Artikelen


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 17 november 2023 | week 46
 


Voorwoord

Presentatie Ledenraad 25 november
De vaste volgers van de live stream van de Ledenraad zullen het vast herkennen. De presentatie die tijdens de Ledenraad bij de te behandelen agendapunten op het grote scherm wordt getoond. Normaal delen wij deze presentatie na de Ledenraad. Deze keer, maar ook in de toekomst, zullen wij dat anders doen. Wij plaatsen hem vandaag in deze nieuwsbrief, en wel direct na dit voorwoord. Het betreffende agendapunt wordt kort en kernachtig weergegeven. Geen lappen tekst, die vaak niet door iedereen worden gelezen.
Het is een handleiding, wil je de volledige tekst doornemen dan kan dat, die staat uiteraard ook in deze nieuwsbrief, al enkele weken zelfs. Op deze manier kun je snel de punten waarin je geïnteresseerd bent in beeld krijgen. Zoals ik al aangaf de presentatie staat direct na dit voorwoord, ik nodig u de presentatie vast te bekijken. Aan één van de punten die je ook zult vinden in de presentatie wil ik hieronder graag extra aandacht schenken.
 
Organisatorisch toekomstperspectief duivensport
Het eindproduct van de Commissie Evaluatie Vliegprogramma. De reacties op het vliegprogramma waren verschillend. Genoeg over geschreven, uiteindelijk blijven daar de meningen altijd uiteenlopen. Een ding is zeker, er komt altijd een programma, ook volgende week zaterdag wordt het definitieve programma vastgesteld.
 
Waar iedereen wel enthousiast en positief over is, is de visie op de toekomstige organisatie van de duivensport. Helaas op dit moment krimpend in ledental, maar wel met de nodige positieve beleving bij de leden en ik durf te zeggen: de duivensport leeft! Wij moeten er voor zorgen dat dit op zijn minst zo blijft. Om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de belangrijkste motieven van de wijzigingen heb ik het onderstaande overgenomen uit het stuk van de commissie. Zoals te lezen valt is het idee om te komen tot 5 afdelingen.
 
Deze 5 afdelingen vormen de basis van een toekomstbestendige duivensport. De afdelingen zijn robuust van omvang. Ook als de dalende trend van ledenontwikkeling doorzet bieden deze 5 afdelingen nog jaren aantrekkelijke en zo eerlijk mogelijke duivensport. De voordelen zijn duidelijk; 

 • 5 i.p.v. 11 afdelingsbesturen, 5 i.p.v. 11 lossingscommissies, 5 i.p.v. 11 vervoercommissies etc.
 • We hebben dus veel minder vrijwilligers nodig
 • Efficiënter, modern en goedkoper vervoer mogelijk door inzet van het beste materieel
 • Efficiënter vervoer is kostenbesparend voor de liefhebbers
 • Veel minder lossingen op jaarbasis
 • Kans op kruislossingen kleiner, draagt bij aan duivenwelzijn
 • We hebben minder losplaatsen nodig; losplaatsen worden steeds schaarser in België en Frankrijk
 • De 5 afdelingen zijn onderling beter vergelijkbaar in aantal leden en omvang dan de huidige 11
 • Er zijn meer grote (GP) concoursen die een uitdaging zijn om te winnen

De afdelingen zijn en blijven opgebouwd uit vlieggebieden zoals we die nu kennen voor de V/M/J, E en A vluchten.
 
Geïnteresseerd geworden? Lees de volledige stukken en volg volgende week de Ledenraad.
 
Fijn weekend toegewenst!

Ben Geerink
Voorzitter
Presentatie Ledenraad 25 november 2023
 

Inhoudsopgave
 

 

