Artikelen

Verslag van de vrijdag 24 maart gehouden Informatieavond door het NPO bestuur.
De plannen die het bestuur van de NPO heeft ontwikkeld om uit de negatieve spiraal te komen van ledenverlies, slecht imago, bedreigingen vanuit de Overheid en afnemend spelplezier hebben de nodige vraagtekens opgeroepen en zij bezoeken elke afdeling om de bezwaren en vragen trachten te beantwoorden.
Vrijdag 24 maart was de Afdeling 5 als eerste aan de beurt. Uitgenodigd waren alle 90 verenigingen en hun 2500 leden, 9 samenspelbesturen, de Kiesmannen, de FBCC, de lossingscommissie, de vervoerscommissie, de concourscommissie en het bestuur van de Afdeling 5. Gezien de belangrijkheid van deze avond mocht verwacht worden dat vanuit elke discipline in ieder geval 1 persoon aanwezig zou zijn waardoor ca. 300 gasten verwacht werden. Dat bleek een grote misrekening te zijn, er waren slechts 70 personen aanwezig, hiervan 4 afdelingsbestuurders, 1 lid FBCC, 5 Samenspelbestuursleden en 4 van de 25 kiesmannen. Van de 90 verenigingen dus ca. 55 leden, wel was er uit elk samenspel iemand. Namens het NPO bestuur waren aanwezig de Voorzitter en de secretaris.
De opening werd verricht door onze Voorzitter D. v.d. Vrede. Hij wees op het belang van deze avond, deze plannen zijn een “must” want niets doen lijdt tot een ondergang van onze mooie sport. We moeten ons op de toekomst richten en er op vertrouwen dat door op deze ingeslagen weg door te gaan het ledenverlies tot staan komt en met behulp van nieuwe technologieën moeten we de duivensport aanzien geven en mensen interesseren.
Hij gaf het woord aan dhr. v.d. Kruk, voorzitter van de NPO. Die legde uit hoe we aan het woord GPS 2021 gekomen zijn, GPS systemen kennen we allemaal en 2021 is een punt in de toekomst waar we ons met elkaar op moeten richten. Dat vereist samenwerking met iedereen om onze sport te behouden. Vervolgens ging hij over op een presentatie die we na afloop van alle sessies als hand-out (leesbaar document) nog krijgen.
Het belangrijkste effect van de presentatie kwam na de pauze aan de orde toen vragen en opmerkingen gesteld konden worden. Daar werd volop gebruik van gemaakt. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde;
Planologie, vergunningen voor het bouwen van hokken voor de liefhebbers en de rol van Gemeenten hierin.
De totale kosten het Plan voor de liefhebbers.
Hoe gaan we de secties bemannen als er landelijk aan 2 vertegenwoordigers wordt gedacht.
Wat kost deelname aan het NOC / NSF
Wat levert dat op en waarom willen we dat
Is er een alternatief voor de NOC / NSF
Blijven de Afdelingen autonoom, m.a.w. wat kan er veranderen voor de Afdelingen.
Wie gaat er over het vervoer, blijft dat van de leden ?
Waarom moeten de statuten worden aangepast
Ad. 1    Om enige inbreng te hebben bij Gemeenten moeten we eerst gesprekspartner zien te worden bij de Overheid en daar heeft het NOC/NSF de ingangen en de juiste personen voor. Zij kunnen een positieve rol vervullen bij de Regering. Natuurlijk moeten we trachten het bouwen van een duivenhok in een wijk als heel normaal te beschouwen. Hiervoor is eerst draagvlak voor nodig en dat hebben we nu niet. Planologie is een zaak van de Gemeenten en daar moeten we bij geholpen worden. Een doelstelling dus.
Ad. 2    Over de totale kosten van het Plan werd uitgebreid gesproken en verschillende personen vonden dat die helder gemaakt moeten worden.
Namens het NPO bestuur werd duidelijk gesteld dat de kosten budgettair neutraal blijven, m.a.w. binnen de huidige NPO begroting kunnen de plannen worden uitgevoerd, het gaat de leden niets meer kosten wel voordelen opleveren als we de doelen samen bereiken.
Toegezegd is dat binnen 14 dagen na de laatste sessie de financiële onderbouwing beschikbaar komt voor de geïnteresseerden.
