken . 73 personen testten positief en werden afgezonderd .
Bij de tweede test in maart daalde het aantal besmette personen tot minder dan de helft van februari . ( 1,2 % ) 
Uiteindelijk na voort  afzonderen en testen kwam de teller uit op NUL ( ZERO !! )  besmettingsgevallen !!  
Uit deze feiten blijkt dat 40 % van de geteste personen DRAGER zijn van het virus zonder dat ze het weten .
En daarin schuilt juist het grote gevaar voor NU en de NABIJE TOEKOMST !!!
Ik herhaal het nog eens . Dit virus springt niet van de ene mens naar de andere .
Dat veroorzaken  de mensen zelf door contacten  op velerlei manieren . Het is dus logisch om contact te vermijden .
Het verhaal van het Italiaanse Vo , dichtbij Venetië , toont pijnlijk aan hoe het moet , in schril contrast , met de opvolging in eigen land . 
Deze crisis heeft duidelijk aangetoond dat dit land zo goed als onbestuurbaar  is . 
Het is een grote knoeiboel van bevoegdheden , partijpolitiek , hebzucht , macht en onbekwaamheid .
Ik ga er niet verder op in gaan . De pijnlijke verhalen zijn uit gebreid aan bod gekomen in de media .
Ik vind dit heel heel erg voor die mensen die helpen waar ze kunnen , die het goed bedoelen , die weten waarover ze praten , die roeien met de riemen die ze hebben . 
Zij die dag in , dag uit , mensenlevens ( proberen ) te redden !!
Het is tijd om heel dat zootje op te ruimen . Gedaan met  al die kleine koninkrijkjes en kroonprinsen en prinsessen  en minister-presidenten .
Gedaan met die tegenstellingen tussen Vlamingen en Walen . Die bestaan trouwens niet echt .
Ze zijn in het leven geroepen door de politici . Het zijn gewoon machtsspelletjes .
Een land . Een geheel . Een regering  . Punt . UIT !
Maar ik dwaal af . 
VERSOEPELINGEN ...
Wel ja ...hier hinken we gewoon weer  achterop . Pas op . Ik wijs niemand met de vinger .
Ik stel alleen vast dat men in  de " ons omringende landen " veel verder staat dan hier .
Als ik zie wat straks allemaal toegelaten wordt . Als ik zie dat controle praktisch onmogelijk wordt .
Dan begrijp ik niet waarom duivensport niet zou kunnen ?
Ik heb beelden gezien van maatschappijen die perfect  ingericht zijn om duivenliefhebbers te ontvangen met in acht name van de geldende regels .
Dus ja , tot nu toe ging het goed met mij , maar nu is het minder . 
Gewoon omdat mijn Tine en ik ons strikt aan de regels gehouden hebben uit solidariteit en respect voor de medemens .
Maar als ik nu zie wat er op ons af komt  dan huiver ik .
Dit loopt nooit goed af .
Men heeft de mond vol over  het sociale aspect van die crisis .
Wij hebben ons aan de regels gehouden . Gevangen in eigen huis en tuin .
Zonder morren . 
Maar het is stilletjes aan welletjes geweest hé ...
De groep duivenmelkers , overwegend oudere mensen . Een groep die op het einde van hun leven , troost , vertier en plezier zoekt  in de duifjes .
Ik heb er geen behoefte aan om aan de toog te hangen ,  mij in het zweet te dansen in discotenten , of reizen te plannen naar de andere kant van de wereld ...  
Ik wil ze zien komen van Arras , Clermont , Tours en Barcelona ...
Dat is mijn lang leven ....
Als ik ze zie sprinten als ze thuis komen , nijpend met hun vleugels .
Ik ga nooit meer klagen als ik moet sleuren met manden en halve dagen zit te wachten als ze slecht af komen . Ik ga nooit meer vloeken als  ik 20 euro verlies .
 Als mijn eerst getekende mist , godverdomme !
Laat mij asjeblief spelen ....
Laat mij nog even genieten nu het nog kan ...
Sorry , maar dat zijn geen negatieve oprispingen . Het zijn verzuchtingen . Ik denk toch dat een mens wel eens zijn hart mag luchten . Toch ?
Het is allemaal wel goed mogelijk dat het hier wat langer kan duren wegens ingewikkelde  Belgische toestanden maar we hebben toch wel recht op enig perspectief .
Aan alles zijn er grenzen . Ook aan geduld .
Op de valreep verneem ik dat de eerste winkeldag op deze koele maandag van 11 mei  vlot verlopen is  .
Allez vooruit ...doe zo voort !!! 
Deze avond kwam mijn vriend , den Hendrik , zijn duiveneten ophalen .
Ik bestel altijd om de 6 weken  een pallet bij Bonduelle en dan komt Hendrik zijn portie halen . 
Nooit gedacht dat ik hem op die manier zou moeten ontvangen , aan de poort van de garage .... ( zie foto )
 