NPO BESTUUR

Definitieve agenda Ledenraad 25 november 

Definitieve agenda Ledenraad 25 november 2023
Bijlage 3a - Concept notulen Ledenraad 11 maart 2023
Bijlage 3b - Actielijst Ledenraad 11 maart 2023
Bijlage 4e - Stand van zaken vogelgriep
Bijlage 6a - Advies FBCC begroting 2024
Bijlage 6b. Vaststellen begroting 2024
Bijlage 6c. Begroting 2024 specificatie
Bijlage 8a - Vaststellen Nationaal Vliegprogramma 2024
Bijlage 8b. Vaststellen Nationale kampioenschappen 2024
Bijlage 9 - Organisatorisch Toekomstperspectief
Bijlage 10b - Vaststellen nieuw wedvluchtreglement
Bijlage 11a - Voorstel splijtleden
Bijlage 11b - Voorstel buitenlandse leden
Bijlage 12a - Voorstellen Afdeling 1
Bijlage 12a2 - Vliegprogramma Afdeling 1
Bijlage 12b - Voorstellen Afdeling 2
Bijlage 12b2 - Amendement Afdeling 2
Bijlage 12c - Voorstellen Afdeling 9
Bijlage 12d - Voorstellen Afdeling 6
Bijlage 12e - Voorstellen Afdeling 4
Bijlage 12f - Brief voorstel Nationaal Vliegprogramma 2024
Bijlage 12g - Preadviezen van het NPO Bestuur
Bijlage 12h - Amandementen afd. 10
Bijlage 13 - Sectie Sportbeleving
Van de NPO Bestuurstafel: Uitslagen Dashboard
Van de NPO Bestuurstafel: Beleidsagenda 2024 (definitief)
Van de NPO Bestuurstafel: Afschaffen Hoklijsten
 

NPO BESTUUR

Van de NPO Bestuurstafel


Vlieglijnen, invliegduiven, mandbezetting, mandenlijsten en afschaffen hoklijsten
Op de Ledenraad van 25 november zal over een aantal onderwerpen worden gesproken waar alle duivenliefhebbers mee te maken hebben of krijgen. Vandaar dat het NPO Bestuur ze kort voor u samenvat.

Vlieglijnen
Het NPO Bestuur gaat komende winter kaarten publiceren met per afdeling vlieglijnen waarbinnen afdelingen hun losplaatsen dienen te kiezen. Lossingsvergunningen worden uitsluitend nog verstrekt voor losplaatsen welke binnen die vlieglijnen vallen. De vlieglijnen zullen worden besproken op de voorjaar Ledenraad in maart. Verder zal bij lossingsvergunningen het maximaal aantal lossingen per losplaats worden aangegeven. Het streven is het aantal lossingen per losplaats te beperken tot 2 of hooguit 3 in uitzonderlijke gevallen als het mogelijk is. Beide maatregelen zijn bedoeld om het probleem van kruislossingen bij de bron aan te pakken en om de coördinatie van lossingen werkbaar te houden in het hoogseizoen. Dit ook omdat we steeds vaker een beperkte tijd krijgen van de correspondent op de losplaats om te lossen i.v.m. thuiskomst van duiven in de regio waarin we lossen. Zonder duidelijke regels en afspraken wordt het een onoplosbare puzzel met late lossingen en elkaar kruisende konvooien tot gevolg en daar worden onze duiven dan weer de dupe van. Met vlieglijnen per afdeling en duidelijke afspraken voorkomen we dat en geven we duidelijkheid aan afdelingen en liefhebbers.

Regeling invliegduiven
Een liefhebber kan op alle vluchten, met uitzondering van Grand Prix, Sector en Nationale vluchten, ervoor kiezen alle ingekorfde duiven of een deel van de ingekorfde duiven mee te geven als invliegduiven. Als er gebruik wordt gemaakt van invliegduiven dan is het aantal invliegduiven op alle niveaus zoals vereniging, vlieggebied en afdeling gelijk. Niveau 1 is daarbij bepalend wat aantallen betreft. Simpel en duidelijk. Er zijn verzoeken binnengekomen of het mogelijk is om het aantal invliegduiven per niveau te variëren. Bijvoorbeeld geen invliegduiven in de vereniging maar wel in het vlieggebied en of afdeling. Er is overleg geweest met Compuclub of het mogelijk is de huidige regeling voor invliegduiven zodanig aan te passen dat er op verschillende niveaus verschillende aantallen duiven kunnen worden gezet. Theoretisch kan alles maar deze aanpak kent grote nadelen. Allereerst bestaat er in Nederland geen uniformiteit wat betreft het gebruik van de verschillende niveaus en een vrije keuze van aantallen per niveau is in het verleden erg foutgevoelig gebleken met veel reclames en discussies tot gevolg. Al deze reclames leveren veel extra werk op voor Compuclub, de afdelingen en de NPO met vaak een onbevredigende uitkomst voor de liefhebber. Daar tegenover staat dat de huidige oplossing robuust is gebleken met weinig fouten en reclames. Vandaar dat de keuze is gemaakt om de huidige regeling voor invliegduiven niet aan te passen.

