Petrus Stas

vuist papier

VERTALING UIT HET FRANS GESCHREVEN OPEN BRIEF AAN DE KBDB DOOR J.J. DANNEAU

OPEN BRIEF aan de heer Pascal BODENGIEN, voorzitter van de RFCB-KBDB

DOOR JEAN-JACQUES DANNEAU · GEPUBLICEERD 28 JANUARI 2024 · UPDATE29 JANUARI 2024

Mijnheer de Voorzitter,

Ik bevestig de ontvangst van uw aangetekende brief van 19 december 2023 waarin u mijn aansluiting weigert, omdat u de handgeschreven notitie “Voor akkoord” hebt ingevuld, vereist met de woorden “… in overeenstemming met de regionale, nationale en Europese wetgeving”.

In de eerste plaats is dit geenszins een voorbehoud; de KBDB is, zoals elke organisatie, verplicht deze wetten te respecteren en haar eigen reglementen ermee in overeenstemming te brengen. U lijkt de opmerkingen van de heer Marsille te bevestigen, die voor de tuchtkamers beweerde dat de regels van de KBDB voorrang hadden op het burgerlijk recht.

Ik moet u meedelen dat ik destijds een eed heb afgelegd tegenover een vertegenwoordiger van de Koning en onder meer “trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en de wetten van het Belgische volk” heb gezworen. Noch de koning, noch iemand anders heeft mij ooit van deze eed ontheven. Als u dit zonder zijn goedkeuring zou doen, zou dit derhalve meineed zijn.

De KBDB lijkt de wetgeving helaas te negeren; Ik geef je enkele van zijn overtredingen:

  • Zo maakt u in uw voormelde aangetekende brief van 19 december ten onrechte een beroep op artikel 2ter van de wet op de non-profitorganisaties. Je kunt er niet omheen dat deze wet achterhaald is; het werd vervangen door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort CSA), gecreëerd door de wet van 29 maart 2019 (BS van 04.01.2019). Een ongeïnformeerde amateur zou dus door jouw proza worden misleid; Dit is een informatiemisdaad.
  • Op 19 december 2022 besloot de Buitengewone Nationale Algemene Vergadering de intrekking van het mandaat van Madame Francine LAGEOT door de EPR LUIK-NAMEN-Luxemburg te ratificeren. De intrekking zelf zou plaatsvinden na een zogenaamde Algemene Vergadering van de AWC die plaatsvond. op 20 september 2022. Er is echter geen wettelijke of buitengewone Algemene Vergadering van de AOR gehouden of geldig bijeengeroepen sinds 24 januari 2019 , de datum waarop de statuten werden gewijzigd en de deelname omvatte van leden die lid waren van de AG. De besluiten die op 20 september 2022 door de AWC zijn genomen, zijn volkomen illegaal en de vermeende notulen die voor die tijd zijn opgesteld, zijn een vervalsing die je niet kunt negeren. De daaropvolgende beslissingen zijn dus totaal onwettig in die mate dat de Waals-Brabantse Vennootschapsrechtbank op 17 oktober 2023 in het voordeel van mevrouw LAGEOT oordeelde en de onwettigheid benadrukte van de algemene vergaderingen die de AOR beweert te houden sinds 24 januari 2019…
  • Ik moet u ook meedelen dat op 18 april 2023 een vermeende algemene vergadering van de AWC, opnieuw illegaal (omdat niet bijeengeroepen volgens de geldende statuten), artikel 6.2 illegaal heeft gewijzigd door heimelijk hun rechten van de aangesloten leden in te trekken. Het spreekt voor zich dat wij ons tegen deze manipulatie verzetten en u vragen zich er namens de benadeelde amateurs tegen te verzetten. Indien nodig krijg ik van een aantal amateurs de opdracht om juridische stappen te ondernemen om deze statuswijziging ongedaan te maken.
  • Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt in artikel 3:66: “Op straffe van schadevergoeding kan de commissaris tijdens zijn mandaat enkel om gegronde reden worden ontslagen door de algemene vergadering. Met name een meningsverschil over een boekhoudkundige behandeling of een controleprocedure vormt op zichzelf geen gerechtvaardigde reden voor ontslag….”.
  • U verwijst naar het Koninklijk Besluit van 6 juli 1927 – nog steeds actueel – om jaarlijks de prijs van ringen voor te stellen aan de Minister van Financiën. Dit AR bepaalt expliciet dat de prijs van de ringen de uitgifte van de ringen, de eigendomscertificaten en de certificaten die nodig zijn bij export van duiven omvat, verhoogd bij de oorsprong van de belastingheffingen. Deze belastingheffingen zijn in 1999 en 2000 bij regionale besluiten afgeschaft. Volgens informatie ontvangen op 3 januari 2023 van het Ministerie van Financiën heeft de RFCB jaarlijks haar voorstellen geïntroduceerd door haar informatie over de werkelijke kosten van ringbeheer zoals gepland aan de minister door te geven. Vermoedelijk met de bedoeling om het overschot te gebruiken om bedrijfskosten te dekken die totaal geen verband hielden met het beoogde doel, werd de informatie vertekend. Daarnaast blijft de KBDB, via haar woordvoerder, amateurs informeren dat er nog steeds belastingen worden betaald aan het Ministerie van Financiën. In dit geval gaat het om valse balansen, valse rekeningen, vertrouwensbreuk en afpersing, bedreigingen en chantage... Ik heb zojuist de bekentenis gelezen dat u deze jaren willens en wetens alle salarissen van de RFCB-KBDB in de balans heeft opgenomen een blad ter ondersteuning van de prijs van de ringen, verzonden naar de minister van Financiën, in volledige strijd met de geldende wetgeving...
  • Ditzelfde AR van 6 juli 1927 bepaalt uitdrukkelijk dat de aansluiting van liefhebbers LEGAAL is... en gratis... Het bepaalt tevens dat de aansluiting van duivensportverenigingen JURIDISCH is en dat deze aansluiting voor deze verenigingen niet de verplichting inhoudt om voldoen aan de regelgeving van de Nationale Federatie, zolang deze niet voortvloeit uit wettelijke vereisten . Elke andere bepaling is onwettig en chantage met betrekking tot de naleving ervan is bij wet strafbaar. De bevestiging van de beloften die ik vele jaren geleden persoonlijk heb gedaan door trouw te zweren aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en de Wetten van het Belgische Volk – een eed waarvan ik noch door het Paleis, noch door de Eerste Minister ben ontheven – n is op geen enkele wijze strafbaar. Aan de andere kant is uw weigering om de Europese, nationale en regionale wetgeving te aanvaarden reden voor ontslag omdat u amateurs gijzelt.
  • De KBDB claimt een monopolie op de organisatie van de duivensport en bedreigt haar beoefenaars met uitsluitingen die volledig in strijd zijn met de Europese wetgeving over het vrije verkeer van goederen en personen, over de concurrentie en over de vrijheid van vereniging.
  • De KBDB legt amateurs een schrikbewind op door hen te bedreigen met schorsingen, kostbare procedures voor de tuchtkamers of zelfs voor de burgerlijke rechtbanken. De minder bedeelden en de minder geschoolden durven hun rechten niet langer op te eisen.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend wat betreft de geconstateerde overtredingen.