groetjes
Roger

vrijdag 15 mei 2020

Dinsdag 28 april Voorzichtig optimistisch

Nieuws 
Alweer ruim 2 weken terug dat ik iets geplaatst hebt op mijn website en facebook. Het is gewoon even lastig omdat het over postduiven moet gaan, en daar is gewoon weinig nieuws over te vertellen op dit moment.
Toch staan we hier niet helemaal stil. De duiven zijn al een paar keer getest op een kilometertje of 30, en dat is aardig goed gegaan. Tenminste, ik heb nog geen verliezen te betreuren.
Het trainen van de mannen is aardig goed, de dames laten het echter een beetje afweten op dit moment. Met pijn en moeite een krap half uurtje en dan is het wel gedaan. Morgenochtend laat ik ze gezamenlijk los, en dan mogen ze een dagje samen doorbrengen. Ik zag al wat dames die elkaar bijzonder aardig leken te vinden, en dat wil ik toch wel graag voorkomen.


Inmiddels dus 45 jongen in het bovenhok. Een mooie mix van eigen kweek, aangevuld met duiven van Djoerd van der Veen en Hans en Evert Jan Eijerkamp. Deze worden op wintertijd gehouden van ’s avonds 18 uur, tot ’s morgens 8 uur. Er vliegen er al een dikke 30 rond, af en toe zit er ers ééntje “verkeerd” maar echte gezondheidsproblemen hebben we nog niet gehad. (voorzichtig zeggen, want het kan met jonge duiven zo anders zijn…..)

Ook het benedenhok is inmiddels gevuld met 15 jongen. Dit zijn duiven van Cees en Richard van Panhuis (de bekende combinatie) en ook een aantal jongen van Martijn van Panhuis uit Ermelo.
Vorige week heb ik een dagje rondgereden om al deze duiven te verzamelen, al moet ik eerlijk zeggen dat Cees me bijna tot aan mijn voordeur tegemoet gereden was.

Nogmaals bedankt daarvoor Cees! Het blijft altijd een feest om te zien, en te horen hoe bevlogen en gedreven Cees altijd is over, en met de duivensport.
Diezelfde dag heb ik in combinatie met een fietstochtje op de Veluwe ook nog wat jongen geruild met mijn goede vriend Peter van Helden uit Hardinxveld – Giessendam. En we hopen natuurlijk allebei dat er net zo’n topper tussen zit als onze “Peter” die vorig jaar hier de pannen van het dak vloog!
Deze jongen worden niet verduisterd, en zijn in principe bedoeld voor de natour, maar als het lukt gaan ze natuurlijk gewoon mee met de jonge duivenvluchten. Er zullen er nog een stuk of 5 bijkomen, en dan is de kweek hier echt gebeurd.
In mijn klein kweekhokje toch wel wat pech gehad. Een paar jongen gesneuveld tijdens een gevecht, en een paar eieren naast de schaal. Maar goed, het gaat bij niemand perfect, en hier dus ook niet.