Mandbezetting
In maart 2023 hebben we het nieuwe Vervoerreglement aangenomen. Dat reglement voorziet o.a. in het installeren van meet- en registratie apparatuur in alle duivenwagens met ingang van 2024 en een nader onderzoek naar de optimale mandbezetting bij 1 nacht mand. We starten onder regie van de WOWD dit onderzoek waarbij ook bevindingen uit de praktijk worden meegenomen. We hebben afdelingen verzocht mee te werken aan praktijktesten met identieke containers, alle uiteraard nu uitgerust met meet- en registratie apparatuur. Dit onderzoek is onderdeel van het ijkmoment voor de mandbezetting welke is afgesproken voor 2025.

Mandenlijsten
Bij de voortgaande digitalisering is ook de vraag aan de orde gekomen of we de mandenlijsten niet kunnen afschaffen. Afschaffen van mandenlijsten en dezelfde concoursveiligheid bieden als met mandenlijsten is om praktische redenen nu nog niet haalbaar. Wel stelt het NPO Bestuur voor het gebruik van mandenlijsten te beperken tot de Nationale vluchten Issoudun, St. Vincent, Cahors en Bergerac. De nieuwe generatie inkorfantennes kunnen eventueel op termijn wel voorzien in een automatische mand registratie. Maar dat vereist een mandregistratie en identificatie systeem en mogelijk een UDP aanpassing. Waar U dan aan moet denken is dat elke mand een unieke identificatie code krijgt met een uitleesbare chip en dat de slimme inkorfantenne registreert in welke mand de duif wordt ingekorfd. Op zich goed te doen en op meerdere plekken wordt deze technologie al toegepast maar voor ons is dat nu nog toekomstmuziek. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Tot het zover is zijn mandenlijsten de enige werkbare oplossing op de losplaats bij ontsnappingen. En ontsnappingen komen helaas nog voor.

Afschaffen hoklijsten
Nu de NPO Cloud operationeel is, is het ook mogelijk de (papieren) hoklijsten af te schaffen. Om dat mogelijk te maken gelden wel een paar voorwaarden; de duiven dienen correct op naam te staan en de reglementen moeten herzien worden. Nadat we in maart 2022 het overschrijven van duiven in de NPO Cloud hebben versimpeld en verruimd zijn er maar liefst 380.000 duiven overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar. Elke vlucht week controleert de NPO Cloud of duiven waarmee gevlogen wordt op naam staan en correct zijn geënt. De controles dit jaar laten zien dat het aantal duiven waarmee gevlogen wordt en welke niet op naam staan en of niet correct geënt zijn beperkt is en dat er actie wordt ondernomen om het terstond alsnog in orde te maken. Alles bij elkaar een heel mooi resultaat! Overigens goed om te weten is dat de nieuwe generatie inkorfantennes die beschikbaar komen het mogelijk zullen maken een duif al te weren bij het inkorven als het niet in orde is. Controle van duiven bij een hokcontrole waarmee niet gevlogen wordt kan eenvoudig worden gedaan door via een mobiele telefoon de NPO Cloud te raadplegen. Blijft over dat de reglementen moeten worden herzien. Dat zal best een klus worden voor zowel de NPO als de Afdelingen. Hoe snel we dit kunnen realiseren zal bepalen wanneer we de hoklijsten definitief kunnen afschaffen. Het NPO Bestuur gaat op de komende Ledenraad van 25 november de dialoog aan over al deze onderwerpen en de uitkomsten kunt u lezen in Op de Hoogte.
 

 

OLYMPIADE 2024

Bestel uw entreebewijs met korting voor 1 december a.s.


Earlybird...
Voor mensen die nu al kaartjes kopen voor de Olymiade 2024 van 25-27 januari 2024 in het MECC in Maastricht, zijn kaartjes tegen een gereduceerd tarief beschikbaar. Vanaf 1 december a.s. betaalt u €15,00 in plaats van €13,50 voor een dagkaart. Bestel daarom zo snel mogelijk uw kaarten en en maak gebruik van deze aanbieding. 
 
 

NPO BUREAU

Verzendklaar maken vaste voetringen en chipringen 2024

Vanwege het klaar maken van de bestellingen van de vaste voet- en chipringen 2024 liggen de dagelijkse werkzaamheden op een lager pitje. Het kan zijn dat het wat langer duurt voordat u reactie ontvangt op uw vraag / mail.
 