Ad. 3    Het bemannen van de Secties, hoe gaat dat werken. Antw. Er is nu al duidelijk belangstelling voor de secties, men wil daarin met gelijkgestemden een bijdrage leveren. Wat heel belangrijk is dat in de secties kwaliteit wordt geboden. Het bestuur NPO is overtuigd van de haalbaarheid. Leden kunnen heel eenvoudig door de verenigingen worden ingedeeld in de voor hen van toepassing zijnde sectie(s). Het moet ook geen Poolse landdag worden maar een zinvol overleg met gelijkgestemden wat resulteert in voorstellen voor de Ledenraad.
Ad. 4    Wat gaat het NOC / NSF kosten. De eerste 2 jaar € 5000, = per jaar en daarna
€ 10.000, =.
Ad. 5    Dat levert op een groot kenniscentrum waaruit we kunnen putten voor opleidingen, cursussen en ondersteuning. Verder hulp en steun bij de Overheid en noodzakelijk lobbywerk ten behoeve van de sport door deskundigen en gelijk gestemden zoals bijv. de paardensport die ook wedstrijden met beesten organiseren.
Ad. 6     Een alternatief is er op dit moment niet maar mocht er een organisatie komen die meer of beter bij ons past staat het toch vrij om daar bij aan te sluiten.
Ad. 7    De autonomiteit van de Afdelingen. Hier werd aan gekoppeld het ontbreken aan vertrouwen in het NPO bestuur. De unieke werkgebieden werd aangehaald als een mislukking. Nu kan een Afdeling doen en laten wat hij wil waarom moet dat veranderen.
Antw. Het opheffen van de autonomie van een Afdeling is absoluut geen doel. Nederlandse duivensport bestaat uit 12 eenheden; de NPO en 11 Afdelingen. In de Ledenraad worden afspraken gemaakt en Afdelingen kunnen die niet naleven. Het Informeel Overleg wat een prachtige start kende blijkt ook niet te werken, gemaakte afspraken worden gewoon genegeerd. Wel heeft het 4 Nationale vluchten opgeleverd en ook het NPO bestuur zou best Nationaal Orleans terug willen hebben. Maar als we met elkaar de afspraken niet kunnen of willen nakomen wat heeft autonoom zijn van een Afdeling voor waarde, wat bedoelen we met autonomie en hoe zetten we dat in de toekomstplannen? Waarborgen voor geld en vervoer worden al vastgelegd, wat willen we dan nog meer. Wat is de waarde van een rechtspersoonlijkheid dan nog meer.
Ad. 8    Het vervoer. In duivensportland Nederland beschikken we met elkaar over 110 trucks, opleggers, vrachtwagens enz. Daar kunnen we ca. 500.000 duiven per week mee vervoeren en we komen maar max. aan de helft. Voeg daarbij het teruglopend ledental, de wens om minder vluchten te houden en beoordeel dan het resultaat ! Wat we met elkaar willen bereiken is maar één ding nl. met als voorbeeld Noord en Zuid-Holland, landelijke samenwerking en streven naar meer efficiency. Doordat de vlieggebieden wellicht groter moeten worden om aantrekkelijk spel te behouden zullen afdelingen hun vervoer samen optimaal moeten benutten. Geen enkele afdeling raakt zijn vervoer kwijt dat wordt vastgelegd maar een betere inzet en samenwerking dient het hoofddoel te zijn. Dat zal de toekomst uitwijzen, alles zelf willen doen zal met minder leden onbetaalbaar worden en onmogelijk blijken te zijn. We zullen dus stappen moeten maken met elkaar om de sport te redden en betaalbaar te houden.
Ad. 9    Waarom moeten de statuten worden gewijzigd ? Dat is noodzaak om van een hobbybondje zoals postzegelverzamelaars en vogeltjesverenigingen de overstap te maken naar een echte sportbond. Ook de voorwaarden om aansluiting te kunnen krijgen bij het NOC/NSF vereisen dat. Maar denk niet dat aansluiting bij het NOC/NSF voor meer leden zorgt, dat moet een gevolg zijn van de optelsom van alle plannen. Daarnaast is de opzet met secties en Platformen binnen de huidige statuten onmogelijk als we dit serieus willen nemen.