Van start?
Schreef ik in mijn laatste bijdrage dat ik hoopte dat NPO en afdeling al bezig waren met een protocol voor als we alsnog van start zouden gaan,  inmiddels blijkt dat dit protocol inderdaad klaar is. Jammer dat ook hier weer negatieve reacties op komen, maar dat lijkt haast wel onvermijdelijk in de duivensport.
Ik hoop echt dat we in mei van start kunnen. En of dat begin, of eind mei wordt zullen we maar rustig afwachten. Ook ik wil graag benadrukken gezondheid en voorzichtigheid boven alles!

Foto’s
Een plaatselijke fotograaf benaderde me een paar weken terug of ik wilde meewerken om wat achtergronden te maken voor kaarten e.d. Aangezien ik niet zo moeilijk ben……, zijn we met een mand met duiven vertrokken naar de Lemsterdijk, waar we een aantal prachtige foto’s gemaakt hebben.
Ik zal er af en toe hier wel een paar plaatsen.

Nou, voor nu weer even genoeg getypt. Blijf zoveel mogelijk in het hok, en blijf bovenal gezond!

Bladwijzer de permalink.
vrijdag 15 mei 2020

Zondag 10 mei 2020. Vandaag is het twee dagen geleden dat de Nederlandse duivensport min of meer in rep en roer was. Vrijdag 8 mei werd namelijk min of meer vanuit het niets aangekondigd dat er met ingang van maandag 11 mei weer gevlogen mag worden in wedvluchtverband. Het was uitgerekend de Duivensport-Pravda die het goede nieuws bracht. Al hadden enkele ingewijden op donderdag al een tip gekregen gezien de berichten op sommige sites.

Een mooi resultaat voor de Covid-19 werkgroep. Dit dient gezegd te worden. Waar het er lang naar uitzag dat de duivensport in Nederland in het verdomhoekje zat is er nu licht aan het eind van de tunnel. De initiators uit het hoge Noorden verdienen echt een compliment voor het goede werk dat zij deden voordat de NPO op de kar sprong. Dit laatste was op zich vanzelfsprekend en noodzakelijk voor de verdere afhandeling in Den Haag.

Echter het echte werk moet nu nog gaan beginnen. De instructievideo van Pigeon Pixels (Falco Ebben) vormt een goede houvast hoe één en ander zou moeten kunnen gaan verlopen. Al hoewel het in de praktijk minder makkelijk zal gaan. Zonder de negatieveling te willen uithangen wordt het in de video (terecht) simpel gehouden.  Allemaal jonge mensen, een inkorver met een mandje duiven, etc.

De praktijk zal dus weerbarstiger zijn. Niet iedere vereniging heeft afgescheiden ruimtes, niet iedere club heeft voldoende jonge leden om uren aan een stuk de werkzaamheden te verrichten. De jonge garde, als deze er al is, moet ook gewoon veelal nog werken op de inkorfdag. Dus heel vroeg beginnen zal er niet bij zijn. Voordeel is daarbij wel dat de afstanden naar de losplaats zeker in het begin gering zullen zijn en dat er daardoor relatief laat opgehaald en verzameld kan worden.

Het grootste probleem lijkt mij echter niet te zitten in de verenigingsorganisatie. Die komt uiteindelijk wel goed. Al rust hier een zware taak voor de Covid-19 functionaris die iedere afdeling dient aan te stellen (of al aangesteld heeft).

Deze Covid-19 functionaris valt niet te benijden. De echte proactieve verenigingen hebben zich al klaar gemaakt voor inkorving volgens het protocol dus hier heeft de functionaris geen centje pijn. Al hoewel sommige proactieve verenigingen er zo hun eigen ideeën op nahouden. Verenigingen die uiteindelijk ook in het keurslijf van het protocol moeten worden gedrukt.