NPO ONDERWEG

Sfeerimpressie Kassel 2023


 
 
 

OLYMPIADE

Webshop Olympiade online

De Olympiade webshop staat online. Hier vindt u alle speciaal voor de Olympiade ontworpen producten. Op dit moment zijn de volgende artikelen beschikbaar:
 • t-shirt
 • cap
 • sweater met capuchon
 • beanie (muts) 
   
 

De producten kunnen verstuurd worden naar adressen in Nederland en België. Voor zendingen buiten Nederland en België kan apart contact worden opgenomen.   
Webshop Olympiade
 

UIT HET LAND

Uw mooiste duivenfoto's


Hartelijk dank voor het insturen van uw mooiste duivenfoto's. We gaan wekelijks een aantal foto's in de rubriek 'Uit het land' plaatsen. Daarnaast willen we wekelijks met een andere foto Op (de) Hoogte openen. Voor deze headerfoto zijn we op zoek naar:
 • liggende foto's (landscape), bijvoorbeeld
 • van goede kwaliteit (pas anders de bestand-grootte op uw mobiel aan)
 • afmeting minimaal 800 pixels breed en ca 300 pixels hoog
 • foto's die net even iets anders laten zien dan kampioensduiven of liefhebbers die hun welverdiende prijs in ontvangst nemen. Denk daarbij aan een vergezicht over de velden met duiven in aantocht, of een foto in uw hok met duiven in hun schalen. 
U kunt dus wekelijks uw foto's insturen. Doe dat naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wie weet wordt deze volgende week al geplaatst in Op (de) Hoogte.


Foto's van deze week

Deze week hebben we een selectie geplaatst van de mooie foto's die zijn ingezonden door Louis Martens, Eric Jordens en Gert Jan Beute. De foto bovenaan deze nieuwsbrief is een gedeelte van een foto van Gert Jan. Bedankt voor het reageren op onze oproep en we houden ons aanbevolen voor nieuw foto materiaal. 
 
 
 

UIT HET LAND

Gert Stuivenberg wordt geëerd met de zilveren NPO speldIn 2023 viert Pv de Luchtreizigers haar 75 jarig jubileum. Dit werd eind oktober gevierd met een spetterend feest. Tijdens dit feest wordt Gert Stuivenberg in het zonnetje gezet. Van de NPO krijgt hij de ZILVEREN speld uitgereikt. Gert is bijna 50 jaar lid en is de stabiele financiële factor bij de Luchtreizigers. Hij is al jaren actief als bestuurslid, penningmeester, wedvluchtpenningmeester en is de financiële man van het Nationale Inkorf Centrum, NIC 0642.

Als toegevoegd FBC man heeft Gert actief en positief bijgedragen aan de totstandkoming van de huidige Afdeling 9, Oost Nederland. De gesprekken die geleid hebben tot deze samenvloeiing van de diverse bonden waren positief, realistisch en gericht op de toekomst. Mede door de positieve inbreng van Gert is er tot op heden een bijzonder prettige financiële situatie binnen Afdeling 9.
 
Gert is een betrouwbare positieve en actieve man. Leden als Gert moeten we koesteren.

  
 

ALGEMEEN

Overzicht bonnenverkopen

Wekelijks publiceren we in Op (de) Hoogte een overzicht van de bonnenverkopen die bij ons bekend zijn. Ook op de website vindt u een actueel overzicht van bonnenverkopen (van verenigingen/afdelingen/NIC's).
 