Wel werden verschillende opmerkingen gemaakt die direct of indirect van belang zijn bij de realisering van de plannen GPS 2021. We zullen die puntsgewijs weergeven;
Deze avond is een openbaring, samenwerkend overleg, een platte organisatie en het oog op de toekomst gericht.
Denk na over eenvoudiger taalgebruik. Secties en Platvormen zijn geen alledaagse benamingen die in de duivensport worden herkend.
Als we het ledenverlies weten te stoppen is het al een grote winst.
We moeten de jeugd bij de sport proberen te betrekken, in eerste instantie niet als actief liefhebber maar als interessegebied.
Het plan GPS 2021 moet beter onderbouwd worden, het is te ambitieus. Wel verschillende mensen die het een leuk Plan vonden en de moeite waard het te proberen.
Wat doet het NPO bureau, welke kosten en wat krijgen we er voor terug
Tijdens de avond werden ook onderwerpen besproken die niets met de aanpassing van de organisatiestructuur te maken hebben. Ook die geven we hier een plaats;
Er zijn veel positieve dingen die we moeten koesteren, bijv. De Voorjaarsbeurs
We willen minder dubbelvluchten en minder belasting voor de werkers in de verenigingen die nu soms 4 dagen in een week actief moeten zijn, ook daar komen er minder van !
Verenigingen moeten samenwerken en zorgen dat het weer feestelijk wordt en niet iedereen binnen een kwartier zien verdwijnen.
Het verspelen van massa’s jonge duiven niet op de laatste 4 vluchten maar juist bij de tart en zelfs al voor de start.
Allochtonen bereiken, in hun vaderland groeit onze sport wel fors.
Invliegduiven kwam uitgebreid aan de orde. Dat is in sommige verenigingen een probleem. Het respect voor ieders hobby moet terugkomen. Reactie NPO bestuur;
We zullen met België samen tot goede afspraken moeten komen, ook daar kijkt de Overheid met argusogen mee naar onze sport. Zo heeft men in Wallonië al mobiele brigades die controles kunnen uitoefenen op duiventransporten (ent en chauffeurspapieren) met alle risico van dien. Registreren van ook invliegduiven is een noodzaak !
Plannen zijn leuk maar het gaat te snel, vorige besturen hebben al 30 jaar niets gedaan. Nu moeten we een enorme inhaalslag maken en da zorgt voor onrust.
Eerlijker Spel, nu wordt gespeeld met 10 duiven tegen concurrenten met 150 duiven is dat eerlijk? Waarom zoeken we geen oplossing hiervoor? Aantallen zijn nodig om het vervoer betaalbaat te houden maar in kampioenschappen is geen ruimte voor die mensen.
We moeten wel degelijk naar de KNVB kijken, die hebben uniforme spelregels wij nog lang niet. We moeten oog hebben voor het verschil in sport en liefhebberij. Dat we binnen de huidige NPO begroting deze stap kunnen maken is op zich al positief.
Het functioneren van het IWB, het afgeven van een code Rood is ter discussie. Reactie; Ook het NPO (wij met elkaar) moeten zelfregulerend worden en zijn, wij moeten problemen zelf kunnen oplossen en niet afwachten tot een Overheid ingrijpt. Daarvoor is de kwaliteit van mensen belangrijk op bijv. een Wedvlucht Coördinatie Organisatie en een IWB. Maar waar vinden we die mensen?
De slotvraag was; Hoe nu verder ?
Algemene Conclusie;
Deze avond was een uitgelezen mogelijkheid voor twijfelaars en tegenstanders om zich te laten informeren over alle facetten van het Plan GPS 2021.
Een dramatisch slechte opkomst zeker voor die mensen die uiteindelijk een keuze dienen te gaan maken. Van de 25 kiesmannen in Afd. 5 waren er slechts 4 present.
Over het algemeen een goed plan maar wel met enkele kanttekeningen.
Dat we belangrijke stappen moeten nemen onderschrijft iedereen, veel te lang hebben we gewacht met ingrijpen in een steeds maar teruglopende tak van sport.
Als we nu niets doen is ons lot bekend en verworden we tot een snel slinkende hobbygroep en zullen we ons moeten neerleggen bij een uitzichtloos bestaan.
Er dient weer respect en vertrouwen te worden bereikt en teruggewonnen in deze sport, zowel onderling als zeker ook in de gehele samenleving en de finale plannen moeten verder onderbouwd worden.
We hebben op deze avond een belangrijke stap gezet en zijn tot de slotsom gekomen dat er geen weg terug is maar dat we samen dienen te bouwen aan een toekomst. Dat kan een NPO bestuur niet alleen daar zullen we ons in heel Nederland voor moeten inzetten, geen liefhebber uitgezonderd.