Helaas zijn er in de duivenwereld ook veel niet proactieve verenigingen. Ik heb zelf een aantal jaar in het afdelingsbestuur van de afdeling Noord-Holland gezeten dus ik weet waarover ik spreek. Deze verenigingen moet je echt voor alles achter de broek aan zitten. Ze zijn te laat met alles. Hoklijsten, betalen, noem maar op.  Het zijn altijd dezelfde verenigingen bovendien. Ik ben erg benieuwd hoe vlot dit type vereniging zich nu het protocol eigen maakt en de noodzakelijke acties onderneemt.

Hierin ligt dus een van de zware taak voor de Covid-19 functionaris. Al zou ik als functionaris/bestuur de verenigingen simpelweg een deadline stellen. Ben je niet klaar voor bijvoorbeeld volgend weekeinde (15 mei) dan korf je niet in op de eerste vlucht die vermoedelijk in bijna alle afdelingen op 22 mei zal plaatsvinden. De liefhebbers van een vereniging die niet klaar is of niet voldoet aan de eisen moeten dan maar naar een zustervereniging in de buurt om hun duiven in te manden.

Maar zoals gezegd met de verenigingen zal het uiteindelijk wel los lopen. In vrijwel iedere club zitten wel een aantal goedwillende leden die de kar zullen trekken. Het probleem voor zover er al sprake is van een probleem zit meer bij de gewone liefhebbers. Bij een bepaalde categorie dan. De meeste liefhebbers zijn als makke schapen die alle regels keurig opvolgen. Echter uit mijn ervaring als verenigingsvoorzitter weet ik dat vrijwel iedere club een aantal prima donna’s kent. Op de één of andere manier wensen ze altijd een voorkeursbehandeling en moet het voor hun altijd net even anders dan voor de rest de leden. Hoe kleiner de vereniging hoe sterker dit prima donna gedrag is. Vaak zijn het overigens de sterkste spelers die zich dit gedrag menen te kunnen veroorloven.

In tijden van het protocol is er geen ruimte voor dit gedrag. Iedereen is gelijk maar mensen en zeker duivenmelkers kunnen dit nu eenmaal moeilijk accepteren. Ook laten ze zich moeilijk sturen. Inkorven met een doorgegeven aantal duiven, op tijd aanwezig zijn, niet bij het inmanden aanwezig zijn, direct weer weggaan, etc. Voor de prima donna’s onder de duivenmelkers zal dit lastig te accepteren zijn. Keuze hebben zij ook niet maar ook hier zal er dus goed gehandhaafd moeten worden. En ook dat is bepaald geen dankbaar baantje voor de centrumleider of hoe de verantwoordelijke functionaris ook genoemd mag worden. Duidelijkheid is ook hier geboden. Van de regels wordt door en voor niemand afgeweken.

Vooral na een paar weken zal dit lastig worden. Dan vervlakt het gevoel van noodzaak om de regels te handhaven. Dit zie ik nu ook hier in Maleisië. Bijvoorbeeld met het dragen van de gezichtsmaskers. Veel mensen dragen ze niet zoals ze moeten worden gedragen. Ze weten wel hoe het moet maar toch doen ze het niet. Dit gebeurt overal tenzij er strikt gehandhaafd wordt zoals bijvoorbeeld in de supermarkt waar ik mijn boodschappen doe. Daar staat letterlijk een beveiliger die handhaaft.

Hetzelfde zal gebeuren in de verenigingen. Als er niet strikt gehandhaafd wordt staat bij wijze van spreken de bierfles reeds na een aantal weken op tafel. Ook al vraag ik mij oprecht af hoe de ijskast überhaupt gesloten blijft. Inkorven is zo onlosmakelijk verbonden met het drinken van een biertje. Zelfs door de functionarissen. Vermoedelijk ligt hier wel de grootste uitdaging.

Een niet minder grote uitdaging ligt er bij het kiezen van een vliegprogramma en dan vooral de vlieglijn. Gaan de afdelingen direct kiezen of dralen ze en hopen ze op het openen van de Belgische en Franse grenzen? Of gaan ze Duitsland in? En zo, ja welke lijn?