Duiven.net 
 

Afdeling GOU Vlieggebied NO Kring 2 03-11-2023 / 15:00 17-11-2023 / 22:00 22
P.V. de Voordevliegers, Voorthuizen 03-11-2023 / 20:00 17-11-2023 / 22:30 30
P.V. Boalsert e.o., Bolsward 03-11-2023 / 20:00 17-11-2023 / 21:30 55
P.V. De Gouden Leeuw, Nieuw Vennep (afd. 5) 03-11-2023 / 20:00 17-11-2023 / 20:00 20
P.V. Almere, Almere 04-11-2023 / 20:00 18-11-2023 / 21:30 17
P.V. Stormvogels, Zandpol 04-11-2023 / 20:00 18-11-2023 / 22:00 23
P.V. de Waalvliegers Tiel 05-11-2023 / 20:00 19-11-2023 / 22:00 25
P.V. L’ Estafette, Sneek 08-11-2023 / 20:00 22-11-2023 / 22:00 45
P.V. de Pool, Baarn 09-11-2023 / 20:00 23-11-2023 / 23:00 26
P.V. t Gooi - Columba, Naarden - Bussum 09-11-2023 / 20:00 23-11-2023 / 22:00 31
P.V. de Oude Blauwband en Luchtklievers, Lisse 09-11-2023 / 20:00 23-11-2023 / 22:30 23
P.V. MAAS EN WAAL, Druten 10-11-2023 / 20:00 24-11-2023 / 21:00 31
P.V. de Vredesbode, Didam 10-11-2023 / 20:00 24-11-2023 / 22:00 86
P.V. De Ordonnans, Opheusden 10-11-2023 / 20:00 24-11-2023 / 21:30 25
P.V. de Snelvlucht, Ameide 10-11-2023 / 20:00 24-11-2023 / 23:00 30
Samenspel SPC, Sittard 10-11-2023 / 20:00 24-11-2023 / 20:30 20
P.V. de Witpen, Weurt 11-11-2023 / 18:00 25-11-2023 / 18:30 37
SVEL, Edam 11-11-2023 / 20:00 25-11-2023 / 22:00 24
P.V. Naar Huis, Zuidhorn 11-11-2023 / 20:00 25-11-2023 / 18:00 38
Attraktie Com. Bvz. 11-11-2023 / 20:00 25-11-2023 / 21:30 28
P.V. de Snelvlucht, Hengelo 12-11-2023 / 18:15 26-11-2023 / 23:00 9
P.V. Nieuwleusen 12-11-2023 / 20:00 26-11-2023 / 22:30 35
P.V. De Airborne, Renkum 12-11-2023 / 20:00 26-11-2023 / 22:00 20
De Lasterieshop 12-11-2023 / 20:00 26-11-2023 / 21:30 20
P.V. de Dobbevlieger, Pijnacker-Nootdorp 12-11-2023 / 20:00 26-11-2023 / 20:00 21
P.V. de Postduif, Harlingen 13-11-2023 / 20:00 27-11-2023 / 22:00 25
P.V. de Postduif te Ede 14-11-2023 / 20:00 28-11-2023 / 21:30 21
P.V. Ons Genoegen, Landsmeer 14-11-2023 / 20:00 28-11-2023 / 22:00 19
Regio 1 Hilversum & Omstreken 15-11-2023 / 20:00 29-11-2023 / 22:00 18
P.V. Ons Genoegen, Gendringen 16-11-2023 / 20:00 30-11-2023 / 22:00 30
P.V. Steeds Sneller, Monster 16-11-2023 / 20:00 30-11-2023 / 21:30 26
P.V. de Verwachting te Tiel 17-11-2023 / 20:00 01-12-2023 / 20:00 32
P.V. de Snelle Thuiskomst, Roden 17-11-2023 / 20:00 01-12-2023 / 22:00 27
P.V. Rhenen & Omstreken 18-11-2023 / 20:00 02-12-2023 / 22:30 19
P.V. de Luchtpost, Weesp 18-11-2023 / 20:00 02-12-2023 / 22:00 19
Afdeling Limburg 18-11-2023 / 20:00 02-12-2023 / 21:30 37
P.V. Het Kompas, Veenwouden 18-11-2023 / 20:00 02-12-2023 / 23:00 16
P.V. Zwartemeer, Zwartemeer 23-11-2023 / 20:00 07-12-2023 / 22:30  
P.V. Douwen Nocht, St. Nicolaasga 23-11-2023 / 20:00 07-12-2023 / 23:00  
P.V. de Trekkers, Vlagtwedde 23-11-2023 / 20:00 07-12-2023 / 21:30  
Samenspel Midden Holland West Afd. 5 23-11-2023 / 20:00 07-12-2023 / 22:00  
P.V. Hoogeveen 24-11-2023 / 17:00 08-12-2023 / 17:00  
P.V. Gevleugelde vrienden, Twijzelerheide 24-11-2023 / 18:00 08-12-2023 / 22:00  
P.V. De postduif te Ingen e.o. 24-11-2023 / 20:00 08-12-2023 / 22:30  
P.V. de Zilvermeeuw te Nunspeet 24-11-2023 / 20:00 08-12-2023 / 21:30  
Attractiecommissie Kring 1 Afd. Noord-Holland 24-11-2023 / 20:00 08-12-2023 / 10:30