Ik zou het op prijs stellen als u alle noodzakelijke maatregelen zou willen nemen om ervoor te zorgen dat de rechten van amateurs en de geldende wetgeving worden gerespecteerd.

Met vriendelijke groet.

Villers-Perwin, 28 januari 2024.

JJ Danneau

11, rue de l'Escaille

B 6210 Villers-Perwin

Nieuwsbrief Peter Boskamp

Peter Boskamp
21 januari 24
Ik ben van mening dat dit de basis moet zijn van aanpak van dit probleem. Immers het gebruik van medicijnen moet beschouwd worden als een noodzakelijk kwaad. Door de hygiëne enerzijds niet te...

Columnist in Spotlight

08 februari 24
Dit wordt een beetje een eigenaardig artikel...
28 december 23
Een paar dagen geleden zag ik op PLATTELANDS TV een...
21 december 23
Na 60 jaar duivensport . Om te beginnen...
14 december 23
Ik schrijf 1930 . Het is crisis . De ergste ooit...
30 oktober 23
Ik ga nog eens iets schrijven .Tijdje geleden . ...
08 juli 23
Ik ga proberen om nog eens iets te schrijven....
03 juni 23
Ik moet mij in de eerste plaats verontschuldigen bij de groep van...
19 april 23
23 maart 23

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

Promo185x75new Promo185x75new AddeJong185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new Promo185x75new Promo185x75new NPO185x75new Promo185x75new Promo185x75new MichelBeekman185x75new Promo185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new Promo185x75new Duivenmarktplaats185x75new Promo185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new Promo185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new Promo185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new ZLU185x75new Promo185x75new Ceeschroevers185x75new GJBeute185x75new FKramerCouwehand185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

 

 

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40