Ik denk dat dit voor iedere afdeling verschillend ligt. Voor de afdelingen Zuid-Holland, Noord-Holland, zelfs Midden-Nederland, GOU, Oost-Nederland, Noordoost Nederland en Friesland is de materie op dit moment niet zo gecompliceerd. Deze afdelingen kunnen nog wel een paar weken de kat uit de boom kijken voordat ze een definitieve keuze dienen te maken.

De duiven uit deze afdelingen kunnen in Zuidzuidoostelijke richting binnen Nederland nog wel een aantal vluchten afwerken. Gewoon een viertal of vijftal keer binnenlands waarbij de aanvliegrichting voor de Westelijke afdelingen steeds een beetje Oostelijker wordt met als eind punt Maastricht en omgeving. Tegen die tijd is het bijna 1 juli en is er misschien meer bekend.

Voor de Noordelijke en Oostelijke afdelingen verandert er feitelijk helemaal niet veel. Alleen vliegen zijn een aantal weken langer uit Zuidelijke richting en trekken ze wat dieper de provincie Limburg in dan in hun gebruikelijke programma’s. Verste losplaats Maastricht en omgeving biedt voldoende afstand voor genoemde afdelingen om de keuze om Duitsland in te gaan nog even uit te stellen. Al vraag ik mij af of een afdeling als Oost-Nederland niet een gewaagde keuze overweegt om pal Oost te gaan vliegen?

Anders ligt het voor de afdelingen Zeeland, Brabant 2000, Oost-Brabant en Limburg, waarbij Zeeland het veruit het moeilijkste heeft. De duiven van deze afdeling kunnen vrijwel onmogelijk in Zuidelijk richting worden weggebracht. Misschien via Budel/Valkenswaard naar Maastricht of zo. Maar dit is al zeer veel Oostelijker zonder enige vorm van gewenning. In mindere mate geldt ditzelfde voor Brabant 2000.

Zeeland en Brabant 2000 zullen dus eerder kleur moeten bekennen qua vlieglijn. Wordt het Zuidoost via Maastricht naar Duitsland Trier, Saarbrücken en omgeving of wordt het pal Oost richting Paderborn, Kassel, Halle, Leipzig, etc.?

Voor Oost Brabant zal de geringe afstand tot de voorhand een probleem kunnen zijn maar op zich zouden ze prima een aantal weken vanuit Maastricht kunnen concoursen. Of hoe het ook volgens het protocol mag heten. Eventueel kunnen ze zelfs parallel aan de Duitse kant van de Belgische grens lossen als men wat verder wil. De aanvlieghoek naar hun afdeling verandert wel maar niet zo dramatisch als bijvoorbeeld in Zeeland en Brabant 2000.

Ditzelfde kan de afdeling Limburg direct al doen. Wederom zo richting Trier en Saarbrücken. Probleem is wellicht wel dat dit qua duivengebied een beetje niemandsland is. Ook wat heuvelachtig maar dit zou voor de Limburgse duiven geen belemmering moeten zijn. Voor geen enkele duif overigens want de Zuidwestelijke route is in tegenstelling tot hetgeen velen denken in Noord-Frankrijk verre van vlak en zeker ook behoorlijk bebost.

De vraag blijft echter of de Belgische grens en later de Franse grens opengaat? En zo, ja wanneer? Als hier enig zicht op is zou ik niet direct drastische besluiten nemen over het vliegprogramma en de vlieglijn. Ook dient er nog even goed afgestemd te worden welke vlieglijnen de verschillende afdelingen gaan volgen. Als de Zeeuwen en de Oost-Brabanders zouden kiezen voor de echte Oostlijn krijgt de term kruislossingen een hele nieuwe, op zich wel interessante, dimensie.