Top Pigeons 

Duivenveilingen 

Pigeon.com

Doevepeet

 • PV de Witpen (Hapert)
  einddatum verkoop: 18-11-2023 | 18.00 uur

 • PV de Snelvlucht (Losser)
  einddatum verkoop: 18-11-2023 | 18.00 uur

 • PV De Luchtbode (Vriezenveen)
  einddatum verkoop: 23-11-2023 | 21.00 uut

GPS Auctions

Overig

 • Bonnenverkoop PV Boalsert
  Begindatum verkoop: 18-11-2023 | 15.30 uur
 • Bonnenverkoop Samenspel fond Flevoland
  via http://bonnenverkoop.pv-lelystad.nl
  Einde veiling: 24-11-2023 | 21.00 uur.
  Zaalverkoop: 25-11-2034 | 15.00 uur clubgebouw Pv. Lelystad.
Actueel overzicht bonnenverkopen
 

AGENDA

Activiteiten in het land

Op de website en in Op (de) Hoogte publiceren we activiteiten en vergaderingen van verenigingen/afdelingen wanneer die worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geplande activiteiten

 

18 november 2023 

Zeeuwse Manifestatie - Prijsuitreiking over seizoen 2023. Locatie: Zandlooper te Lewedorp


18 november 2023

PV De Koerier (Buitenpost),eindveiling in clubgebouw PV De Koerier, de Vaart 10A in Buitenpost
Einde online veiling via GPS Auctions: 17 november 20.30 uur
 

24 november 2023 

Forumavond - Locatie: PV de Grenspost te Budel-Dorplein 
Klik hier voor meer informatie 
 

24 + 25 november 2023

PV De Pool (Baarn) organiseert haar jaarlijkse tentoonstelling. De duiven zijn ondergebracht in vier klassen: oude doffers, oude duivinnen, jonge doffers en jonge duivinnen. Keuring wordt verricht door keurmeester Gert van Dijk uit Amersfoort

Zaterdag om 16.30 uur de eindverkoop van prachtige bonnen. Bezichtiging van de duiven is mogelijk op vrijdag vanaf 19.30 uur en op zaterdag vanaf 12.30 uur. Toegang is gratis. Klik hier voor meer informatie. Locatie: Clubgebouw Dahliastraat 18, 3742 RL  Baarn.


26 november 2023

Tentoonstelling en bonnenverkoop SVEL (Edam)
Jaarlijkse tentoonstelling met eindverkoop van topbonnen van onder meer Gebr. Jacobs, Dick Ruiter, Fred van Pareen en vele anderen. Klik hier voor meer informatie. Online start bonnenverkoop op 11 november om 20.00 uur, einde online verkoop 25 november 22.00 uur.
 

28 november 2023

Feestmiddag/kampioenenhuldiging Stg. Marathon Noord (SMN), aanvang 14.00 uur. ​Klik hier voor meer informatie.
 

9 december 2023 

PV Heemskerk organiseert gezamelijk met de Haarlemse Snelvliegers haar jaarlijke 4-tallen show. Tevens een loterij met prachtige prijzen en een verkoop van 14 bonnen van een aantal topmelkers van Afdeling 6 NH. Locatie: Lijnbaan 93, 1969 HD in Heemskerk. Zaal open om 19.30 uur. U bent allen van harte welkom om er een gezellige avond van te maken.

9 december 2023 

PV “Door Vriendschap Sterk” te Marken organiseert haar jaarlijkse tentoonstelling op zaterdag 9 december 2023. Het clubgebouw aan de Boxenring 41 te Marken is geopend vanaf 14.00 uur, met om 15.00 uur een forum met de topliefhebbers Ton Snoek en Bram ten Klei. Er is tevens een Rad van Avontuur met mooie prijzen. Iedereen is van harte welkom!

10 december 2023

Duivendag Postduivenvereniging Maasdonk (Geffen)
10 december vanaf 13 uur vindt de jaarlijkse duivendag plaats van onze vereniging.
met verkoop van bonnen van diverse lokale en nationale liefhebbers. Onder meer een bon van ons lid en winnaar van 2 nationale vluchten in 2023: Anton van Oort.
 