Ridderkerk, 24 maart 2017.

Gemaakt door W.Vos

Nieuwsbrief Peter Boskamp

06 oktober 18
Bony Farma Pigeon Products: De filosofie achter de producten. Het uitgangspunt hierbij is het bevorderen van de gezondheid van de duiven door middel van de verstrekking van voedingssupplementen. Dit zijn...

Columnist in Spotlight

05 oktober 18
Inderdaad alweer een tijdje niets geschreven....
20 augustus 18
Wie zong dat ook alweer? Dat liedje over die...
07 augustus 18
23 juli 18
Dat ging dus niet goed, die coupe special die ik...
19 juli 18
Hoogtijdagen in de duivensport, de maanden juni...
10 juli 18
04 juli 18
Morgen inkorven voor Dax, hier eentje mee. De...
26 juni 18
Raceday, het weekend in juni waar ik kan...
18 juni 18
Zaterdagavond, net terug van een bezoekje aan...

Colums in spotlight

Vrienden van Duivenvaria.nl

FKramerCouwehand185x75new Duifvitaal 185x75 Ceeschroevers185x75new Fam Hakvoort Urk185x75 Bedrijfsstempel185x75new Fondclubmiddenlimburg185x75new LouisvZuijlen185x75new StedelijkOss185x75 NPO185x75new GebrDekker185x75new homan pigeonphotography185x75 Fondclubgrootrotterdam185x75new AVergotte185x75new MichelBeekman185x75new AddeJong185x75new AdSchaerlaeckens185x75new CombVerbree185x75new CombvanHeteren185x75new Embregtstheunis185x75new DirkVerleun185x75new duivendirect185x75new Duivenmarktplaats185x75new GJBeute185x75new HobbyshopvanTilburg185x75new LeoLronk185x75new Hooymansduivensport185x75new HenkWassink185x75new Pigeonsports185x75 GerardDekker185x75 pvdewoudvliegers185x75new ZLU185x75new PatrickSchepens185x75new msmduivensport185x75new komkom185x75new Promo185x75new Promo185x75new

Meest gelezen berichten

In the picture

30 september 18
” Winnaars Duuk, Ravi, Frans en Jordi Damen”   Door Chris den Braber Zaterdag 14 september...
27 september 18
Alblasserdam 21 sept. 2018'DAT WAS HET DAN.' Enkele dagen later dan gepland dat wel....
26 september 18
  “trotse Leo Dekkers winnaar op Morlincourt”   Door Chris den Braber Zaterdag 8 september...
24 september 18
Het nieuwe veilingseizoen gaat zondag 23 september van start op Top Pigeons. We hebben...
20 september 18
Laatste Jonge duivenvlucht vanaf Morlincourt “Prachtige overwinning voor Poelstra-...
17 september 18
Zoals U in het 3e periodiek  van de ZLU heeft kunnen lezen zou er medio sept. 2018 de...
17 september 18
H en J Romijn zegevieren vanuit Bergerac De titel van de reportage kon ik zo overnemen...
14 september 18
Beste sportvrienden,Bijgaand de tweede uitslag van de Golden Regio 4 Race 2018...
10 september 18
Peet Solleveld & Paloma zegevieren op Marseille Zeer bijzonder dit keer geen uitstel van de...
09 september 18
Beste sportvrienden,Bijgaand de eerste uitslag van de Golden Regio 4 Race 2018...
08 september 18
Door Chris den Braber Afgelopen zaterdag ideale weersomstandigheden. Temperatuur van 22...
05 september 18
Wefo – LimburgWedvlucht Sens op 25 aug. voor 966 duiven. Los 11.15 uur. 1e duif 15.11.18 uur....

Buienradar

Weer

meteobelgie1

 meteofrance1

vliegweer voor duiven1

Uitslagen

Compuclub250x80new

Pigeonvillage250x80new

SBS6tekst250x80new

Afdelingen

Afdeling1 135x40Afdeling7 135x40
Afdeling2 135x40Afdeling8 135x40
Afdeling3 135x40Afdeling9 135x40
Afdeling4 135x40Afdeling10 135x40
Afdeling5 135x40Afdeling11 135x40
Afdeling6 135x40Afdeling12 135x40