De duiven hebben er overigens niet zo’n groot probleem mee om vanuit een andere vliegrichting te vliegen. Vermits er goed gelost wordt. Het lossen in Limburg en Duitsland is alleen iets gecompliceerder. Vooral bij forse regenval de dag voorafgaand aan de vlucht is het tricky. Waterdamp blijft dan in de bosrijkere omgeving langer hangen of ontwikkelt zich opnieuw als de zon krachtig schijnt. In tegenstelling tot aan de Westkant is er minder wind om de vochtigheid tijdig op te ruimen.

Als de omstandigheden goed zijn is het prima vliegen vanuit Zuidoostelijke richting. Ik herinner mij een erg Oostelijke lossing met de jonge duiven vanuit Luxemburg (bijna) in 2004 die zeer behoorlijk verliep. Zelfs nadat ze de vluchten daarvoor gewoon op de Zuidwestlijn gelost werden.

Voor oude duiven is het helemaal geen probleem. Ergens in de jaren negentig vlogen we eenmaal een Duitse dagfondvlucht vanuit Baden Baden (in 1998 of 1999). We mochten destijds wel België in maar niet Frankrijk. Naar ik meen kon de eerste dagfondvlucht niet gelost worden in Frankrijk en werd er uitgeweken naar Duitsland. Ik korfde drie ervaren weduwnaars in en de vlucht verliep iets trager dan normaal maar wel prima. Ik speelde de eerste in de club. Twee weken later vlogen dezelfde duiven gewoon weer vanaf de Zuidwestlijn omdat Frankrijk inmiddels “open” was.

Overigens bleef ik mijn hele leven op clubniveau ongeslagen op Duitse vluchten want ook in 2007 speelde ik tweemaal de eerste prijs. Wederom van Baden Baden, een vlotte vlucht waarop door iedereen zuinig gespeeld werd maar de duiven prima thuis kwamen.

Twee weken later vanaf Mülheim was het een ander paar mouwen. Heel Nederland loste in dezelfde regio en overal was het beeld hetzelfde. De duiven konden nauwelijks hun hokken bereiken. Het werd één van de ergste rampweekenden uit de moderne postduivengeschiedenis want ook de overnachtfond vanuit Oostenrijk verliep dramatisch. ’s Avonds waren er nauwelijks duiven door en ook de andere dagen kwamen ze slecht na.

Rampvluchten, maar veroorzaakt door dwaas losbeleid. Verliezen van 50% of meer waren niet ongebruikelijk. Zelf verspeelde ik verscheidene topduiven en de duiven die wel thuiskwamen presteerden op een enkeling na daarna vrijwel niets meer. Echter zoals gezegd compleet veroorzaakt door menselijk falen. Vermoedelijk zou met de huidige weersinformatie een dergelijke vlucht niet meer voorkomen.

Kortom vliegen vanuit Duitsland is gewoon een goede optie mochten de Belgen en de Fransen de grenzen daadwerkelijk gesloten houden.

OP EIGEN HONK:

Is de Moved Control Order vorig weekend vervangen door de zogenaamde Conditional Moved Control Order hetgeen neerkomt dat onder voorwaarden van alles mogelijk is maar ook weer niet alles mogelijk is. Echt duidelijker is het er niet op geworden.

Vandaag heeft de regering echter deze onduidelijke regeling verlengt tot 9 juni. Hetgeen op zich wel weer logisch is omdat dan de Ramadan en de festiviteiten daarna zijn afgelopen. Het betekent wel nog vier weken leven met beperkingen. Voor de goede zaak zullen we maar zeggen.

Wellicht volgen er tussentijds nog versoepelingen alhoewel dit gezien de stijging van het aantal Corona-besmettingen niet direct valt te verwachten.

Afwachten maar weer!

Tot een volgende keer, wellicht met weer wat nieuws van de ontwikkelingen op NPO-bestuurlijk vlak,

Groet,

Michel

donderdag 14 mei 2020

Situatie in Nederland
We roepen liefhebbers in de grensstreek op om het verbod in België te respecteren. In Nederland
is er op dit moment nog geen lock-down situatie. De start van seizoen 2020 valt echter nog niet
te plannen. Op dit moment is het in Nederland nog niet verboden, maar met het oog op eenieders
gezondheid is het advies niet af te richten.