16 december 2023

Tentoonstelling P.V. De Zwarte Doffer (Joure)

Dit jaar wordt er een vereniging en regiotentoonstelling georganiseerd, als afsluiting van het 100 jarig jubileum. Zaterdag 16 december is het clubgebouw open vanaf 14.00 uur, om de duiven te komen bewonderen. 

Er zijn 6 klassen:

 • Klasse 1 en 2 oude doffers en duivinnen
 • Klasse 3 en 4 jaarling doffers en duivinnen. 
 • Klasse 5 en 6 jonge doffers en jonge duivinnen.
 • Tevens een mooiste viertal.

De middag wordt opgefleurd door het draaiend rad eventueel onder het genot van een hapje en een drankje. U bent van harte welkom.

16 december 2023 

Komt allen naar de jaarlijkse tentoonstelling van PV de Blauwe Duif in Oss. Ook is er een prachtige bonnen verkoop van kampioenen Z L U als Kring Kampioenen in het Clubhuis. Locatie: Landweerstraat 128 b in Oss. Zaal open 19;30 uur.
 

21 april 2024 

Stichting Marathon Noord. 50 jarig jubileum verkoop. 
Zaalverkoop 30 tot 40 speenklare jongen van Nederlandse top op de Marathon en enkel Dagfond. Locatie: PV Soest - Zaal open en bezichtigen vanaf 12.00 uur. Start verkoop: 13.30 uur. Voorbieden op www.pigeoncom.com
 
Neerlands Postduiven Orgaan
 

Actueel overzicht Vogelgriepuitbraken en maatregelen


Om te weten wat de status is van het aantal vogelgriepuitbraken en waar maatregelen van kracht zijn, of weer zijn opgeheven, kunt u het overzicht op de NPO-website raadplegen. Klik op onderstaande button voor het meest actuele overzicht.
Actueel overzicht vogelgriep
 

NPO BUREAU

Aangevraagde duplicaten tot en met 16 november 2023
 

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Ledenservice
Op de website publiceren we de aangevraagde duplicaten van de vier voorgaande weken, waarbij de meest recente aanvragen bovenaan vermeld worden. Ook vindt u op de website informatie over het aanvragen van duplicaten.
Overzicht aangevraagde duplicaten
 

Data om niet te vergeten

 

2023

 • 25 november 2023 - NPO Ledenraad
 

2024

 • 26 tot en met 28 januari 2024 - Olympiade in Maastricht
 • 9 maart 2024 - NPO Ledenraad
 • 23 november 2024 - NPO Ledenraad
 

Nieuwsbrief Peter Boskamp

duif orni oog
19 mei 24
Luchtwegaandoeningen vormen tijdens het vliegseizoen samen met het Adeno-coli-complex de grootste bedreiging voor de gezondheid van de duiven. Een fikse uitbraak van het ornithose-complex kan in...

Columnist in Spotlight

peter hok
15 juni 24
In de duivensport blijven er weinig echte...
peter hok
08 juni 24
Het weer zit niet mee dit jaar en dat is voor de...
peter hok
01 juni 24
Ik krijg regelmatig de vraag of ik tot nu toe...
peter hok
25 mei 24
Gelukkig korven we vrijdag pas in. Die dag extra rust...
peter hok
18 mei 24
Vanochtend werden de jonge duiven weer een...
peter hok
11 mei 24
Vanochtend heb ik alle jonge duiven in de mand...
peter hok
04 mei 24
Het vliegseizoen dendert voort, we strepen elke...
peter hok
27 april 24
De jonge duiven vliegen hier de gehele dag af en...
peter hok
20 april 24
Met zulk weer kun je beter binnenblijven, dat...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

Promo185x75new Promo185x75new AddeJong185x75new Promo185x75new Promo185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new Promo185x75new Promo185x75new NPO185x75new Promo185x75new Promo185x75new MichelBeekman185x75new Promo185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new Promo185x75new Fondclubgrootrotterdam185x75new Promo185x75new Duivenmarktplaats185x75new Promo185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new Promo185x75new GerardDekker185x75 Promo185x75new Promo185x75new BannervanAdrichem185x75 Promo185x75new Promo185x75new ZLU185x75new Promo185x75new Ceeschroevers185x75new GJBeute185x75new FKramerCouwehand185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

 

 

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40