Kijk dit staat er bij het NPO op de site maar nu is dis bericht verschenen dat wij als Nederlandse 
liefhebbers zelf ook al opleren  in België?? kan dat ?? wat vindt U ?

Kijk ik persoonlijk begin ook met opleren maar hou me aan de regels verder, zoek geen drukte op etc
maar nu begrijp ik de liefhebbers wel die op de grens wonen heel goed alleen is het wel zo dat hun
(met alle Respect) de duivensport in het gedrang brengen omdat er een waarschuwing vanuit België 
is gekomen dat wij als Nederland straks misschien NIET of MINDER makkelijk een los vergunning
kunnen krijgen als WIJ de regels van België NIET RESPECTEREN, of wel,we mogen niet in
België opleren op dit moment en dat kan ons hele jaar kapot maken als er evt wel vluchten mogen
komen, dus roep ik op aan alle liefhebbers aan de grens doe het voor ons en WACHT!! met opleren
in België. In ons land is het een advies en dus niet Verboden ? dus heb ik een dubbel gevoel.

Kijk liever enkele liefhebbers die pech hebben dan heel Nederland en al had ik daar gewoond had
ik ook niet de grens over gegaan dat weet ik 100% zeker en tuurlijk kun je nu zeggen ja
JIJ HEBT MAKKELIJK LULLEN in het NOORDEN maar waarom  alles kapot maken dan een deel te redden ?

Kijk al zou ik ooit een super lichting krijgen durf ik bij deze te zeggen dat ik elke liefhebber aan de
grens 1 jong durf te geven uit mijn besten op dat moment en nu weet ik dat ik er niet 100 te gelijk kan
kweken,dus zal ik er wel effe mee bezig zijn, maar heb het er voor over, ik ben nog maar 36 jaar en
hoop nog 10 jaar of als het lukt langer deze mooie hobby te spelen.

Maar goed verlopig ben ik maar een prutser maar,ooit ooit en dan zult u mij wel vinden. (+- 40 km van de grens)

Verder gaat het goed was effe eeeeeen hele tijd geleden maar had gewoon klussen te doen
rond huis waardoor er geen pufff meer in zat om effe te type.

Kweek bijna af gerond nog een 5 tal jongen er bij straks en dan ist genoeg geweest, oja ook
nog 2 van Coen voor de hele lange adem.

verder gezond houden en weerstand op bouwen voor als Afd 9,10,11 als proef mogen gaan beginnen
als de seinen op groen staan, het is immers nu Oranje.

latersssssssssssssss

Graag uw mening. met Wederzijdse RESPECT.
​gr Nick

donderdag 14 mei 2020

Het was ’n mooie week….

 

Een week dat wij alle slachtoffers herdachten maar ook onze 75-jarige vrijheid vierden, weliswaar onder omstandigheden die wij 3 maanden geleden niet konden bevroeden maar misschien gaf het een extra dimensie. Woensdag kregen wij de nodige versoepeling van onze minister-president te horen en wie weet geeft dat ook enige soelaas voor de duivensport!

 

In onze club zijn wij er helemaal klaar voor en ik plaats op het einde van dit weekbericht het protocol van P.V. Heemskerk. Donderdag kwam de clubvoorzitter even bij mij langs om te checken of ik één van de inkorvers ben. Ja, ik ben bereid, samen nog andere sportvrienden dit jaar de duiven in te korven voor de liefhebbers met een Benzing systeem. (In het verleden ook gedaan, ben fit en met ons protocol geen enkel probleem. De afgelopen week, het mooiste weer van de wereld dus de jonge duiven hebben 5x in de mand gezeten en kwamen 5x als een speer naar huis. Ik zit pas op een kleine 10 km qua afstand maar het ging mij erom dat ze wennen aan de mand, het rijden, het lossen. Komende week wanneer de omstandigheden het maar even toelaten ga ik naar 20-30 kilometer. 

 

De duiven zien er goed uit, de omstandigheden waren de laatste weken prachtig maar ik laat mij niet foppen, eerdaags toch een bezoek aan de duivendokter gepland om de jonge en oude duiven te checken……

Het nieuws van de NPO van vrijdag is natuurlijk geweldig, wij kunnen gaan ‘vliegen’!! Natuurlijk zijn er beperkingen maar dat nemen wij voor lief. Geen kampioenschappen, kunnen wij België en Frankrijk in en zo ja wanneer en zo niet gaan wij dan uit het oosten vliegen? Daarnaast moeten de clubs voldoen aan het protocol en moeten gecontroleerd worden. Nog genoeg werk aan de winkel, complimenten aan de mensen die het mogelijk hebben gemaakt, sterkte en wijsheid aan de afdeling die het nu verder moeten invullen. Niet zeuren, schouders eronder! Ik verwacht dat we dan 23 mei kunnen starten…

 

Zaterdag waren de oude duiven voor de 1e keer aan de beurt voor een africhting, gelijk op 25 km en doffers en duivinnen tegelijk los. De spiertjes losmaken en het GPS-systeem ’n beetje aanscherpen. Daarna mochten ze een paar uurtjes bij elkaar blijven (2e keer dit jaar)

 

lees verder voor het protocol

Meer lezen »

Nieuwsbrief Peter Boskamp

31 mei 20
  Nog even over vaccins Als ik zie hoeveel vragen ik binnen krijg over vaccins, dan lijkt het me nuttig hier opnieuw even aandacht aan dit onderwerp te besteden. Er is veel te doen in vaccinland. Niet in...

Columnist in Spotlight

27 mei 20
  Land besproeien bij de buren Droogte Wat is het...
20 mei 20
     Jongen 2020 in de ren Start seizoen Afdelingen 9 en...
13 mei 20
  Vanaf 11 mei mogen er weer vluchten We kunnen...
09 mei 20
  Nieuw half gelaatsmasker Masker Had eerder al...
29 april 20
              Jongen in de manden PROTOCOL CORONA / COVID Het...
22 april 20
Red Pearl rechtstreeks Jan van Gils  Oosterhout...
15 april 20
Genieten van de bloesem Top weer Heel de...
08 april 20
   Alleen rondjes maken rond het hok Geen begin...
01 april 20
Kleinzoon Unionkoppel H Simonsz                   Andere spanning Dit...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new  BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new Promo185x75new 

Meest gelezen berichten

In the picture

01 juni 20
Corona....corona....Het geknoei gaat verder . De  onduidelijkheid blijft maar duren .De...
10 april 20
Jos werd geboren op het einde van WO ll en woont zo’n 25 jaar in Heist-Goor. Ik kom ook...
02 april 20
We zijn net als verleden jaar even een poosje uit de “lucht” geweest. Dit jaar heeft dit...
01 april 20
Het is hier koud maar prachtig voorjaarsweer. Vanmorgen op het kweekhok de 1e jonge...
29 maart 20
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, Ondertussen heeft de loting van de duiven die...
26 maart 20
Aan alle liefhebbers,  Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen...
25 maart 20
Niemand de deur uit ! Niet lang hellen, voor duivenvoer “Simons” bellen! Nu nagenoeg alle...
23 maart 20
Leden van PV de Woudvliegers. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we in een zeer...
22 maart 20
Wat heeft het in februari gewaaid. Niet normaal. Omdat in B N de ramen in de hokken...
08 maart 20
Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal...
02 maart 20
NPO-vergadering 14 maart 2020 Beste leden, Sinds enkele dagen is de NPO-agenda en een...
29 februari 20
Na herhaalde verdachtmakingen van een liefhebber over zijn clubgenoten heeft bureau NPO...

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40